STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Działalność S-PTP - kalendarium
Drukuj PDF
Spis treści
Działalność
KALENDARIUM 2010r.
KALENDARIUM 2011r.
KALENDARIUM 2012r.
KALENDARIUM 2013r.
KALENDARIUM 2014r.
KALENDARIUM 2015r.
Wszystkie strony

 

Stowarzyszenie: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ ma na celu wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ochronę interesów społeczności lokalnej oraz członków Stowarzyszenia w poczuciu sprawiedliwości społecznej i aktywnego udziału w tworzeniu sprawiedliwego prawa.

Budowanie od najmłodszych lat u dzieci i młodzieży takiego systemu wartości, w którym środowisko przyrodnicze jest dobrem naczelnym.

Ochronę naturalnych siedlisk roślin i zwierząt dla zachowania bioróżnorodności, struktur geologicznych, krajobrazów oraz terenów wodonośnych, zasobów wód głębinowych i powierzchniowych jako dziedzictwa narodowego.

Promocję zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach środowiska, bytu i życia, podejmowanie działań prewencyjnych.

Upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i kultury gminy, regionu i kraju.

Kształtowanie postaw społecznych  młodych mieszkańców poprzez zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym swojej  Małej Ojczyzny!

 


 

 

Kalendarium 2010r.

 

 

 

Działania Zarządu Stowarzyszenia podjęte w I półroczu 2010r:


1. Organizacja i zarządzanie Stowarzyszeniem.

2. Współpraca z instytucjami wojewódzkimi w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

 • Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody – p. Jolantą Prażuch.
 • Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony  Środowiska p. Anną Wrześniak
 • Spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska p.Gabrielą Lenartowicz
 • Spotkanie z Dyrektorem REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA w Katowicach panią Anną Kuśką – Ciba w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla planowanej na obszarze Gminy Bobrowniki kolei regionalnej i Kolei Dużych Prędkości oraz udziału Stowarzyszenia w rozprawie administracyjnej
 • Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z panią Ewą Burchat-Błachutą ,wicedyrektorem Wydziału Strategicznego U.M.
 • Spotkanie w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z panią Renatą Bulą współautorką opracowania ekofizjograficznego strefy okołolotniskowej
 • Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • Udział w spotkaniu z Przewodniczącym Sejmiku Śląskiego panem Michałem Czarskim
 • Udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju.

3. Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na obszarze Polski -nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem : Pracownia Na Rzecz       Wszystkich Istot z Bielska - Białej

4. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w granicach administracyjnych Gminy Bobrowniki -nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą Działania – Brynica to nie granica.

5. Współpraca z Urzędem Gminy Bobrowniki : wójtem, radą gminy i radnymi

6. Współpraca z sołectwami Gminy Bobrowniki i sąsiednich gmin

7. Współpraca z Radą Sołecką w Siemoni : Wspólne posiedzenia zarządu i rady w sprawie ustalenia strategii działań w związku z planowaną budową   kolei regionalnej i uwagi do Studium Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Siemonia

8. Współpraca z mediami:

 • Udział w nagraniu audycji radiowej ZIELONY TELEFON - posłuchaj audycji !
 • Współpraca z TVS - problemy związane z budową kolei regionalnej MPL Pyrzowice- Katowice  (zobacz) ( zobacz )
 • Wizja lokalna w terenie z udziałem programów TV: TVS, TVP 3. Zmiany antropogeniczne w środowisku przyrodniczym Gminy Bobrowniki powodowane budową autostrady A1.  (zobacz)
 • Współpraca z Radiem Katowice – red. J. Zawartką i red. Anną Budzińską. Nagranie radiowe w Ożarowicach i Siemoni.
 • Współpraca z prasą: Wiadomości Zagłębia, Gazeta Wyborcza, Fakt, Dziennik Zachodni Informator Gminny etc

 

Działania Zarządu Stowarzyszenia podjęte w II półroczu 2010r.

1. Przygotowanie Otwartego Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia nt. pomocy mieszkańcom Siemoni i Sączowa, poszkodowanym podczas majowych   zalań i podtopień, pomoc w zabezpieczeniu budynków przed podtopieniami spowodowanymi budową autostrady A1. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej-wizja lokalna.

2. Uczestniczenie z głosem doradczym w kontrolach i wizjach lokalnych. Przesyłanie  wniosków pokontrolnych do instytucji i urzędów. Pomoc w redagowaniu pism i organizowaniu zebrań i spotkań.Czuwanie wraz z Urzędem i Radą Gminy nad realizacją budowy autostrady zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi.

3. Zorganizowanie w Urzędzie Gminy zebrania z mieszkańcami, inwestorem - GDDKiA, wykonawcą -Budimexem i Powiatowym Zarządem Dróg w celu dopracowania wspólnej strategii działań, które spowodują obniżenie poziomu wód gruntowych.

4. Informowanie społeczeństwa o planowanej  kolejnej inwestycji liniowej- Kolei Dużych Prędkości , przebiegającej przez teren naszej gminy. Organizowanie wspólnie z Urzędem  i Radą Gminy szeroko zakrojonej akcji protestacyjnej (podjęcie uchwał, zbieranie podpisów, petycje itp).Udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących modernizacji linii kolejowej E65 - Południe.

5. Udział w obradach Powiatowej Komisji Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Będzinie.

6. Zapoznanie się z planami utworzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół lotniska w Pyrzowicach. Udział w rozprawie administracyjnej,która odbyła się 10 marca 2011r w w Sali Marmurowej  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

7.Współpraca z Urzędem Gminy, Nadleśnictwem w Świerklańcu i Radą Sołecką podczas prac nad planami zagospodarowania przestrzennego. Apel o zachowanie i ochronę istniejących terenów leśnych i rolnych na obszarze Siemoni. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej zespołów biocenotycznych.

8.  Wystąpienie wspólnie z Radą Sołecką do Urzędu Gminy Bobrowniki  z wnioskiem o objęcie kwalifikowanymi formami ochrony przyrody obszarów przyrodniczo cennych, punktów widokowych, pięknych krajobrazów, terenów źródliskowych.Dokumentacja fotograficzna osobliwości przyrodniczych i miejsc zdegradowanych.

9. Wystąpienie do Urzędu Gminy z wnioskiem o objęcie ochroną w formie stanowisk dokumentacyjnych najciekawszych naturalnych siedlisk roślin i zwierząt dla zachowania bioróżnorodności. ( Rok 2010 - Rokiem różnorodności biologicznej)

10. Informowanie społeczeństwa o konieczności ochrony zbiorników wodnych, obszarów małej retencji, studni gospodarczych. Ochrona terenów wodonośnych, zasobów wód głębinowych i powierzchniowych.

11. Przygotowania do opracowania monografii Siemoni, współpraca z mieszkańcami i Publicznym Gimnazjum celem gromadzenia materiałów archiwalnych niezbędnych do opracowania monografii.

12. Utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia,celem informacji i promocji działań Stowarzyszenia.

13. Przygotowania do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica".Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez LGD.

14.Współpraca z mediami regionalnymi i krajowymi. informacja o bieżących sprawach Stowarzyszenia.

15. Przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowego i finansowego oraz audytu wewnętrznego.Podsumowanie wyników pracy - planu i terminowości.

16. Opracowanie planu pracy i budżetu na 2011rok. Zaplanowanie zadań na rok 2011 i terminu ich realizacji ( harmonogram pracy).

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 rok.  - zapoznaj się


 

 

 

Kalendarium 2011r.

 

 

STYCZEŃ 2011r. Fot. J.Waler

 

5.01.2011r.  -  Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwoju Infrastruktury i  Środowiska.

Zgłoszenie do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego lub stanowiska dokumentacyjnego Góry Korzystnej w Siemoni -  Zofia Krzykawska -wiceprezes.

14.01.2011r.  - Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Świerklaniec pana nadleśniczego Włodzimierza Błaszczyka i pana Wojciecha Kubicy – inżyniera nadzoru leśnego.

Spotkanie poświęcone radykalnej wycince ponad 80-letniego drzewostanu świerkowego na Górze Buczyna w Rogoźniku. W spotkaniu min. uczestniczyła Zofia Krzykawska - wiceprezes  i Katarzyna Cofała – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska., sołtys sołectwa Siemonia.

18.01.2011r. Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki w sprawie zalań i podtopień mieszkańców Siemoni i Sączowa z ul. Wolności.

W spotkaniu uczestniczyli: wicedyrektor Budimexu – Cezary Łysenko, inspektor nadzoru budowlanego GDDKiA – Jadwiga Owsiak, wójt Gminy Bobrowniki – Arkadiusz Ziemba, przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki- Jerzy Chwała, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwoju, Infrastruktury i  Środowiska – Katarzyna Cofała, z Powiatowego Zarządu Dróg – Kotuła Tomasz, Krzysztof Błaszczyk, Urząd Gminy Bobrowniki reprezentowali: Dorota Kowalik - inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Roman Polarz – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych. Ze Stowarzyszenia S- PTP w spotkaniu uczestniczyli: Zofia Krzykawska – wiceprezes,  Jolanta Tomaszowska, Stanisława Kotuła, Leszek Fałek- członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy ulicy Wolności w Siemoni.

18.01.2011r. - Spotkanie w Katowicach poświęcone rozwojowi kolejnictwa.

Spotkanie prowadził prezes PKP PLK- Zbigniew Szafrański. Gminę Bobrowniki reprezentowali: wójt Gminy Bobrowniki – Arkadiusz Ziemba, naczelny redaktor Informatora Gminnego - Bartosz Makieła, wiceprezes stowarzyszenia S-PTP – Zofia Krzykawska. Przedstawiciele naszej gminy wyrazili stanowczy protest przeciw inwestycjom kolejowym w Gminie Bobrowniki.

20.01.2011r.- Urząd Gminy Bobrowniki - posiedzenie łączone Gminnych Komisji: Budżetowej, Społecznej, Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

Na posiedzeniu omówiono realizację zadań w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich, ograniczenie niskiej emisji w ramach programu PONE oraz stan dróg w gminie. Stowarzyszenie reprezentowała Zofia Krzykawska - wiceprezes.

26.01.2011r. - Wizja lokalna w budynkach przy ulicy Wolności w sprawie zagrożeń dla zdrowia  i życia na skutek ciągłego podtapiania zabudowań, w związku z zaburzeniem stosunków wodnych.

Wizję przeprowadzono na wniosek mieszkańców: pani Wiesławy Furgacz i pani Jolanty Tomaszowskiej. Wizję przeprowadziły panie: Katarzyna Cofała-sołtys sołectwa Siemonia i Zofia Krzykawska –wiceprezes stowarzyszenia S-PTP. Z przeprowadzonej wizji została sporządzona notatka służbowa podpisana przez wszystkich uczestników.

31.01.2011r. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zapoznanie się z treścią „Raportu oddziaływania na środowisko strefy okołolotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach.” Przeglądu ww. dokumentów dokonali: Zofia Krzykawska – wiceprezes S-PTP i  Tomasz Gajek kierownik Referatu Ochrony Środowiska - Urząd Gminy Bobrowniki.


LUTY 2011r. Fot. J.Waler


3.02.2011r. -  Urząd Gminy Bobrowniki - posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury i  Środowiska.

Zagospodarowanie Przestrzenne Gminy – uwagi do Studium: poszerzenie drogi w Myszkowicach, scalenia gruntów, wyznaczenie obszarów pod budownictwo indywidualne, uzbrojenie działek. Problem pękających domów, sąsiadujących z budowaną autostradą A1 w Myszkowicach i Siemoni. Ład przestrzenny w sołectwach Gminy Bobrowniki. Dążenie do harmonii, uporządkowania, proporcjonalności i równoważenia środowiska. Stowarzyszenie reprezentowała Zofia Krzykawska – wiceprezes.

18.02.2011r. - Urząd Gminy Bobrowniki – spotkanie z wójtem - panem Arkadiuszem Ziembą.

W spotkaniu uczestniczyły panie: Katarzyna Cofała – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska, sołtys sołectwa Siemonia, Zofia Krzykawska – wiceprezes stowarzyszenia S-PTP. Spotkanie dotyczyło pustostanu w Siemoni – pomieszczenia pawilonu handlowego, należącego do GS w Wojkowicach. Przejęcie i zagospodarowanie pawilonu przez Gminę Bobrowniki w znacznym stopniu przyczyniłoby się do rozwoju kulturalnego społeczności lokalnej. W pawilonie można by było umieścić: sołtysówkę, biura stowarzyszeń działających w Siemoni, salę prób dla zespołu Siemonianki, salę konferencyjną z zapleczem, lokalną stację monitoringu środowiska.

21.02.2011r. - Urząd Gminy Bobrowniki – posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

Alternatywne źródła energii, racjonalne gospodarowanie zasobami wody w Gminie Bobrowniki, opłaty za wodę i odpady płynne.Podłączenie posesji do kanalizacji gminnej. Stowarzyszenie reprezentowała Zofia Krzykawska – wiceprezes.

22.02.2011r. - V Sesja Rady Gminy Bobrowniki – Urząd Gminy Bobrowniki.

Zmiany w budżecie gminy. Problem inwestycji liniowych w Gminie Bobrowniki: autostrada A1, projektowane linie kolejowe – KDP i kolej regionalna. Teren po byłym szybie w Bobrownikach – sposób zagospodarowania. Stowarzyszenie reprezentowała wiceprezes stowarzyszenia – Zofia Krzykawska.

23.02.2011r. Publiczne Gimnazjum w Siemoni - Wybór Gminnej Komisji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie reprezentował wiceprezes stowarzyszenia – Jerzy Gadaczek.

23.02.2011r. Publiczne Gimnazjum w Siemoni - Zebranie Wiejskie – Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej.

Udział Zarządu: Magdalena Wójcik – prezes, Jerzy Gadaczek – wiceprezes, Joanna Waler – skarbnik, Maria Czerwiecka – sekretarz, Tadeusz Kańtoch i Jan Gwóźdź – członkowie Zarządu oraz członkowie stowarzyszenia.

 


MARZEC 2011r Fot. J.Waler


10.03.2011r -   Sala Marmurowa Sejmu Śląskiego w Katowicach:

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, dotycząca planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji części lotniskowej i portowej MPL w Pyrzowicach.
Stowarzyszenie reprezentowali: wiceprezes Jerzy Gadaczek i przewodniczący Komisji Rewizyjnej S-PTP Wojciech Sztam.
W rozprawie uczestniczył również pan Jacek Mościński - radny Gminy Bobrowniki

12.03.2011r -  Wizja lokalna na autostradzie A1 w Siemoni

W wizji uczestniczyli : członek zarządu Tadeusz Kańtoch, Katarzyna Cofała - przewodnicząca Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska, sołtys Siemoni,członek S-PTP  oraz mieszkańcy ulicy Wolności - zobacz relację w Bobrowniki TV (link)

Fot. J.Gwóźdź

16.03. 2011r - Zebranie informacyjne w Urzędzie  Miasta Katowice w sprawie kolei dużych prędkości.

S-PTP reprezentowali: wiceprezes Zofia Krzykawska,wiceprezes Jerzy Gadaczek. W spotkaniu również uczestniczyli:
Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba i Redaktor Naczelny  INFORMATORA GMINNEGO Bartosz Makieła.

17.03.2011r. - Posiedzenie Powiatowej Komisji Rozwoju i Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Będzinie.

S-PTP reprezentowali: Zofia Krzykawska i Jerzy Gadaczek. W posiedzeniu uczestniczyli także: Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba, radni powiatowi: Lidia Polak i Włodzimierz Trzcionka.

18.03.2011r - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia S-PTP

O godz. 18.15 ( II termin) w Publicznym Gimnazjum w Siemoni odbyło się :


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ".

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania rzeczowe i finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie z audytu wewnętrznego.Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego i finansowego oraz w sprawie zatwierdzenia planu pracy i budżetu na rok 2011.Następnie poinformowano zebranych o sprawach bieżących, przedstawiono relację ze "Spotkania informacyjnego" w sprawie modernizacji linii kolejowej E65-Południe ( więcej informacji w zakładce "Kolej Dużych Prędkości") i informację z obrad Powiatowej Komisji Infrastruktury.Omówione zostały zagrożenia wynikające z kumulacji stref ograniczonego użytkowania inwestycji liniowych (kolej regionalna, kolej dużych prędkości, autostrada) i lotniska na obszarze gminy Bobrowniki. Przyjęto do realizacji wnioski zgłoszone podczas obrad.Zebranie zakończyły sprawy organizacyjne.

Wszystkim uczestnikom zebrania - członkom stowarzyszenia i zaproszonym gościom dziękujemy za przybycie i aktywny udział a Komisji Rewizyjnej za pozytywną ocenę działalności Zarządu.

"Sukcesem jest, jeśli dzięki swojej dobrze wykonywanej pracy pozostawisz świat chociaż odrobinę lepszym"

Ralph Waldo Emerson

 

21.03.2011r.- Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska- Urząd Gminy Bobrowniki

Uczestniczyła - Zofia Krzykawska - wiceprezes S-PTP

24.03.2011r.- VI Sesja Gminnej Rady - Urząd Gminy Bobrowniki

Z ramienia S-PTP uczestniczyli: wiceprezes Jerzy Gadaczek i członek zarządu-Tadeusz Kańtoch - zobacz relacje w Bobrowniki TV (link)

25.03.2011r - Urząd Skarbowy w Będzinie

Złożenie dokumentacji podatkowej ( CIT-8, CIT8/0, sprawozdanie finansowe za 2010r ) - Joanna Waler (skarbnik)


KWIECIEŃ  2011r. Fot. J.Waler


7.04.2011r.  - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Jednym z omawianych problemów były protesty Gminy Bobrowniki i Gminy Ożarowice przeciw kolei regionalnej, która planowana jest na obszarze ww. gmin oraz kolei dużych prędkości. W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyli: Barbara Dziuk – z-ca przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ewa Burchat-Błachuta – zastępca dyrektora Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Zbigniew Młokosiewicz – kierownik kontraktu PKP PLK w Katowicach, wójt Gminy Ożarowice - Grzegorz Czapla, wójt Gminy Mierzęcice - Grzegorz Podlejski. Gminę Bobrowniki reprezentowali: wójt gminy - Arkadiusz Ziemba, przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki - Katarzyna Cofała, wiceprezes stowarzyszenia S-PTP Zofia Krzykawska, redaktor Informatora Gminnego - Bartosz Makieła.

11.04.2011r. -  Posiedzenie łączone Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska, Komisji ds. Społecznych, Komisji Rewizyjnej.

Jednym z problemów omawianych na posiedzeniu była ochrona studni i terenów źródliskowych na obszarze Gminy Bobrowniki. Propozycję projektu ochrony zasobów wodnych przedstawiła Zofia Krzykawska-wiceprezes stowarzyszenia,zwracając uwagę na aspekt edukacyjny racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz na konieczność opracowania strategii dla realizacji programu ochrony zasobów wodnych (wieloletniego) na potrzeby własne gminy. Na posiedzeniu omówiono także sprawę komunalizacji Parku w Rogoźniku.

14.04.2011r. - Urząd Gminy Bobrowniki -VII Sesja Rady Gminy Bobrowniki.

Stowarzyszenie S-PTP reprezentowali: Zofia Krzykawska – wiceprezes i Jerzy Gadaczek – wiceprezes. Na sesji została podjęta kolejna uchwała wyrażająca sprzeciw wobec planom budowy kolei dużych prędkości na obszarze Gminy Bobrowniki. Tematem obrad była także rewitalizacja obszarów wiejskich i dbałość o porządek w sołectwach gminy (segregacja odpadów).

18.04.2011r.-  Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

Podczas posiedzenia omówiono: zagrożenia wynikające z wiosennego wypalania traw, ochronę ppoż. (zabezpieczenie i dostępność hydrantów), potrzebę udrożnienia rowów melioracyjnych w ramach działań prewencyjnych przygotowujących gminę do odprowadzenia wód opadowych. Stowarzyszenie S-PTP reprezentowała Zofia Krzykawska.

26.04.2011r. - Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach Filia w Dobieszowicach Dworek-Galeria.

Seminarium zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica” nt. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich. W seminarium uczestniczyła Magdalena Wójcik – prezes i Joanna Waler – skarbnik stowarzyszenia S-PTP.


MAJ 2011r. Fot. J.Waler


10.05.2011r.  - Przegląd drzewostanu w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Rogoźniku.

Znakowanie drzew uschniętych, zamierających, zagrażających bezpieczeństwu. W wyżej wymienionych pracach uczestniczyli: Elżbieta Olszówka – podinspektor Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Bobrowniki, Zofia Krzykawska – wiceprezes Stowarzyszenia: S-PTP, Jan Gwóźdź – członek Zarządu Stowarzyszenia: S-PTP

Fot. J. Gwóźdź, J. Waler

Na zdjęciu nr 2 i nr 4  - widzimy kosa (Turdus merula), który szczególnie upodobał sobie park w Rogoźniku. W Siemoni zaś najczęściej można go spotkać w ogrodach i zadrzewieniach śródpolnych. Przypominamy, że kos w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

16.05.2011r. -  Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska poświęcone bezpieczeństwu w Gminie Bobrowniki.

W związku z rozpoczynającym się sezonem letniego wypoczynku nad zbiornikami wodnymi w Rogoźniku, problem zabezpieczenia osób przebywających nad wodą przedstawił prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Będzinie pan Janusz Prętkiewicz. Pan Mieczysław Błoński prezes OSP przedstawił wyniki kontroli hydrantów w Gminie Bobrowniki. Komendant Posterunku Policji w Wojkowicach, podinspektor Ryszard Skowroński omówił zasady funkcjonowania dodatkowych patroli policji. Zofia Krzykawska wiceprezes StowarzyszeniaS-PTP wystąpiła z wnioskiem o sprawdzenie, czy nowy maszt telefonii GSM w Siemoni jest budowany zgodnie z aktualną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, zwróciła również uwagę na fakt, że od stycznia br. żadne z dotychczas ustalonych działań związanych z odwodnieniem ulicy Wolnności w Siemoni i Sączowie nie zostały wykonane.

Fot. J. Waler ( Maszty telefonii GSM w Siemoni)

17.05.2011r. -  Wizja lokalna na autostradzie A1.

W wizji uczestniczyli: Jerzy Chwała – przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki, Katarzyna Cofała – przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska, sołtys sołectwa Siemonia, Zofia Krzykawska - wiceprezes S-PTP, Jolanta Tomaszowska – członek S-PTP, Leszek Fałek – członek  S-PTP. Podczas wizji stwierdzono: spłycenie rowu i zamulenie przepustów (rów obok posesji pana Jana Gwoździa), zniszczoną czarną folię wyścielającą rów po stronie zachodniej nasypu autostradowego, zamulenie i spłycenie rowu, zastoiska wodne i płycizny, w których pływały kijanki, brak możliwości grawitacyjnego spływu wód, zastoiska wodne i zabagnienia po wschodniej stronie nasypu, zawilgocone mury domu i wodę w kanale (20 cm) w garażu na posesji pani Jolanty Tomaszowskiej.

Fot. Z.Krzykawska    ( Zdj. 1,  2 - wypływ wody spod nasypu po str. zach;  zdj. 3 - brak rowu odwadniającego po wsch. str. nasypu; zdj. 4, 5, 9 - prowizoryczny rów odwadniający po zach. str. nasypu; zdj. 6 , 7 - zamulone dno rowu odwadniającego uniemożliwia grawitacyjny spływ wody; zdj. 8 - zastoisko wodne przed przejściem dla zwierząt)

18.05.2011 r.  - Posiedzenie Zarządu S-PTP.

W sprawach różnych pani Krystyna Kotuła – członek S-PTP i pan Leszek Fałek- członek S-PTP, mieszkańcy ulicy Wolności w Siemoni stwierdzili, że czas upływa, a prace odwodnieniowe i melioracyjne nie są realizowane. Przekazali swoje obawy o stan swoich posesji w związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem związanym z ponownymi opadami.

19.05.2011r. -  Przewóz kijanek z wysychających płycizn na dnie rowu odwadniającego (po zachodniej stronie nasypu autostrady A1) do zbiornika w Rogoźniku.

Pan Leszek Fałek odłowił do wiadra (10 l) kijanki i razem z wiceprezesem S-PTP, Zofią Krzykawską przewieźli kijanki do zbiornika w Rogoźniku.

Fot. L.Fałek i Z.Krzykawska

Obecnie na całym świecie notuje się spadek liczebności płazów, jest to widoczne zwłaszcza w wysoko uprzemysłowionych krajach Europy. Płazy są zwierzętami o dużej wrażliwości na zmiany środowiska. Szczególnie zagrożone są miejsca ich naturalnego rozrodu - niewielkie zbiorniki wodne, które zanikają lub są przekształcane w wyniku wielu czynników (zmiany antropologiczne,ocieplenie klimatu, obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie środowiska, itp.). Wszystkie krajowe gatunki płazów są w Polsce objęte ochroną prawną (na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r.).

W świetle tych informacji - beztroskę inwestorów i wykonawców autostrady A1 oraz nie stosowanie się do zapisów  raportu środowiskowego- pozostawiamy bez komentarza.

"Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda"- autor cytatu: Johann Wolfgang Goethe

20.05.2011r.  - Kolejny przegląd drzewostanu w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Rogoźniku.

Znakowanie drzew uschniętych, zamierających, zagrażających bezpieczeństwu. W wyżej wymienionych pracach uczestniczyli: Elżbieta Olszówka – podinspektor Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Bobrowniki, Zofia Krzykawska – wiceprezes Stowarzyszenia: S-PTP, Jerzy Gadaczek –  wiceprezes Stowarzyszenia: S-PTP.

Fot. Z. Krzykawska

Przypominamy, że za samowolne usunięcie drzew lub krzewów grożą wysokie kary! (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.). Proponujemy zapoznanie się z artykułem umieszczonym w "Gazecie Podatkowej" dnia 17.06.2011r

pt. "ZEZWOLENIE I OPŁATY ZA WYCIĘCIE DRZEW" ( czytaj )


CZERWIEC  2011r.   Fot. J. Waler


12.06.2011r. -  Jubileusz 50 - lecia kapłaństwa ks. kanonika Tadeusza Strzelczyka.

W czerwcu 2011 roku przypada jubileusz 50-lecia pracy duszpasterskiej ks. kanonika Tadeusza  Strzelczyka, który z tego wspaniałego dorobku aż 33 lata spędził w Parafii Siemonia.

12 czerwca 2011 r. w Święto Zesłania Ducha Świętego odbyła się uroczysta msza dziękczynna z okazji  50 lat posługi kapłańskiej Dostojnego Jubilata, koncelebrowana przez ks. dr Mariusza Karasia, kanclerza Kurii Sosnowieckiej. Uroczystość uświetnił występ Śląskiego chóru Górniczego Polonia Harmonia, pod dyr. pani prof. Iwony Melson, niezwykle serdecznie przyjęty przez ks. kanonika Tadeusza Strzelczyka i  licznie uczestniczących w uroczystości parafian. Miło nam poinformować, że w gronie śpiewających  artystów - amatorów jest członek naszego Stowarzyszenia - pan Jacek Kłosiński. W imieniu Stowarzyszenia S-PTP najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za współpracę złożyły panie Magdalena Wójcik  - prezes i Joanna Waler- skarbnik stowarzyszenia.

Więcej m.in. na temat kościoła parafialnego w Siemoni i jego duszpasterzy na przestrzeni wieków przeczytać można w zakładce:  Siemonia - rys historyczny/Dzieje parafii, Kościół Parafialny.

13.06.2011r.  - Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki z panem Arkadiuszem Ziembą Wójtem Gminy Bobrowniki.

W spotkaniu uczestniczyli: pani Zofia Krzykawska - wiceprezes S-PTP oraz pani Jolanta Tomaszowska i pan Leszek Fałek członkowie S-PTP.

Główne problemy omawiane podczas spotkania to:

- nadal występujące zawodnienia budynków mieszkańców ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie,

- wyczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie rowu po stronie zachodniej nasypu autostradowego w celu zlikwidowania zastoisk wodnych i grawitacyjnego spływu wód do rowu R-10,

-zadarnienie zboczy nasypu autostradowego,

-zorganizowanie spotkania z dyrektorem GDDKiA i Powiatowego Zarządu Dróg w celu ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia skutecznego odwodnienia okolic ulicy Wolności.

20.06.2011r. - Dworek w Dobieszowicach – Spotkanie organizacji pozarządowych z panem Arkadiuszem Ziembą - Wójtem Gminy Bobrowniki i panią Małgorzatą Bednarek - Kierownikiem Referatu Rozwoju i Promocji.

Tematem spotkania było wspólne wypracowanie zasad skutecznej komunikacji na linii urząd-społeczność lokalna. Gmina Bobrowniki przystąpiła do konkursu „Super Samorząd” organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, który odbywa się w ramach akcji "Masz Głos, Masz Wybór". Celem konkursu jest budowanie dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym, integracja lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz radni. Stowarzyszenie S-PTP reprezentował pan Jarzy Gadaczek - wiceprezes .

Głównym celem było przedstawienie „Efektywnego modelu komunikacji” i zebranie uwag mieszkańców na temat komunikacji na linii samorząd-mieszkańcy. Postulaty przedstawione na spotkaniu zostaną ujęte w ostatecznej wersji "Zasad komunikacji i współpracy".  Więcej ....

21.06.2011r. - Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska z udziałem sołtysów i radnych poprzedniej kadencji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także zaproszeni goście: pan Stanisław Paks - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu Będzińskiego i pan Krzysztof Cichosz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki poinformował zebranych, że gmina nie wyraziła zgody na likwidację żadnego kursu autobusowego i że nadal trwają negocjacje w tej sprawie z KZK GOP i prezydentami: Bytomia i Piekar Śląskich. Pani Katarzyna Cofała - Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska przekazała informację, że w sklepach wyłożone są listy protestacyjne przeciw likwidacji kursów autobusowych łączących gminę z Bytomiem oraz z Piekarami Śląskimi i że każdy mieszkaniec gminy może złożyć swój podpis. Zwróciła również uwagę, na konieczność pozyskania środków zewnętrznych niezbędnych do prawidłowego utrzymania rowów melioracyjnych i rowów przydrożnych.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej stwierdził, że należy koniecznie rozwiązać problem likwidacji dzikich wysypisk śmieci, oraz w większym niż dotychczas stopniu przeprowadzić akcje edukacyjne mające na celu przygotowanie społeczeństwa do selektywnej zbiórki odpadów.

Zofia Krzykawska- wiceprezes stowarzyszenia S-PTP, stwierdziła, że likwidacja bezpośrednich połączeń autobusowych z okolicznymi miastami stanowić będzie zagrożenia dla najsłabszych grup społecznych ( młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych dojeżdżających do szpitali i poradni specjalistycznych), szczególnie w miesiącach jesiennych i zimowych.

24.06.2011r. - I Spotkanie integracyjne członków i sympatyków stowarzyszenia  S-PTP -  "PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI".

Jednym z punktów spotkania był pokaz lotniczy modeli latających, który przygotował pan Adam Gwoźdź. Kolejną atrakcją była gra w kule (bule) zorganizowana przez pana Jacka Kłosińskiego. ( O historii gry i jej zasadach dowiesz się w : "Informacjach"/Różne). Przydał się również duży namiot przygotowany przez pana Tadeusza Kańtocha dla ochrony przed  deszczem. Dobra widoczność po, na szczęście,  przelotnych opadach deszczu sprzyjała obserwacji pięknych krajobrazów ze szczytu Góry Korzystnej. I tak podziwiać można było Zbiornik Świerklaniecki w promieniach zachodzącego słońca, Górę Buczynę w Rogoźniku, lasy sączowskie i ożarowickie. Niestety, piękno krajobrazu zostało zaburzone nasypami budowanej autostrady A1, przecinającej zlewnię Brynicy. Kwitnące i pachnące murawy kserotermiczne, tworzące barwne, pastelowe kwiatowe dywany, wieczorny śpiew ptaków dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Panowie Janusz Gwoźdź i Władysław Katolik przygotowali potrawy z grilla. Płonące ognisko, wspólne śpiewanie przy dźwiękach akordeonu i trąbki sprzyjało integracji i wspomnieniom. Miło nam było gościć pracowników Domu Kultury w Siemoni: kierownika - panią Bogusławę Katolik i panią Małgorzatę Trzcionkę – pracownika biblioteki. (Więcej w zakładce „Informacje”/Różne).

27.06.2011 r. - Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach zorganizowane przez pana Arkadiusza Ziembę – Wójta Gminy Bobrowniki.

W spotkaniu uczestniczyli - panie: Joanna Skórkiewicz-Dyszy (pełnomocnik pana Andrzeja Dyszego), Rożek Grażyna, Justyna Kardzia, Kusiak Zyta i pan Rabsztyn – mieszkańcy Bobrownik,  -  panie: Jolanta Tomaszowska, Krystyna Kotuła, pan Leszek Fałek (członkowie Stowarzyszenia S-PTP); pani Teresa Lazar – mieszkańcy Siemoni, -  pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki, Sołtys Siemoni,-  Zofia Krzykawska - wiceprezes Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ.

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach reprezentowali: - Zbigniew Szweda – Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, - Wojciech Żurek – Kierownik projektu, - Zygmunt Chłopecki - Inżynier Rezydent- Jadwiga Owsiak- Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Celem spotkania było wyjaśnienie przyczyn, innych niż pogodowe, zalań i podtopień na ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie, zwrot kosztów związanych z dewastacją prywatnych posesji i zniszczenia materiałów budowlanych w Bobrownikach, poszerzenia drogi dojazdowej do posesji znajdujących się na pograniczu Sączowa i Siemoni.

Przedstawiciele Gminy Bobrowniki bardzo liczyli na spotkanie z dyrektorem GDDKiA panią Ewą Tomala-Borucką, ponieważ dotychczasowe starania mieszkańców i władz samorządowych o naprawienie szkód i wyeliminowanie przyczyn zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.  Niestety, ani Dyrektor spotkała się tylko z panem Wójtem, nie przyszła na spotkanie z  przedstawicielami mieszkańców, Rady Gminy i Stowarzyszenia.

Wymienione wyżej osoby, reprezentujące GDDKiA i nadzór inwestorski kolejny raz nie udzieliły odpowiedzi na pytania zadane przez wiceprezesa S-PTP panią Zofię Krzykawską  - a mianowicie:

1. Jakie są wyniki monitoringu prowadzonego na etapie budowy w sferach: społecznej (stan budynków, podtopienia, zalania), środowiskowej (poziom wód, fauna, zapylenie)?

2. W jaki sposób będą zabezpieczone skarpy nasypów przed pyleniem i osuwiskami?

3. Jakie zabezpieczenia przed nadmiernymi opadami zostały wykonane po zalaniach w ubiegłym roku?

4. Dlaczego rowy nie są wzmocnione kostka ażurową tak jak zalecono w raporcie środowiskowym?

5. Zgodnie z raportem środowiskowym miały być udrożnione rowy melioracyjne, aby można odprowadzić wody opadowe z pasa autostrady, dlaczego dotąd tego nie zrobiono?

6. W jakim terminie zostaną wykonane prace hydrotechniczne zabezpieczające mieszkańców sąsiadujących z budowanym pasem autostrady?

7. Jakie są wyniki monitoringu zwierciadła piezometrycznego od stanu „ 0” do chwili obecnej.?

8. Minimalizowanie skutków degradacji środowiska – zadarnienia skarp nasypów – kiedy? (pochłanianie pyłów, ograniczanie szybkości spływu wód)

9. Jak zostaną zrekompensowane szkody mieszkańców poniesione podczas zalania w maju 2010 r ?

Należy podkreślić staranne przygotowanie mieszkańców do spotkania, głosy prezentowane w dyskusji były przemyślane, przygotowane na piśmie, uzasadnione stosownymi dokumentami. Pan Leszek Fałek poprosił o prezentację materiału dokumentującego pęknięcie wałów zbiornika i zalania mieszkańców. Uczestnicy spotkania obejrzeli ten materiał na laptopie, przyniesionym przez pana dyrektora. Pomimo tak starannego przygotowania mieszkańcy Gminy Bobrowniki nie otrzymali żadnych konkretnych odpowiedzi.

W związku z zaistniałą sytuacją pytania zostaną ponownie skierowane do GDDKiA na piśmie i na kolejnym spotkaniu, które pan wójt zorganizuje na terenie Gminy Bobrowniki mają być udzielone odpowiedzi i podjęte działania zmierzające do rozwiązania zaistniałych problemów w związku z realizowaną budową autostrady A1.

Mieszkańcy zwrócili uwagę uczestników spotkania na następujące zagadnienia:

1. Uwagi do realizowanego przedsięwzięcia o znaczącym oddziaływaniu na środowisko mogą być wnoszone na każdym etapie jego realizacji w celu eliminowania przyczyn zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.

2. Wnioski z monitoringu prowadzonego przez nadzór inwestorski i nadzór budowlany oraz wnioski zgłaszane przez mieszkańców stanowią podstawę do wniesienia korekt do planów, które nie uwzględniają uwarunkowań środowiskowych szczególnie w warunkach ekstremalnych.

3. Ubezpieczenia dotyczą skutków, a nie przyczyn.

Tak przedstawia się sytuacja w Siemoni przy budowanej autostradzie  w dniu 1 lipca 2011r.  (Zdjęcia wykonał i udostępnił  pan L. Fałek)

30.06.2011r. - SESJA RADY GMINY BOBROWNIKI

Porządek obrad i relację z przebiegu sesji zobacz na stronie http://www.bobrowniki.tv/relacje/9-sesja/

W obradach IX Sesji uczestniczył członek stowarzyszenia S-PTP -  pan Leszek Fałek, który w sprawach różnych zwrócił się do pana Wójta Gminy Bobrowniki z prośbą  o przekazanie informacji na temat rozmów prowadzonych z panią Ewą Tomala-Borucką - Dyrektorem GDDKiA  w dniu 27.06.2011 r. Udzielając odpowiedzi Pan Wójt poinformował uczestników sesji, że rozmowy dotyczyły rozwiązania problemu opłat za oświetlenie autostrady A1 z budżetu gminy.

30.06.2011r. -  Konsultacje społeczne na temat "Rozwoju systemu transportu województwa śląskiego"

Pani Zofia Krzykawska - wiceprezes, w imieniu stowarzyszenia S-PTP wystosowała pismo do Urzędu Marszałkowskiego - Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego, w którym proponuje uwzględnienie wniosków stowarzyszenia, dotyczących rozwoju systemu transportu województwa śląskiego, mającego znaczący wpływ na życie mieszkańców miast a przede wszystkim małych miasteczek i wsi.


LIPIEC 2011r. Fot. J.Waler


04.07.2011r.  -  Spotkanie z Panem Wójtem-Arkadiuszem Ziembą w Urzędzie Gminy Bobrowniki.

W spotkaniu, które dotyczyło wystąpienia kolejnych zagrożeń zalania posesji mieszkańców ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie, wodami spływającymi z nasypu autostrady A1, uczestniczyli: Zofia Krzykawska – wiceprezes  S-PTP, Krystyna Kotuła i Leszek Fałek- członkowie stowarzyszenia.

Mieszkańcy Siemoni zwrócili się z prośbą do Pana Wójta o zorganizowanie spotkania w Urzędzie Gminy z udziałem przedstawicieli: inwestora, wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, głównego projektanta autostrady A1 i przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg.

Celem spotkania powinno być podjęcie zdecydowanych działań zabezpieczających mieszkańców przed ponownymi zalaniami. Dotychczasowe, doraźne działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Problem zalań, podtopień i zawodnień budynków wymaga kompleksowego rozwiązania. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na konieczność kontynuowania monitoringu zwierciadła wód gruntowych w piezometrach gminnych.

Zofia Krzykawska rozmawiała również z Panią Małgorzatą Bednarek-Kierownikiem Referatu Rozwoju i Promocji nt. współpracy i udziału Stowarzyszenia w pikniku rodzinnym „ Powrót Bobra nad Brynicę”. Ustalono, że Stowarzyszenie: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ przygotuje "Turniej gry w bule"

13.07.2011r. -   Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki z Panem Piotrem Dyszym- Asystentem Wójta.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Joanna Waler- skarbnik Stowarzyszenia i Pan Jacek Kłosiński – sekretarz Komisji Rewizyjnej, organizator gry w bule.

Celem spotkania było wyznaczenie miejsca na bulodrom, oraz ustalenie zasad turnieju gry w bule. Przeprowadzono wizję lokalną w parku w Rogoźniku oraz w Ośrodku Wypoczynkowym nad I Zalewem, gdzie gra w bule spotkała się z dużym zainteresowaniem Pana Jacka Wieczorka - Kierownika Ośrodka.

W trakcie spotkania zdecydowano, że bulodrom zostanie przygotowany w parku, niedaleko Amfiteatru - w pobliżu  byłego placu zabaw.

20.07.2011r.  -  Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki z Panem Piotrem Dyszym - Asystentem Wójta i Panem Henrykiem Kocotem - Redaktorem Naczelnym czasopisma "Regiony",współorganizatora festynu rodzinnego "Powrót Bobra nad Brynicę".

W spotkaniu uczestniczył Pan Jacek Kłosiński. Podczas spotkania omawiano sprawy organizacyjne związane z w/w piknikiem rodzinny w Rogoźniku.

25.07.2011r.  - Posiedzenie łączone Komisji Rady Gminy Bobrowniki.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zofia Krzykawska – wiceprezes Stowarzyszenia: S-PTP i Leszek Fałek - członek Stowarzyszenia.

Skarbnik Gminy Bobrowniki - Pani Barbara Ferdyn omówiła sprawy finansowe związane z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Dobieszowicach, Przedszkola w Bobrownikach i rewitalizacji budynku po byłym urzędzie pocztowym w Dobieszowicach. Poinformowała zebranych o dofinansowaniu wymienionych inwestycji przez Urząd Marszałkowski oraz o uzyskaniu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Na posiedzeniu omówiono również sprawy związane z dzierżawą wieczystą działek w Rogoźniku, na których znajdują się pawilony handlowe GS w Wojkowicach. Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki poinformował zebranych o nawiązaniu współpracy z Czechami w zakresie wymiany kulturalnej.

28.07.2011r.  -  X Sesja Rady Gminy Bobrowniki.

W Sesji uczestniczyli: Zofia Krzykawska i Jerzy Gadaczek - wiceprezesi  Stowarzyszenia: S-PTP oraz pan Leszek Fałek - członek Stowarzyszenia.

Podczas obrad zostały podjęte dwie uchwały w sprawie protestu przeciw kolei regionalnej relacji Katowice-Pyrzowice:

 • Projekt uchwały Rady Gminy wyrażający sprzeciw wobec propozycji Gminy Ożarowice - przesunięcia kolei regionalnej na granicę gminy Ożarowice i Bobrowniki
 • Projekt uchwały zgłoszony przez Stowarzyszenie: SIEMONIA – PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ utrzymujący w mocy dotychczas podjęte przez Radę Gminy i Zebrania Wiejskie uchwały, w których mieszkańcy nie wyrażają zgody na żaden przebieg kolei regionalnej przez Gminę Bobrowniki.

Pełną relację z obrad X Sesji  Rady Gminy można prześledzić  na portalu telewizji regionalnej Bobrowniki TV - kliknij tutaj


SIERPIEŃ 2011r. Fot.J.Waler


03.08.2011r.  -  Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki.

Tematem spotkania, zorganizowanego przez Wójta Gminy Bobrowniki - Pana Arkadiusza Ziembę  było ustalenie zakresu prac, związanych z zabezpieczeniem przed wystąpieniem kolejnych zalań posesji mieszkańców ulicy Wolności w Siemoni i  w Sączowie, wodami spływającymi z nasypu autostrady A1.

W spotkaniu uczestniczyli:
•    przedstawiciele GDDKiA w Katowicach: Pani Jadwiga Owsiak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Pan Jerzy Romuzga -  Kierownik Projektu
•    przedstawiciele U.G. Bobrowniki: - Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki, Pan Tomasz Gajek – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  
•    Pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska
•    Pani Zofia Krzykawska – Wiceprezes S-PTP, oraz członkowie stowarzyszenia: Pani Krystyna Kotuła, Pani Jolanta Tomaszowska i Pan Leszek Fałek.

Wójt Gminy Bobrowniki zapoznał zebranych z wnioskami i uwagami końcowymi oraz propozycjami przedsięwzięć mających zapobiegać dalszemu zaburzeniu stosunków wodnych, które zostały przedstawione w „Ekspertyzie hydrologiczno-hydrogeologicznej obszaru podtopień i zalań obejmującego rejon ulicy Wolności w sołectwach Siemonia i Sączów w Gminie Bobrowniki Powiat Będziński”. Po przeanalizowaniu dokumentów ustalono terminy wykonania prac zabezpieczających.
Pani Jadwiga Owsiak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdziła, że decyzje o podjęciu dodatkowych prac hydrotechnicznych zostaną podjęte po zakończeniu prac nad „ Ekspertyzą  hydrologiczną  i hydrogeologiczną” , która jest w opracowaniu, na zlecenie GDDKiA (zakończenie prac- styczeń 2012 r.)
Pan Jerzy Romuzga -  Kierownik Projektu powiedział, że prace na autostradzie A1 wykonywane są zgodnie z projektem. Nie odpowiedział natomiast na pytanie Pana Leszka Fałka, „ co w takim razie spowodowało zalania w maju 2010 r, czy projektant nie przewidział intensywnych opadów i stosownych do nich rozwiązań hydrotechnicznych?”
Pani Krystyna Kotuła zwróciła uwagę na brak dobrej woli ze strony inwestora i wykonawcy, do rozwiązania problemu odszkodowań, za poniesione straty w wyniku zalań i podtopień. Pomimo wielokrotnych spotkań i pism wysyłanych do różnych instytucji, mieszkańcy do tej pory nie otrzymali rekompensat za poniesione straty.
Pani Jolanta Tomaszowska stwierdziła, że już dość jest wyrażania współczucia i przekonywania mieszkańców o zrozumieniu ich trudnej sytuacji; już czas na konkretne działania. Dowody w postaci zdjęć i nagrań filmowych dokładnie dokumentują przyczyny zalań i podtopień.

Pani Zofia Krzykawska przekazała na piśmie pytania dotyczące rozwiązania problemu z prośbą o pisemną odpowiedź m.in:
•    Jak i kiedy zostaną zrekompensowane szkody,  jakie ponieśli mieszkańcy podczas zalań i podtopień w maju 2010 r.?
•    Ubezpieczenia dotyczą skutków a nie przyczyn, dlaczego do tej pory nie został rozwiązany problem odszkodowań?
•    W jaki sposób będą zabezpieczone skarpy nasypu autostradowego przed pyleniem, gwałtownym spływem wód opadowych i roztopowych oraz
przed osuwiskami?

12.08.2011r. -  Konsultacja prawna w punkcie poradnictwa prawnego w Będzinie, zorganizowanego w ramach projektu pt. „Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej”.

W/w projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet V.
W konsultacjach uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska i Jerzy Gadaczek – Wiceprezesi S-PTP oraz członkowie S-PTP – Pani Krystyna Kotuła, Pani Jolanta Tomaszowska i  Pan Leszek Fałek.
Problemy omawiane podczas konsultacji:
• prawa poszkodowanych w wyniku zalań i podtopień, rekompensaty i odszkodowania za poniesione straty ( ten kto spowodował szkodę, musi ją   naprawić).
• konstruowanie uchwał – każda uchwała powinna realizować zasadę zupełności oraz kompetencyjności czyli w sposób zupełny regulować poddane regulacji zagadnienie; w treści uchwały powinien być zapis określający organ odpowiedzialny za wykonanie uchwały.

22.08.2011r.  -  Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

Stowarzyszenie reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska – Wiceprezes, Pan Leszek Fałek – Członek S-PTP.

W sprawach różnych Zofia Krzykawska zadała pytanie, jakie jest skumulowane oddziaływanie dwóch masztów telefonii komórkowej, postawionych na Wale Siemońskim?
Pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska odpowiedziała, że na następnym posiedzeniu udzieli odpowiedzi, po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi ww. sprawy.
Pan Leszek Fałek zapytał, kiedy zostaną naprawione drogi powiatowe, ponieważ zniszczenia spowodowane przejazdami ciężkiego sprzętu, dojeżdżającego do budowanej autostrady A1 zagrażają bezpieczeństwu.
Przewodnicząca odpowiedziała, że do Starostwa zostanie skierowane pismo w sprawie przekazania Urzędowi Gminy Bobrowniki dokumentacji nt. zniszczeń na drogach i usunięcia szkód (przez Powiatowy Zarząd Dróg).

26.08.2011r. - Posiedzenie łączone Zarządu S-PTP I Rady Sołeckiej.

Głównym tematem posiedzenia było rozdysponowanie funduszu sołeckiego. Sołtys Siemoni- Pani Katarzyna Cofała poinformowała zebranych, że do dyspozycji w roku 2012 pozostaje kwota 19 231 zł. Postanowiono rozdzielić ww. kwotę dla:
•    Publicznego Gimnazjum na zakup sprzętu multimedialnego,
•    OSP na zakup sprzętu ratownictwa medycznego,
•    KGW na zakup termosów, garnków i koszty związane z wyjazdami na konkursy i wystawy.
W sprawach różnych zwrócono uwagę na:
•    konieczność oznakowania jedynych w gminie pomników przyrody tj. 4 lip drobnolistnych rosnących przy kościele w Siemoni,
•    doprojektowanie wejścia awaryjnego do Domu Kultury w Siemoni,
•    meliorację i przywrócenie naturalnej retencji na terenach przyległych do ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie,
•    kontrolę sprawności i dostępności hydrantów w Gminie Bobrowniki.

29.08.2011r.  - Komisja Rozwoju Infrastruktury i Środowiska

Na posiedzeniu:

•    zapoznano się z planami autostrady A1,
•    podsumowano ekspertyzę hydrologiczną podtapianych terenów przy ul. Wolności w Siemoni i Sączowie,
•    zaopiniowano uchwały dot. dzierżawy wieczystej dla GSSCh Bobrowniki z siedzibą w Wojkowicach
•    omówiono funkcjonowanie jednostek organizacyjnych działających w sferze gospodarki komunalnej
•    omówiono działalność gospodarczą prowadzona przez osoby fizyczne.

W posiedzeniu uczestniczyła  pani Zofia Krzykawska – Wiceprezes S-PTP, która zwróciła uwagę na:

•  oznakowane do wycinki drzewa, rosnące w pasie drogowym, drogi wojewódzkiej  913. Wątpliwości budziła ilość ((97) drzew przeznaczonych do wycinki. Pytania dotyczyły także stanu zdrowotnego drzew, rekompensat dla gminy lub zadrzewień w innych miejscach (z tytułu wycinki),
•  skumulowane oddziaływanie hałasu z różnych źródeł (autostrada A1, MPL w Pyrzowicach); na konieczność przeprowadzenia badań klimatu akustycznego zmieniającego się wraz ze zwiększeniem liczby przelotów samolotów ze szczególnym uwzględnieniem samolotów transportowych.

Dyrektor  ZGK w Bobrownikach – Pan Przemysław Cichosz poinformował zebranych o zakupie maszyny rotacyjnej z wysięgnikiem do czyszczenia rowów i przepustów.


WRZESIEŃ 2011r. Fot.J.Waler


05.09.2011r. Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki z Panią Marią Dukalską – Dziki, Kierownikiem Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele S – PTP: Pani Zofia Krzykawska – wiceprezes, Pan Jerzy Gadaczek –wiceprezes, Pan Leszek Fałek- członek stowarzyszenia.
W ramach konsultacji społecznych zapoznano się z projektem Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki. Zwrócono uwagę na:

 • konieczność ochrony stanowisk muraw kserotermicznych na Górze Korzystnej i Wale Siemońskim w Siemoni, oraz na południowym stoku Buczyny w Rogoźniku,
 • objęcie kwalifikowaną formą ochrony przyrody( zespołu chronionego krajobrazu lub użytku ekologicznego) doliny potoku Jaworznik,
 • przywrócenie naturalnej retencji na obszarach przylegających do budowanej autostrady A1,
 • nie zamieszczanie w Studium kolei relacji MPL w Pyrzowicach – Katowice i kolei dużych prędkości, przeciw którym protestują mieszkańcy Gminy Bobrowniki od roku 2009,
 • zaznaczenie w Studium terenów rezerwowych, niezbędnych do osiedleń na wypadek koniecznych wywłaszczeń związanych z planowanymi inwestycjami lub katastrof, które mogą wystąpić w związku z autostradą A1, MPL, powodziami wywołanymi nadmiernymi opadami lub awariami obiektów hydrotechnicznych na zbiornikach pochodzenia antropogenicznego w Rogoźniku i Wymysłowie,
 • mogące wystąpić osuwiska skarp w Ośrodku Wypoczynkowym i na zboczach Buczyny.

Zaproponowano uwzględnienie tych uwag w części opisowej, jak również w załącznikach graficznych Studium.

09.09.2011r.  -  Zebranie Wiejskie w Bobrownikach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele S – PTP: Pani Zofia Krzykawska – wiceprezes, Pani Maria Czerwiecka – sekretarz, Pan Tadeusz Kańtoch i Pan Janusz Gwóźdź- członkowie Zarządu, Pani Wiesława Furgacz- członek S-PTP.

Jednym z problemów omawianych na zebraniu był projekt lokalizacji kolei relacji Katowice – Pyrzowice na obszarze Gminy Bobrowniki. Obawy mieszkańców związane są z brakiem informacji w jaki sposób zostaną potraktowani mieszkańcy, którzy będą pozostawieni między nasypami autostrady A1 i kolei (jeżeli ten projekt zostanie zrealizowany).
W dyskusji, Pani Zofia Krzykawska – Wiceprezes S - PTP zwróciła uwagę na:

 • lekceważący stosunek inwestora -  PKP PLK do samorządów lokalnych, ponieważ na zaproszenie Sołtysa Bobrownik, Pana Włodzimierza Koźmińskiego nikt z PKP PLK na zebranie wiejskie nie przyjechał. Inwestor ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania mieszkańców, które dotyczą planowania inwestycji na ich działkach lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Dotychczas nie odbyły się żadne konsultacje społeczne w sprawie kolei Katowice – MPL w Pyrzowicach,
 • wspólne działania sołectw Gminy Bobrowniki przeciw kolejnej inwestycji liniowej, mającej znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze, społeczne i kulturowe; pisanie protestów indywidualnych i zbiorowych, popierających stanowisko zawarte w uchwałach Zebrań Wiejskich i Rady Gminy Bobrowniki wyrażające sprzeciw wobec tej inwestycji,
 • problemy społeczne i środowiskowe, które wystąpiły podczas budowy autostrady A1 i będą ulegały kumulacji z problemami jakie będą towarzyszyły nie tylko budowie ale także eksploatacji obu inwestycji liniowych
 • koncentrację zanieczyszczeń, które będą zagrażały zdrowiu i życiu mieszkańców, szczególnie dzieci i ludzi starszych,
 • zagrożenia ekonomiczne, które spowodują zahamowanie rozwoju gminy, ponieważ są to tylko inwestycje tranzytowe budowane na terenach leśnych oraz użytkowanych rolniczo i turystycznie.

Uczestnicy zebrania zgodzili się ze wszystkimi uwagami i zadeklarowali wspólne działania mające na celu obronę interesów mieszkańców i gminy.

15.09.2011r.  –  XI Sesja Rady Gminy

W obradach XI Sesji uczestniczyła Pani Zofia Krzykawska – Wiceprezes S-PTP.

W sprawach różnych, Wiceprezes Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ zadała następujące pytania:

 • czy została zawarta umowa na kontynuowanie badań poziomu wód gruntowych w piezometrach gminnych, znajdujących się w Siemoni, w sąsiedztwie budowanej autostrady A1,
 • dlaczego inwestor -  PKP PLK nie przeprowadził dotychczas rzetelnych konsultacji społecznych w sprawie projektowanej kolei relacji Katowice – MPL w Pyrzowicach i czy zostaną wystosowane pisma do PKP PLK i do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie odmowy przyjazdu na zebranie wiejskie w Bobrownikach przedstawicieli ww.

Oprócz zadanych pytań Pani Zofia Krzykawska zwróciła uwagę na uciążliwości wynikające z funkcjonowania lotniska w Pyrzowicach i że mieszkańcy mogą ubiegać się o rekompensaty; potrzebne są aktualne badania klimatu akustycznego, zanieczyszczeń powietrza i gleby. Należy również pamiętać, aby w przyszłości w negocjacjach i umowach zabezpieczyć rekompensaty dla osób fizycznych i Gminy Bobrowniki za poniesione szkody w wyniku budowy inwestycji mających znaczący wpływ na środowisko.
Więcej informacji:

 • na stronie Bip Urzędu Gminy Bobrowniki w zakładce: Działalność Rady Gminy, Kadencja 2010-2014, Kategorie: Protokoły z Sesji, Protokół nr XI/2011 z Sesji Rady Gminy Bobrowniki w dniu 15 września 2011r.  - ( przeczytaj )
 • Telewizja Internetowa Bobrowniki.TV - relacja z sesji  - ( zobacz )

20.09.2011r.   -  Zebranie Wiejskie w Siemoni.

W Publicznym Gimnazjum w Siemoni odbyło się Zebranie Wiejskie poświęcone zagospodarowaniu środków z funduszu sołeckiego na 2012r. Na zebraniu  poruszone zostały także sprawy uciążliwości inwestycji liniowych ( autostrada, kolej regionalna) oraz pobliskiego lotniska dla mieszkańców. Zwrócono uwagę władz gminnych na do tej pory  nierozwiązaną sprawę podtopień posesji przy ul. Wolności w Siemoni i Sączowie. Poproszono o bieżące monitorowanie zainstalowanych  piezometrów (regularny odczyt). Dużo emocji wzbudziła sprawa wieczystej dzierżawy terenu pod pawilonem w Siemoni dla GS w Wojkowicach. Omówiono również sprawy związane z rewitalizacją terenu wokół Domu Kultury i budowę parkingu przy kościele. Poruszono  kwestię planowanej wycinki drzew wzdłuż ulicy Młyńskiej. Zwrócono także uwagę na stale rosnącą rolę Domy Kultury w życiu mieszkańców, szczególnie naszych dzieci i młodzieży. Doceniono zaangażowanie i determinację pracowników Domu Kultury w tworzeniu nowego oblicza kulturowego naszej miejscowości. To oczywiście, tylko niektóre z poruszonych tematów. Spraw dotykających mieszkańców było znacznie więcej. Szkoda więc, że tak niewielu mieszkańców zdecydowało się na udział w tym zebraniu.

Członkowie S-PTP  podczas obrad zgłosili następujące problemy, których rozwiązanie jest ważne dla społeczności lokalnej:

 • Pan Jerzy Gadaczek - wiceprezes stowarzyszenia poprosił o wyjaśnienie, dlaczego zostały zaznaczone drzewa do wycięcia wzdłuż drogi wojewódzkiej 913, na Pomłyniu (97 drzew), czy wszystkie drzewa, które mają 80-100 lat nadają się do wycięcia ze względu na stan fizjologiczny, czy jest to powód czysto ekonomiczny – przeznaczenie drewna na parkiety, okleiny etc. a zagrożenie dla ruchu drogowego jest tylko pretekstem do wycinki.  Apelował do Pana Wójta Arkadiusza Ziemby aby w obecnej sytuacji, kiedy wycięto wiele drzew pod budowaną autostradę A1 i zanieczyszczenie powietrza na obszarze gminy będzie rosło z chwilą oddania autostrady do użytkowania, należy ograniczyć do minimum wycinanie drzew, szczególnie liściastych, które odgrywają znaczącą rolę w oczyszczaniu powietrza.
 • Pan Leszek Fałek – członek S-PTP przedstawił aktualne problemy związane z podtopieniami na ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie. Stwierdził, że uregulowanie zaburzonych stosunków wodnych wymaga kompleksowego rozwiązania problemów związanych z melioracją i naturalną retencją. Jeżeli nie będzie współdziałania Urzędu Gminy Bobrowniki, Powiatowego Zarządu Dróg, inwestora A1 – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, to obecnie prowadzone działania doraźne nie rozwiążą problemów ani teraz, ani w przyszłości. Mieszkańcy, poszkodowani w wyniku zalań i podtopień  nadal czują się zagrożeni, widząc opieszałość urzędów i instytucji, oraz obojętność na krzywdę ludzką. Do tej pory poszkodowani nie otrzymali rekompensat za poniesione straty w wyniku zalań i podtopień, które wystąpiły w maju 2010r.
 • Pani Zofia Krzykawska – wiceprezes S – PTP zaapelowała o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie funduszy na opracowanie planu dobudowy wyjścia awaryjnego Domu Kultury w Siemoni. Wyjście awaryjne jest niezbędne przy realizacji imprez masowych, jakie mogą odbywać się w sali widowiskowej. Sala ta może również pełnić funkcję sali wystawowe j- dla gminnych wystaw promujących dorobek kulturalny, historyczny, walory przyrodnicze i turystyczne Gminy Bobrowniki. W imieniu S-PTP podziękowała Pani Bogusławie Katolik za ożywienie działalności Domu Kultury  w Siemoni poprzez organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych dla mieszkańców, oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia plastyczne dzieci. Podziękowała także Pani Małgorzacie Trzcionce za promowanie czytelnictwa i wzbogacanie zbiorów bibliotecznych.

23.09.2011r.  -    Zebranie Wiejskie w Dobieszowicach.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele S-PTP: Pani Zofia Krzykawska- wiceprezes, Pani Maria Czerwiecka – sekretarz, członkowie Zarządu –Pan Tadeusz Kańtoch i Pan Jan Gwóźdź, Pan Leszek Fałek – członek stowarzyszenia.

Sołtys Dobieszowic – Pan Roman Kańtoch zwrócił się z prośbą do Pani Zofii Krzykawskiej o przekazanie informacji na temat planowanej kolei regionalnej relacji Katowice MPL Pyrzowice, na obszarze Gminy Bobrowniki. Pani Zofia Krzykawska przedstawiła zebranym najważniejsze problemy związane z projektowaną koleją od 2009 r. do chwili obecnej. Zwróciła uwagę na:

 • zagrożenia dla zdrowia i życia wynikające z kumulacji i koncentracji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby (Autostrada A1, MPL w Pyrzowicach, projektowana kolej regionalna); zaburzenia klimatu akustycznego, fragmentację obszarów leśnych, degradację terenów użytkowanych rolniczo, ograniczenie przestrzeni niezbędnej do rekreacji i wypoczynku, nieodwracalne zmiany w ekosystemach
 • zagrożenia ekonomiczne – spadek wartości działek sąsiadujących z inwestycjami liniowymi, ograniczenie dotychczas prowadzonych upraw a w konsekwencji dochodów
 • dodatkowe koszty związane z naprawą szkód w budynkach mieszkalnych (pęknięcia ścian i stropów) oraz z wyciszaniem ścian i okien przed hałasem
 • antropogeniczne, nieodwracalne zmiany w krajobrazie
 • zaburzenie stosunków wodnych w zlewni Brynicy (wykopy i nasypy)
 • dezintegrację obszarów wiejskich; utrudniony kontakt rodzin mieszkających po obydwu stronach autostrady i projektowanej kolei,
 • brak prawdziwych konsultacji, jakie powinien z mieszkańcami przeprowadzić inwestor
 • podawanie  przez PKP PLK na zebraniach wiejskich sprzecznych, a nawet nieprawdziwych informacji, prowokujących  protesty mieszkańców,
 • ignorowanie wniosków i uwag mieszkańców zgłaszanych do PKP PLK i Urzędu Marszałkowskiego

Mieszkańcy Dobieszowic postanowili nadal wyrażać swój sprzeciw wobec projektowanej linii kolejowej relacji Katowice – Pyrzowice.


PAŹDZIERNIK 2011r. Fot.J.Waler


03.10.2011r. – Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska

W obradach Komisji uczestniczyła pani Zofia Krzykawska – wiceprezes S – PTP.
Komisja zajmowała się następującymi problemami:
•    zmianami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki”,
•    oceną realizacji zadań własnych gminy,
•    promocją gminy.

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego- pani Maria Dukalska-Dziki poinformowała zebranych, że wszystkie zmiany, zgłoszone podczas konsultacji społecznych, które zostały zamieszczone w Studium przeanalizowała Komisja Urbanistyczna, która stwierdziła zgodność zmian z obowiązującym prawem. Każda osoba zainteresowana może zapoznać się z dokumentem w Urzędzie Gminy i zgłosić swoje uwagi.

Wójt Gminy Bobrowniki – pan Arkadiusz Ziemba zwrócił uwagę na potrzebę promocji Gminy Bobrowniki i zagwarantowanie w budżecie gminy odpowiednich środków na imprezy promocyjne, foldery, opracowania zwarte np. monografie.
Pan Wójt poinformował także zebranych, że Urząd Gminy przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dotację na rewitalizację parku w Rogoźniku.

Pani Zofia Krzykawska zapytała o sprawność hydrantów. Pan Przemysław Cichosz  - Dyrektor ZGK w Bobrownikach odpowiedział, że zniszczony został hydrant w Sączowie i musi być odtworzony oraz naprawy wymaga uszkodzony hydrant w Rogoźniku

07.10.2011r. -  Wizja lokalna przeprowadzona w Siemoni i Sączowie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Wizja lokalna zorganizowana została w związku z pismem pana Leszka Fałka z dnia 16.05.2011 r. dot. podtapiania budynków mieszkalnych w Siemoni i Sączowie spowodowanego budową autostrady A1- odcinek: Pyrzowice(z węzłem) - Piekary Śląskie (z węzłem) km 474+350 – km 490+427.

W wizji uczestniczyli:
Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki, pan Jerzy Chwała - Przewodniczący Rady Gminy, pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska, sołtys Siemoni, pan Leszek Fałek - członek S-PTP - reprezentujący mieszkańców Siemoni i Sączowa z ulicy Wolności, pan Marek Longin, pan Grzegorz Kędzior - GDDKiA, pan Leopold Dobrowolski, pani Krystyna Furmańczuk, pan Zenon Wysowski, pani Dorota Wysowska – Complex Projekt, pani Jadwiga Owsiak – Arcadis, pan Witold Klimza i pan Arkadiusz Radło – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska.
W terenie dokonano oględzin rejonu budowy autostrady A1:
•    zbiornika retencyjnego ZB-1,
•    drogi wojewódzkiej 913, oraz okolicy przepustu pod ulicą 1-go Maja w Siemoni,
•    ulicy Kościuszki w Siemoni i ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie,
•    rowu R-10, Rowu R-10A (wykonanego przez gminę)
•    nieruchomości: pana Leszka Fałka i pani Teresy Jaroń
Ustalono termin rozprawy administracyjnej na 10 października 2011 r, która odbędzie się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z wizji lokalnej została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

10.10.2011r. – Rozprawa administracyjna w sprawie zalań i podtopień na ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie. (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)

W rozprawie uczestniczyli mieszkańcy ulicy Wolności w Siemoni: pani Krystyna Kotuła, pani Jolanta Tomaszowska, pan Leszek Fałek – członkowie S-PTP, pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki, pan Jerzy Chwała-  Przewodniczący Rady Gminy, pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska, sołtys Siemoni, pan Grzegorz Kędzior i pan Jerzy Romuzga - GDDKiA, pan Leopold Dobrowolski, pani Krystyna Furmańczuk, pan Zenon Wysowski, pani Dorota Wysowska, pan Marek Longin – Complex Projekt, pani Jadwiga Owsiak – Arcadis, pan Witold Klimza i pan Arkadiusz Radło – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, pan Sławomir Przemyk – Śląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych BT - Zawiercie, pan Benon Ruszel - główny specjalista ds. kontroli gospodarowania wodami RZWG w Gliwicach.

Podczas rozprawy, pan Leszek Fałek zaapelował o pomoc do Pana Marszałka, Dyrektora RZWG, GDDKiA oraz do Pana Wójta Gminy Bobrowniki w rozwiązaniu wszystkich uciążliwości związanych z budową autostrady A1, a przede wszystkim uregulowania stosunków wodnych w taki sposób, aby wody powierzchniowe nigdy nie stykały się z ławami i fundamentami budynków mieszkalnych. Zapytał także czy zbiornik retencyjny jest szczelny - odpowiedzi udzielił przedstawiciel GDDKiA, że zbiornik ten jest zaprojektowany, jako szczelny.  Pan Leszek Fałek wniósł do protokołu 10 zdjęć obrazujących zalanie posesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki – pan Jerzy Chwała stwierdził, że jego zdaniem powódź w maju 2010 r. na ulicy Wolności w Siemoni i Sączowie spowodowana była opieszałością w wykonaniu odprowadzenia wód powierzchniowych z zagrożonego terenu i wprowadzeniem ich do rowu R-10. Powiedział także, że za zaistniałe szkody mieszkańcy powinni otrzymać odszkodowanie.
Z rozprawy administracyjnej został sporządzony protokół.

15.10.2011r. -  "Dymfoki w Siemoni ".

 

Drugie spotkanie integracyjne przygotowało S-PTP razem z pracownikami Domu Kultury w Siemoni -  nie tylko dla członków stowarzyszenia ale także dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Siemoni i okolicznych sołectw. Wspólna biesiada, przy tradycyjnej potrawie, pieczonej w kociołku na ognisku, to dobry sposób  na radosne spędzanie czasu. Miłą atmosferę  udało się stworzyć organizatorom i uczestnikom spotkania, którzy zaproponowali zorganizowanie kolejnego  spotkania integracyjnego  w roku 2012.
Zdolności kulinarne i organizacyjne ( nie zapomniano o osobach, które z powodu choroby nie mogły uczestniczyć w spotkaniu) pań: Joanny Waler, Marii Czerwieckiej, Magdaleny Wójcik, Bogusławy Katolik, Małgorzaty Trzcionki, Danuty Sztam, Wiesławy Furgacz oraz panów: Janusza Gwoździa, Jacka Kłosińskiego, Tadeusza Kańtocha, Władysława Katolika i Jerzego Gadaczka a także występ Kapeli ludowej z Siemoni -  „Melodia” przyczyniły się do dobrej promocji lokalnej kultury i tradycji.   
Fotoreportaż i więcej informacji w zakładce Informacje Różne/ Stowarzyszenie S-PTP." Zachęcamy do obejrzenia.

27.10. 2011r. - XII Sesja Rady Gminy.

W obradach Sesji uczestniczyli wiceprezesi S- PTP pani Zofia Krzykawska i pan Jerzy Gadaczek.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła się do radnych z apelem aby na tej sesji nie podejmować uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pt. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki, do czasu rozprawy administracyjnej (14 listopada 2011 r.), dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia kolejowego MPL KATOWICE w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej - odcinek Katowice – Pyrzowice. Dotychczas nie została wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Planowana inwestycja nie ma także decyzji lokalizacyjnej. Do czasu wydania decyzji lokalizacyjnej nie należy przyjmować Studium z zapisem o tranzytowej kolei regionalnej relacji Katowice-Pyrzowice, której przebieg planowany jest  przez gminę Bobrowniki.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki stanowi podstawę do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Kolej wpisana do Studium, będzie musiała być także wpisana do planu zagospodarowania przestrzennego a taki zapis jest sprzeczny z dotychczas podjętymi przez Radę Gminy i zebrania wiejskie uchwałami, wyrażającymi sprzeciw mieszkańców gminy wobec tej inwestycji.

Więcej na stronach:

 • BIP Urzędu Gminy Bobrowniki w zakładce: Działalność Rady Gminy (Kadencja 2010-2014,Kategorie: Protokoły z Sesji, Protokół nr XII / 2011 z Sesji Rady Gminy Bobrowniki w dniu 27 października 2011r.)  - przeczytaj !

LISTOPAD 2011r. Fot. T.Krzykawski


02.11.2011r. – Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zorganizowane przez Radę Pożytku Publicznego w Rogoźniku.

W spotkaniu uczestniczyły panie: Magdalena Wójcik – prezes S-PTP i Zofia Krzykawska – wiceprezes S-PTP.

Pan Piotr Dyszy- asystent wójta zwrócił się do zebranych z apelem o aktywny udział w konsultacjach nad wieloletnim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wnioski i uwagi należy zgłaszać do 11 listopada 2011 r. w siedzibie Referatu Rozwoju i Promocji.

Pani Małgorzata Bednarek- kierownik Referatu Rozwoju i Promocji zachęcała organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie małych projektów. Poinformowała także uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na obszarze Gminy Bobrowniki, że pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji udzielą stowarzyszeniom pomocy- podczas opracowania wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych, niezbędnych do realizacji zaplanowanych projektów.

Pan Wiesław Urbańczyk – przewodniczący Rady Programowej zaprosił uczestników spotkania do przedstawienia:

 • dotychczasowych osiągnięć stowarzyszeń,
 • planów na przyszłość,
 • wniosków i uwag dotyczących współpracy z Radą Programową.

Pani Zofia Krzykawska – wiceprezes S-PTP zgłosiła wniosek dotyczący dopuszczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do zabierania głosu na Sesjach Rady Gminy, przed podejmowaniem uchwał lub zgłaszania uwag, wniosków i postulatów do projektów uchwał. Stowarzyszenia, zgodnie z zapisami w wieloletnich programach współpracy z organizacjami pozarządowymi (gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym) powinny mieć możliwość przedstawiania swoich uwag i wniosków, zgodnie  z zapisami statutu.

04.11.2011r.  - Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki w sprawie przygotowań do rozprawy administracyjnej dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia kolejowego MPL KATOWICE w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice.

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi, radni oraz zainteresowani problemem mieszkańcy poszczególnych sołectw. S- PTP reprezentowali : pani Zofia Krzykawska-wiceprezes i pan Leszek Fałek - członek stowarzyszenia.

Pan Arkadiusz Ziemba-wójt Gminy Bobrowniki poinformował uczestników spotkania o przepisach prawa obowiązujących podczas rozprawy administracyjnej oraz o zasadach uczestniczenia w rozprawie.

Uczestnicy spotkania postanowili przygotować się do rozprawy:

 • opracować wnioski, uwagi i postulaty w formie pisemnej, jako załączniki do protokołu,
 • opracować tezy i wnioski do dyskusji w odniesieniu do kontrowersyjnych zapisów raportu o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotować propozycje zapisów, które powinny znaleźć się w raporcie np. dotyczących rozwiązania problemów ekonomiczno-społecznych: wywłaszczeń, wysiedleń, odszkodowań i ekonomicznego uzasadnienia dla tej inwestycji.

Uczestnicy spotkania podziękowali za zorganizowanie dojazdu na rozprawę administracyjną do Katowic - autokarem.

04.11.2011r. – Posiedzenie  Zarządu S-PTP i Rady Sołeckiej.

Pani Katarzyna Cofała-sołtys sołectwa Siemonia, przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska poinformowała uczestników spotkania o aktualnie realizowanych  i planowanych  zadaniach.

 1. Rozpoczęte zostały prace ziemne przygotowujące miejsce pod bulodrom.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo powinny być rozebrane schody budynku, znajdującego się w pobliżu pobocza drogi wojewódzkiej 913.
 3. Usunięcie całkowicie uschniętych drzew znajdujących się przy ulicy Kościuszki w Siemoni.
 4. Zgłoszenie do PZD uszkodzeń w drogach powiatowych, powstałych w wyniku przejeżdżania ciężkich samochodów, wożących urobek geologiczny z budowanej autostrady A1.

Pani Maria Czerwiecka – sekretarz S-PTP zwróciła się z prośbą do pani sołtys o interwencję w sprawie, ciężkich samochodów transportowych, jeżdżących bardzo szybko ulicą Kościuszki w kierunku Twardowic. Ulica jest dość wąska i autobusy mają problem z mijaniem się z tymi samochodami. Istnieje także realne zagrożenie dla samochodów osobowych i osób pieszych, ponieważ ciężarówki są przeładowane, nie przykryte plandekami a spadające kamienie mogą być przyczyną wypadku drogowego. Dużą uciążliwością jest także hałas i drgania, które są przyczyną pęknięć pojawiających się w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Kościuszki.

Na spotkaniu z panią Katarzyną Cofałą i Radą Sołecką poruszona została również kwestia podjęcia na XII Sesji RG uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pt. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki.

Zarząd S-PTP apelował o niepodejmowanie  tej uchwały, przynajmniej do czasu rozprawy administracyjnej (14 listopada 2011 r.), dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia kolejowego MPL KATOWICE w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej - odcinek Katowice – Pyrzowice.  ( Relację z obrad  sesji można obejrzeć w Telewizji internetowej - Bobrowniki TV. )

Poniżej autoryzowana wypowiedź wiceprezesa stowarzyszenia S-PTP  pana Jerzego Gadaczka na w/w temat:

"Na wspólnym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ i Rady Sołeckiej Siemoni przedstawiłem osobiste spostrzeżenia z przebiegu Sesji Rady Gminy Bobrowniki, która odbyła się w dniu 27.10.2011 r, a w której uczestniczyłem w charakterze obserwatora z ramienia naszego stowarzyszenia.

Moje krytyczne uwagi dotyczyły sposobu zachowania się na Sesji pani Katarzyny Cofały, która piastuje funkcję sołtysa sołectwa Siemonia, funkcję radnej Rady Gminy Bobrowniki, funkcję przewodniczącej Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska w tejże Radzie.

Moja krytyczna wypowiedź sprowadziła się do tego, że pani Cofała sprzeniewierzyła się uchwałom zebrań sołeckich oraz uchwałom Rady Gminy Bobrowniki nie wyrażającym zgody na budowę przez nasze sołectwo i teren gminy, inwestycji kolejowych (tj. kolei regionalnej Katowice-Pyrzowice i kolei dużych prędkości).

Wbrew podjętym uchwałom pani Katarzyna  Cofała jako przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska w swym wystąpieniu na Sesji zaproponowała przyjęcie i przegłosowanie Studium do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowniki z wrysowanym przebiegiem kolei regionalnej relacji Katowice Pyrzowice, na co nie godzili się mieszkańcy, Rada Gminy i Wójt poprzedniej kadencji.

Pani Cofała motywowała swoje stanowisko w tej sprawie tym, że bez zatwierdzenia  tego Studium nie będzie można rozpocząć w gminie żadnych inwestycji, a „ … z kolejami będziemy walczyli w inny sposób.” (?)

Na moje zarzuty pani Cofała odpowiedziała, że tak musieli zrobić i że oprócz tego ona sama dla sołectwa Siemonia załatwiła wiele inwestycji, na co ja odpowiedziałem, że to zachowanie zniwelowało wszystkie jej dokonania.

Moje stanowisko poparł Zarząd S-PTP w osobach pani Zofii Krzykawskiej i pani Joanny Waler.

Mamy jako stowarzyszenie ogromny żal do pani Katarzyny  Cofały, ponieważ swoją postawą przyczyniła się do podjęcia niekorzystnej dla obywateli gminy uchwały i tym samym przekreśliła nasze prawie dwuletnie działania, by nie dopuścić do fragmentacji  a w konsekwencji upadku GMINY BOBROWNIKI.

Jerzy Gadaczek - wiceprezes S-PTP

07.11.2011r. -  Nagranie audycji Radia Katowice -  "Wszystko na temat " (red. Anny Juśkiewicz i Gabrieli Kaczyńskiej), poświęcone problemom mieszkańców gminy Bobrowniki, związanym z projektowaną budową kolei regionalnej Katowice- Pyrzowice.

W nagraniu uczestniczyli przedstawiciele S-PTP: pani Zofia Krzykawska - wiceprezes, pani Joanna Waler - skarbnik, pan Janusz Gwóźdź - członek zarządu, pan Leszek Fałek - członek stowarzyszenia. W audycji uczestniczyła także pani Mariola Frej – radna poprzedniej kadencji z Dobieszowic, która od roku 2009 zawsze była z nami, wspierała nas i pomagała w trudnych chwilach. Za okazane serce i czas poświęcony dla dobra wspólnego składamy Pani Marioli najserdeczniejsze podziękowania.

Dziękujemy również Panu Henrykowi Wadowskiemu za nagranie tej audycji i zamieszczenie relacji na portalu Bobrowniki TV.

Więcej informacji i fotoreportaż w zakładce Informacje / Kolej regionalna.  - przeczytaj lub   posłuchaj audycji.

09.11. 2011r. Urząd Gminy Bobrowniki. Kolejne spotkanie w sprawie przygotowań do rozprawy administracyjnej dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia kolejowego MPL KATOWICE w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice.

Spotkaniu przewodniczyła pani Katarzyna Cofała – przewodnicząca Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Bobrownik, Wymysłowa, Dobieszowic, Sączowa i Siemoni.

Pan Tomasz Gajek- kierownik Referatu Ochrony Środowiska  poinformował zebranych, że w Urzędzie Gminy znajduje się Raport o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego połączenia kolejowego i przed rozprawą administracyjną mieszkańcy mogą się z tym dokumentem zapoznać.

Wiceprezes S-PTP pani Zofia Krzykawska ponownie poinformowała zebranych, że najlepiej przygotować swoją wypowiedź na piśmie, bo jeżeli ze względów organizacyjnych nie będzie można zabrać głosu w dyskusji, to przygotowaną w formie pisemnej wypowiedź można załączyć do protokołu z rozprawy. Uwagi i wnioski powinny dotyczyć konkretnych zapisów w Raporcie (można zacytować fragment, którego uwagi dotyczą i podać stronę).

14.11. 2011r.  -  Rozprawa administracyjna.

14 listopada 2011 r. o godz.15.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się rozprawa administracyjna, kolejny etap prac związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla zadania: „Budowa połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „KATOWICE” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, na odcinku Katowice-Pyrzowice”, otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wersja 2) jest Konsorcjum „MPL Katowice” PÖYRY.

O konieczności przeprowadzenia rozprawy zdecydował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z powodu dużego zainteresowania przebiegiem trasy społeczności lokalnych oraz dużej ilości złożonych uwag i wniosków (ok. 4000) przez mieszkańców gmin, na terenie których planowana jest budowa nowego odcinka kolejowego.

Więcej ( relacja i protokół z rozprawy  ) w zakładce: Kolej regionalna-kalendarium wydarzeń.

21.11. 2011r. Komisja Budżetowa.

W posiedzeniu komisji budżetowej uczestniczyli przedstawiciele S-PTP pani Zofia Krzykawska – wiceprezes i Pan Leszek Fałek – członek stowarzyszenia.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła się z wnioskiem do Komisji Budżetowej,  aby w planie budżetu na rok 2012 ująć zadanie pn. Kontynuacja badań w piezometrach gminnych rozmieszczonych w strefie budowanej autostrady A 1, na odcinku równoległym do ulicy Wolności. Odczyty w piezometrach są niezbędne do monitorowania poziomu zwierciadła piezometrycznego; zaburzenie stosunków wodnych wymaga systematycznego monitoringu w celu podjęcia działań prewencyjnych, zapobiegających ponownym podtopieniom posesji przy ulicy Wolności w Siemoni i w Sączowie. Wiceprezes S-PTP przedłożyła Komisji uzasadnienie wniosku w formie pisemnej.

Pan Leszek Fałek zwrócił się z prośbą o zaplanowanie w budżecie środków na wzmocnienie osypujących się rowów przydrożnych oraz o uwzględnienie w budżecie zadania długoterminowego polegającego na udrożnieniu rowów melioracyjnych i rewitalizacji zniszczonych łąk w celu przywrócenia naturalnej retencji.

 


GRUDZIEŃ 2011r. Fot. T.Krzykawski


05.12.2011r. – Spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach -  panią mgr Elżbietą Kozak.

W spotkaniu uczestniczyli : pani Joanna Waler - skarbnik S-PTP i pan Jacek Kłosiński - sekretarz komisji rewizyjnej S-PTP.

Tematem spotkania była szeroko rozumiana współpraca stowarzyszenia S-PTP z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bobrownikach w zakresie rozwoju kulturalnego naszej gminy, szczególnie zaś sołectwa Siemonia. Zwrócono uwagę na  wspólne działania Stowarzyszenia i  kierownictwa Domu Kultury w Siemoni  w organizowaniu różnorodnych imprez  o zasięgu  lokalnym i ponadregionalnym, podejmowanie działań mających na celu ochronę zasobów przyrody i innych działań promujących działalność kulturalną, edukacyjną i środowiskową , szczególnie na terenie sołectwa Siemonia. Stowarzyszenie S-PTP zwróciło się z prośbą do Pani Elżbiety Kozak o poparcie w staraniach o użyczenie lokalu biurowego, bazy wystawowej i dydaktycznej, mieszczących się w Domu Kultury w Siemoni w celu realizacji zadań statutowych i programowych  oraz posługiwanie się przez stowarzyszenie adresem Domu Kultury w Siemoni, co pozwoliło by stowarzyszeniu starać się o fundusze zewnętrzne, także te unijnie, na realizację swoich celów statutowych. Pani dyrektor GOK pozytywnie oceniła nasze starania i zaoferowała współpracę.

08.12.2011r. – XIV Sesja Rady Gminy Bobrowniki.

W obradach Sesji uczestniczył pan Jan Gwóźdź - członek Zarządu S-PTP.

Podczas obrad XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki dokonano wyboru Przewodniczącej Rady Gminy, tą zaszczytną funkcję powierzono pani Katarzynie Cofale.

Podczas obrad, podjęto m.in. Uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Bobrowniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012-2014

Więcej: na stronie:

17.12.2011r. - Dom Kultury w Siemoni:  Uroczyste otwarcie wystawy prac prof. Wiktora Zina.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał  Prof. Zbigniew Jan Białkiewicz - długoletni współpracownik i przyjaciel Prof. Wiktora Zina.

Dostojny gość w sposób ciepły i otwarty przedstawił sylwetkę swojego przyjaciela, z którym współpracował przez ponad 40 lat! Wspominając jego liczne sukcesy, ale także trudności, którym musiał sprostać, Pan Prof. Z.  Jan Białkiewicz zwrócił szczególną uwagę na szacunek, jakim Profesor Wiktor Zin darzył ojczystą przyrodę oraz zabytkową architekturę drewnianą, którą z ogromną pasją dokumentował w swoich pracach. Każdy napotkany kamień, niepozorna roślina, pień drzewa, czy nawet kawałek drewna w pracach Profesora zyskiwał inny wymiar – element architektury krajobrazu, który składa się na piękno otaczające każdego człowieka. I tu nasuwa się smutna refleksja, że niestety, nie wszyscy potrafią to piękno zauważyć, docenić i ... szanować.

Ekspozycja prac oraz uroczyste otwarcie wystawy zostało przygotowane przez panie: Joannę Waler- skarbnika, panią Marię Czerwiecką – sekretarza, panią Zofię Krzykawską - wiceprezesa S-PTP, panią Bogusławę Katolik i panią Małgorzatę Trzcionkę - rep. Dom Kultury w Siemoni oraz panów: Jacka  Kłosińskiego - sekretarza Komisji Rewizyjnej, Jerzego Gadaczka wiceprezesa i Janusza Gwoździa, Tadeusza Kańtocha - członków Zarządu.

Prace Profesora Wiktora Zina, w ramach współpracy, stowarzyszenie wypożyczyło, dzięki uprzejmości Dyrektora - Pana Piotra Zalewskiego z Ośrodka Kultury "Andaluzja "w Piekarach Śląskich (Brzozowice - Kamień) . Koordynatorem tego przedsięwzięcia był pan Jacek Kłosiński.

Prezentacja multimedialna prac Profesora Wiktora Zina oraz przypomnienie wybranych audycji telewizyjnych z cyklu pt. "PIÓRKIEM I WĘGLEM" możliwa była dzięki uprzejmości Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemoni - pani Jolanty Holzheimer, która na tę okoliczność użyczyła stowarzyszeniu szkolnego zestawu multimedialnego.

Zarząd Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej wyjątkowej wystawy, która była czynna w Domu Kultury w Siemoni w dniach od 20 do 30 grudnia 2011 r.

Relacja filmowa - na portalu telewizji internetowej Bobrowniki TV. Fotoreportaż - w Zakładce Informacje/ Różne  (zobacz)

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 rok -   zapoznaj się


 

 

 

 

Kalendarium 2012r.

 

 

 

STYCZEŃ 2012 r.  Fot. J.Gwóźdź


23.01.2012r.  -  Łączone posiedzenie Komisji Rady Gminy Bobrowniki.

Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia:

 • zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego,
 • aktualne problemy związane z koleją regionalną,
 • program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • dofinansowanie organizacji pozarządowych,
 • badania geofizyczne związane z poszukiwaniem gazu,
 • przejęcie wąwozu w Rogoźniku – projekt uchwały
 • badania poziomu wód powierzchniowych-monitoring w piezometrach gminnych.

Stowarzyszenie S-PTP reprezentowali: wiceprezes – Pani Zofia Krzykawska, wiceprezes – Pan Jerzy Gadaczek, członek stowarzyszenia - Pan Leszek Fałek.

Skarbnik Gminy Bobrowniki Pani Barbara Ferdyn omówiła dotacje, jakie przyznała gmina na realizację zadań w poszczególnych sołectwach, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pani Zofia Krzykawska zapytała, jaka kwota w budżecie gminy została zaplanowana na realizację kontynuacji badań poziomu zwierciadła piezometrycznego w piezometrach gminnych, znajdujących się w pasie autostrady A1  w Siemoni? Pani skarbnik odpowiedziała, że w tym projekcie budżetu nie przewidziano żadnych kwot na realizację tego zadania.

Pan Leszek Fałek przypomniał, że od czerwca 2011r o konieczności kontynuacji badań i zabezpieczenia funduszy na to zadanie stowarzyszenie przypominało na każdej sesji Rady Gminy i aż trudno uwierzyć, że w budżecie gminy nie ma środków na kontynuowanie  tych badań.

Pani Zofia Krzykawska przypomniała, że autorzy ekspertyzy hydrogeologiczno-hydrologicznej wykonanej dla obszaru podtopień i zalań w sołectwach Siemonia i Sączów, w rozdziale V. Propozycje dalszych przedsięwzięć pkt.9 zalecają zachowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym odwierconych otworów obserwacyjnych (piezometrów), które w przyszłości mogą służyć do monitorowania sytuacji położenia zwierciadła wód gruntowych w rejonie nasypu eksploatowanej autostrady A1.

Stały monitoring ma ważne znaczenie dla podejmowania działań mających na celu odpowiednie zabezpieczenie i ostrzeganie mieszkańców, przed mogącymi ponownie wystąpić zalaniami i podtopieniami, ponieważ autostrada A1 nie ma zintegrowanego z obszarami przyległymi systemu odwadniającego. Pan Jerzy Gadaczek stwierdził, że jest to zadanie gminy i jeżeli wydano pieniądze na wykonanie ekspertyzy, to należy kontynuować badania już rozpoczęte. Pani  Zofia Krzykawska na ręce komisji złożyła pismo, w wyżej wymienionej sprawie z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Kolejny problem, na który uwagę radnych zwrócili przedstawiciele S-PTP uczestniczący w posiedzeniu, to współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Pani Zofia Krzykawska poruszyła sprawę ograniczania czasu merytorycznych wypowiedzi przedstawicieli stowarzyszeń na sesjach Rady Gminy oraz braku możliwości zgłaszania uwag do projektów uchwał przed przystąpieniem do głosowania, zwracając uwagę na fakt, że w okresie pomiędzy posiedzeniami komisji a obradami sesji mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność ponownego rozpatrzenia projektu uchwały i naniesienia ewentualnych zmian w jej treści. Ponadto treść każdej uchwały, przed głosowaniem powinna być odczytana przez wnioskodawcę, aby oprócz radnych, wiedzieli również zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w obradach, jakich spraw dotyczy poddana pod głosowanie uchwała.

25.01.2012r. – Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki w sprawie nowego adresu Stowarzyszenia S-PTP.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki oraz Panie Zofia Krzykawska – wiceprezes i Pani Joanna Waler- skarbnik Stowarzyszenia: S-PTP. Podczas spotkania przeanalizowano projekt Umowy użyczenia pomieszczenia w Domu Kultury w Siemoni, z przeznaczeniem na biuro stowarzyszenia oraz zasad współpracy. Ustalenia:

 • projekt umowy pod względem prawnym nie budził zastrzeżeń,
 • projekt ten zostanie przesłany do Pani Elżbiety  Kozak - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach do dalszych konsultacji,
 • stowarzyszenie S-PTP po podpisaniu umowy użyczenia, będzie mogło posługiwać się adresem Domu Kultury w Siemoni.

26.01.2012r. – XVI Sesja Rady Gminy.

W obradach XVI Sesji Rady Gminy uczestniczyła wiceprezes S-PTP Pani Zofia Krzykawska oraz członek stowarzyszenia Pan Leszek Fałek reprezentujący mieszkańców Siemoni i Sączowa, których posesje znajdują się przy ulicy Wolności.

W sprawach różnych zabrała głos wiceprezes S-PTP, Pani Zofia Krzykawska, która zwróciła uwagę zebranych na powracający problem projektowanego połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej. W swoim wystąpieniu oświadczyła, że:

 • mieszkańcy gminy jak również władze samorządowe nie mogą godzić się na to, aby głosy sprzeciwu wyrażane wobec tej inwestycji pozostawały bez odpowiedzi. Do chwili obecnej, na żadnym spotkaniu, inwestor- PKP PLK ani projektant nie przedstawili alternatywnego przebiegu linii kolejowej poza obszarem gminy Bobrowniki,
 • nie wzięto pod uwagę naszych sugestii, by kolej skierować na Tarnowskie Góry,  aby przedsięwzięcie to miało uzasadnienie ekonomiczne (duża ilość pasażerów decydujących się na dojazd do pracy, na uczelnie i do szkoły koleją, poprowadzenie nowej linii kolejowej istniejącym szlakiem - zmniejszenie kosztów inwestycji o kwoty przeznaczone na odszkodowania z tytułu wysiedleń i wywłaszczeń)

Niestety, nikt nie bierze pod uwagę względów ekonomicznych, ważny jest tylko czas   przejazdu, skrócony do 30 minut.

Pani Zofia Krzykawska stwierdziła, że Gmina  bardzo dużo zrobiła dla aglomeracji górnośląskiej, gdyż zgodziła się na zbudowanie autostrady A-1, z której nie ma żadnego pożytku dla gminy i mieszkańców, ponieważ jest to inwestycja tranzytowa.

Działania mieszkańców przyczyniły się do odsunięcia kolejnej inwestycji liniowej jaką jest kolei dużych prędkości.

Spotkanie z projektantami kolei jest bardzo ważne, dlatego też powinni w nim uczestniczyć przedstawiciele  reprezentujący wszystkie środowiska naszej Gminy, a po tym spotkaniu powinny być wystosowane pisma do ważnych instytucji, gdyż do tej pory nie odpowiedziano nam, kto będzie utrzymywał to połączenie regionalne. Należy wziąć pod uwagę , że za to połączenie, w przyszłości koleje każą płacić samorządom lokalnym. Pani Zofia Krzykawska powiedziała, że jeśli nie będziemy upominać się o swoje prawa i nie uzyskamy odpowiedzi na nasze zapytania, to nie powinniśmy się zgadzać na przebieg kolei przez teren Gminy Bobrowniki. Zgłoszone wnioski przez Panią Wiceprezes:

 • zorganizowanie II Gminnej Konferencji Prasowej, która nagłośniłaby szeroko w społeczeństwie  problem kolei,
 • kontynuowanie prowadzenia systematycznych badań piezometrycznych ( zaapelowała do władz Gminy o podjęcie działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych z przeznaczeniem na prowadzenie odczytów, sporządzanie bieżących  analiz, konserwację piezometrów).
 • konieczność ścisłej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. Stowarzyszenie  powinno być partnerem z  możliwością zabieranie głosu poprzez swojego przedstawiciela w merytorycznej dyskusji,
 • konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu w Parku w Rogoźniku w celu wyeliminowania niekontrolowanej wycinki drzew.

Podczas obrad sesji głos zabrał także Pan Leszek Fałek członek stowarzyszenia S-PTP pytając o:

 • terminy wykonania chodnika i odprowadzenia wód deszczowych z ul. Wolności,
 • możliwość przebudowania rowów otwartych na zamknięte,
 • możliwość wykonania chodnika przy autostradzie w ramach rekompensaty za straty powstałe podczas budowy autostrady i korzystania dróg powiatowych i gminnych,
 • termin spotkania z GDDKiA przed oddaniem autostrady do użytku,

Pan L. Fałek zwrócił się do Pani Przewodniczącej Rady Gminy  z prośbą o przekazanie protokołu ze spotkania w GDDKiA, które odbyło się w czerwcu ub. roku z zapytaniem – kiedy popłynie woda rowem odwadniającym ul. Kościuszki w Siemoni?

Na pytania i wnioski zgłoszone przez przedstawicieli stowarzyszenia  podczas XVI Sesji Rady Gminy odpowiedział Pan Wójt:

 • do chwili obecnej nie mamy pewności, czy monitorowanie piezometrów jest zadaniem własnym gminy i gdyby okazało się to niemożliwe, czy w tej sytuacji Stowarzyszenie nie mogłoby czynić starań o sfinansowanie tego zadania? Według wyliczeń Firmy INTER-GEO roczne koszty odczytów wyniosłyby 12,5 tys. zł rocznie (netto), przy czy Firma ta jednak nie złożyła do tut. Urzędu stosownej oferty,
 • budowa dalszej części chodnika na ul. Wolności, musi zostać odłożona w czasie z uwagi na konieczność budowy ul. Cmentarnej, której wartość wyniesie ponad 800 tys. zł.
 • rowy przy autostradzie są budowane zgodnie z projektami, zaś rowy przydrożne to zadanie PZD. Na rowy odwadniające i ich modernizację staramy się też pozyskać  środki z  programu p.powodziowego.
 • przed decyzją o budowie autostrady nie wynegocjowano z GDDKiA żadnego pakietu, a aktualnie to dzięki Firmie BUDIMEX trwają prace naprawcze, polegające na odtworzeniu nawierzchni dróg, z których firma korzystała.
 • termin spotkania z GDDKiA- spotkanie spróbujemy zorganizować  jak najszybciej, o czym powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Po wypowiedzi Pana Wójta, Pani Zofia Krzykawska oświadczyła, że stowarzyszenie nie uchyla się od pomocy w zdobywaniu środków na badania piezometryczne, prosi o zorganizowanie spotkania, podczas którego zostanie wypracowana odpowiednia strategia.

Przewodnicząca Rady  Gminy Pani Katarzyna Cofała, udzielając odpowiedzi Panu Leszkowi Fałkowi stwierdziła, że protokół zostanie dostarczony w ciągu 14 dni. Natomiast odprowadzenie wód, zgodnie z przeprowadzonymi ustaleniami, nowym ujęciem  nastąpi w przyszłym tygodniu.

Więcej informacji :

 • Na stronie BIP Urzędu Gminy Bobrowniki w zakładce Działalność Rady Gminy, Kadencja 2010-2014, Protokoły z Sesji  -  czytaj
 • Bobrowniki TV- Relacja z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki - zobacz

27.01.2012r. – Spotkanie  w Urzędzie Gminy Bobrowniki z przedstawicielami zespołu projektantów połączenia kolejowego MPL "Katowice " w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Spotkanie zorganizował Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Katarzyna Cofała - Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki, Pan Tomasz Gajek – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Pan Stanisław Przybylak  - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska, Panowie: Piotr Mleko - Koordynator techniczny, Pan Michael Kremmer – Kierownik Projektu, Panie: Zofia Krzykawska –Wiceprezes, Pani Joanna Waler - Skarbnik Stowarzyszenia: S-PTP, Pani Irena Garczarczyk- Sołtys Sączowa, mieszkańcy Bobrownik i Dobieszowic najbardziej zagrożeni projektowaną inwestycją.

Podczas spotkania mieszkańcy, którzy będą musieli żyć między nasypami wybudowanej autostrady A1 i nasypami lub wykopami projektowanej kolei pytali, jakie rozwiązania społeczne i techniczne przewidziane są w projekcie dla zminimalizowania zagrożeń jakie zostaną skumulowane w wyniku realizacji obu inwestycji? Na jakich zasadach będą przebiegały wywłaszczenia i wykupy i jaka będzie ich skala, jeżeli dojdzie do budowy kolei. Mieszkańcy zwrócili także uwagę projektantów na to, że teren jest trudny pod względem hydrologicznym i wymaga szczególnej uwagi przy projektowaniu.

Pan Wójt podkreślił, że projekt powinien zawierać takie rozwiązania, które uwzględnią wszystkie uwarunkowania środowiska i nawet jeżeli obecnie nie da się przewidzieć wszystkich mogących w przyszłości wystąpić zdarzeń, to nie będą stanowiły zagrożeń dla ludzi i zwierząt.

Pani Zofia Krzykawska odniosła się w swojej wypowiedzi do problemów, które wystąpiły podczas budowy autostrady A1 – budowa realizowana była zgodnie z projektem, który nie został dostosowany do trudnych warunków hydrogeologicznych, co ujawniły ponadnormatywne opady deszczu w maju 2010 r. Wszyscy uczestnicy spotkania reprezentujący Gminę Bobrowniki po raz kolejny wyrazili protest przeciw planowanej inwestycji kolejowej.

30.01.2012r. – Dom Kultury w Siemoni. Spotkanie w sprawie projektowanego połączenia kolejowego MPL ”Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jacek Mościński - radny Gminy Bobrowniki, członkowie zarządu S-PTP Panie: Magdalena Wójcik - prezes, Zofia Krzykawska - wiceprezes, Maria Czerwiecka - sekretarz oraz Panowie: Jerzy Gadaczek - wiceprezes, Tadeusz Kańtoch - członek zarządu, Pan Leszek Fałek- członek stowarzyszenia.

Celem spotkania było opracowanie treści pism, które zostaną skierowane do różnych instytucji państwowych i branżowych, wyrażających sprzeciw wobec planowanej inwestycji kolejowej. Uzasadnienia dotyczyły:

 • niewystarczającej liczby pasażerów na projektowanym odcinku,
 • traktowania mieszkańców jako przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a nie jak ”natrętne muchy”
 • niepohamowanej, żywiołowej urbanizacji terenów podmiejskich,
 • działań administracji nie uwzględniających zrównoważonych rozwiązań,
 • nadmiernej eksploatacji przyrody, którą utożsamia się z hamowaniem rozwoju.

LUTY 2012r.   Fot. N.Waler


17.02.2012r.  -  Spotkanie z mieszkańcami Bobrownik i Dobieszowic w sprawie kolei regionalnej. Urząd Gminy Bobrowniki

W spotkaniu uczestniczyli:

 • mieszkańcy najbardziej narażeni na uciążliwości spowodowane w przyszłości realizacją projektu połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,
 • Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki,
 • Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
 • Pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki,
 • Pan Stanisław Przybylak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki,
 • Pani Zofia Krzykawska i Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezesi S-PTP,
 • Pan Tomasz Niebielski – Rzeczoznawca majątkowy,
 • Geodeta

Mieszkańcy pytali, dlaczego przed wydaniem decyzji środowiskowej dokonywane są pomiary w terenie wzdłuż projektowanego szlaku kolejowego. Geodeta wykonujący pomiary, poinformował zebranych, że są to prace przygotowawcze, mające na celu uporządkowanie spraw własnościowych, przyjęcie starych granic, wytyczenie nowych lub wznowienie granic. Przed wydaniem decyzji środowiskowych nie będą dokonywane podziały działek.

Pan Wójt poinformował mieszkańców, że Urząd Gminy zapewni porady prawne tym mieszkańcom, którzy zgłoszą taką potrzebę.

Rzeczoznawca majątkowy zaproponował aby mieszkańcy wcześniej przygotowali się do ewentualnych wykupów i wysiedleń i dokonali wyceny majątkowej swoich posesji.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy stwierdzili, że proponowane kwoty przez rzeczoznawcę nie są adekwatne do rzeczywistej wartości ich majątków i nie zapewniają możliwości odtworzenia nowego siedliska na wypadek wykupu i wysiedleń.

Pani Krzykawska zwróciła uwagę na fakt pominięcia w raporcie środowiskowym sporządzonym dla tej inwestycji, uwarunkowań społecznych i kosztów z nimi związanych.

W raporcie nie są określone kwoty przeznaczone na wysiedlenia i wywłaszczenia. Bez tego zapisu, określanie wysokości odszkodowań jest przedwczesne. Problem się rozwiąże, jeżeli kolej regionalna nie będzie przebiegała przez gminę Bobrowniki tylko przez Tarnowskie Góry po istniejących szlakach kolejowych, po ich rewitalizacji. Mieszkańcy zwrócili się do Pana Wójta z prośbą o ponowne zorganizowanie zebrania z udziałem przedstawicieli PKP PLK, którzy odpowiedzieliby na pytania dotyczące odszkodowań, wykupów i  wysokości rekompensat.

23.02.2012r.  -  XVII Sesja Rady Gminy Bobrowniki

W obradach XVII Sesji uczestniczyli wiceprezesi Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ - Pani ZOFIA Krzykawska i Pan Jerzy Gadaczek.

W sprawach różnych Pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki oświadczyła, że jej zadaniem jest czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad Sesji  i aby zdyscyplinować obrady Sesji, wprowadza ograniczenia czasu wypowiedzi od 2 do 5 minut

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu aplikanta radcowskiego B. Piątka, który  przedstawił normy prawne dotyczące prowadzenia obrad Sesji, podkreślając rolę przewodniczącego, natomiast pomijając zupełnie prawo do swobodnej wypowiedzi radnych oraz gości uczestniczących w obradach i zabierających głos w sprawach różnych. Podczas dyskusji, wypowiedź Pana Radnego Jacka Mościńskiego została przez Panią Przewodniczącą przerwana, Pan Mościński zadał pytanie aplikantowi radcowskiemu, „czy zwięzłość wypowiedzi jest czasowo określona przepisami ustawy”. Pan B. Piątek na zadane pytanie odpowiedział, że nie. Szkoda, że merytoryczna wypowiedź Pana Radnego Jacka Mościńskiego, dotycząca braku ekonomicznego i społecznego uzasadnienia dla wskazanego przez inwestora i projektantów przebiegu kolei regionalnej została przerwana. Radni, jak również goście uczestniczący w obradach, nie dowiedzieli się jakie argumenty uzasadniają odrzucenie proponowanych wariantów wybranego przebiegu.

W sprawach różnych zabrała głos Wiceprezes S-PTP Pani Zofia Krzykawska, która odczytała pytania Stowarzyszenia sformułowane po spotkaniu w PZD, w dniu 9 lutego 2012r. w sprawie planowanej budowy połączenia kolejowego MPL „ Katowice” z miastami aglomeracji górnośląskiej. Pani Przewodnicząca Katarzyna Cofała odpowiedziała, że odpowiedź na zadane pytania zostanie udzielona na piśmie.

Pani  Z.Krzykawska pytała również, czy będzie zorganizowany wyjazd na posiedzenie Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko do Warszawy i czy przed tym wyjazdem będzie konsultowane wspólne stanowisko mieszkańców, Rady Gminy i Pana Wójta?

Wójt Gminy- Pan Arkadiusz Ziemba – powiedział, że warto by było zorganizować taki wyjazd, chociaż jest to zbyt kosztowna sprawa. W zależności od ilości osób spróbuje jednak zorganizować wspólny wyjazd do Warszawy na posiedzenie Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko autokarem lub busem  Z pewnością w obradach Komisji będzie uczestniczyła reprezentacja Gminy, ale będzie to wyjazd prywatnymi samochodami lub koleją.

Pan Wójt zwrócił się do przedstawicieli stowarzyszeń lokalnych o aktywny udział w obradach Komisji, obiecał, że przed wyjazdem do Warszawy postara się  zorganizować spotkanie z mieszkańcami i osobami  zainteresowanymi sprawą budowy planowanego połączenia kolejowego.

Pani Z. Krzykawska poruszyła także temat wożonych odpadów z autostrady A1 pytając, czy są one składowane w miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz kto naprawi uszkodzone drogi przez ciężkie samochody transportowe?

Więcej materiału na stronie Bobrowniki TV oraz w Protokole z obrad XVII Sesji Rady Gminy, zamieszczonym na stronie BIP Gminy Bobrowniki, w zakładce Działalność Rady Gminy.

28.02.2012r.  - Spotkanie z mieszkańcami Bobrownik i Dobieszowic w Urzędzie  Gminy Bobrowniki w sprawie kolei regionalnej.

Spotkaniu przewodniczył Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Komunalnej.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pan Michael Kremmer – Kierownik Projektu „Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: Budowa połączenia kolejowego MPL „KATOWICE” w  Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice.
 • Mieszkańcy Bobrownik i Dobieszowic najbardziej narażeni na uciążliwości spowodowane w przyszłości realizacją projektu połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,
 • Pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki,
 • Pan Stanisław Przybylak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki,
 • Radni Rady Gminy Bobrowniki – Pani Ilona Najda i Pan Jacek Mościński
 • Pani Zofia Krzykawska –Wiceprezes S-PTP i Pan Leszek Fałek członek S-PTP, reprezentujący mieszkańców ul. Wolności z Siemoni i Sączowa
 • Pani Irena Garczarczyk – Sołtys Sączowa

Zebranych przywitał Pan Tomasz Gajek i  przedstawił cel spotkania, informując, że spotkanie zorganizował Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki, na wniosek mieszkańców Bobrownik i Dobieszowic.

Wiceprezes S-PTP Pani Zofia Krzykawska poprosiła przewodniczącego spotkania o protokołowanie przebiegu obrad, motywując swój wniosek, następująco: sprawa zabezpieczenia warunków życia mieszkańców z najbardziej zagrożonych terenów wzdłuż planowanego przebiegu kolei regionalnej jest bardzo ważna i nie można jej tylko omawiać bez protokołowania. W przyszłości mieszkańcy nie będą mieli żadnych dowodów, że takie spotkanie się odbyło i że przedstawili swoje propozycje i wnioski. Wniosek Pani Wiceprezes S-PTP poparł Pan Jacek Mościński – Radny Gminy Bobrowniki. Pan Michael Kremmer nie wyraził zgody na protokołowanie spotkania i ostentacyjnie, bez słowa wyszedł z sali obrad, wzbudzając zdziwienie i oburzenie zebranych. Niektórzy mieszkańcy zdecydowali się na rozmowy indywidualne z Panem Kremmerem w innej sali Urzędu Gminy. Pan Jacek Mościński stwierdził, że jest to pierwszy przypadek, kiedy osoba, która powinna być przygotowana merytorycznie do odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania po prostu wychodzi, lekceważąc przedstawicieli Urzędu Gminy, Rady Gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowej i sołtysa, nie podając przyczyny opuszczenia sali obrad.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła uwagę, że jest to spotkanie dotyczące przyszłości mieszkańców i powinno być protokołowane. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że postawa, którą zaprezentował Pan Kremmer jest dowodem na to, że projektant nadal lekceważy mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, zamiast szukać rozwiązań kompromisowych, szczególnie w sytuacji kiedy projektowana linia kolejowa budzi tyle kontrowersji i protestów, stanowiących dowód braku akceptacji tej inwestycji.


MARZEC 2012r. Fot. Z.Krzykawska


6.03.2012r.  - Złożenie w Urzędzie Gminy Bobrowniki  oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

W imieniu S-PTP ofertę złożyli: Pani Joanna Waler – Skarbnik i Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezes. Gminę Bobrowniki reprezentowała Pani Wacława Kocot - Sekretarz Gminy.

19.03.2012r.  -  Posiedzenie Zespołu Roboczego Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.  Ministerstwo Środowiska w Warszawie.

Stowarzyszenie: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ  TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentowały Panie: Zofia Krzykawska-Wiceprezes i Joanna Waler-Skarbnik. Razem z przedstawicielkami stowarzyszenia uczestniczyli w posiedzeniu radni Gminy Bobrowniki Pan Jacek Mościński i Pan Adam Nocuń. Do udziału w posiedzeniu zaproszona została przez stowarzyszenie i radnych Pani Barbara Dziuk-Radna Sejmiku Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej. Relację na żywo z posiedzenia filmował Pan Henryk Wadowski.

Wymienione osoby pojechały do Warszawy na własny koszt, ponieważ gmina nie zorganizowała wyjazdu całej delegacji, pomimo zapewnień złożonych na XVII Sesji Rady Gminy przez Pana Wójta.

Gminę Bobrowniki, oprócz w/w osób reprezentowali:

 • Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki,
 • Pani Katarzyna Cofała - Przewodnicząca Rady Gminy,
 • Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 • Pan Bartosz Makieła - Redaktor Echa Gminy.

Relacja filmowa z obrad znajduje się na stronie Bobrowniki TV, sprawozdanie z obrad zamieszczono zakładce: Kolej regionalna/ Kalendarz wydarzeń oraz na stronie Gminy Bobrowniki w zakładce Archiwum str.11 „Rozmawiali o kolei”.

20.03.2012r.  - Podpisanie Umowy o wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.

W Urzędzie Gminy Bobrowniki została podpisana umowa na dofinansowanie i realizację zadania publicznego. Przedmiotem umowy jest:

 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie w gminie zawodów i turniejów sportowych oraz udział w zawodach i turniejach poza terenem Gminy Bobrowniki,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych, w tym organizowanie imprez sportowych środowiskowych.

Przyznana kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 1820 zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 3080 zł.

Stowarzyszenie reprezentowali: Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP oraz Pani Joanna Waler – Skarbnik S-PTP, którzy Umowę podpisali. Pan Jacek Kłosiński – Osoba do kontaktów roboczych podczas realizacji zadania.

23.03.2012 r. – Walne Zebranie Członków

23 marca 2012 r. w Domu Kultury w Siemoni odbyło się :

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Stowarzyszenia: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Gościem zebrania był Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Arkadiusz Ziemba, który w swoim wystąpieniu zasygnalizował licznie zebranym członkom stowarzyszenia - mieszkańcom Siemoni,  problemy związane z kończącą się już niebawem budową  autostrady A1, oraz przedstawił stanowisko Urzędu Gminy w sprawie planowanej budowy kolei regionalnej, łączącej MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Mieszkańcy zadawali Panu Wójtowi wiele pytań dotyczących negatywnych skutków inwestycji liniowej, której budowa dobiega właśnie końca. A mianowicie - zwrócili uwagę na ogrom zniszczonych dróg lokalnych i powiatowych, wywóz odpadów z autostrady i składowanie ich w miejscach do tego nie przeznaczonych, na zalania  i podtopienia, które wystąpiły wskutek zaburzeń hydrologicznych, brak odwodnienia i złe wyprofilowanie nawierzchni ulicy Wolności, odcinek pod Dziewiczą Górą, pozostawienie odpadów powstałych podczas wymiany nawierzchni drogi, prosili o  wzmocnienie rowu R10 i odtworzenie  zniszczonych i uszkodzonych piezometrów oraz rowów odwadniających południowe pobocze ulicy Kościuszki, za autostradowym obiektem mostowym w Siemoni.  Pytali też o lokalne inwestycje gminne - budowę chodników, remonty zdewastowanych dróg, plany budowy kanalizacji, skutki wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej, o podwyżkę podatków od nieruchomości i wiele innych.
Niestety, ze względu na ograniczony czas spotkania, pewnie nie wszystkie tematy mogły zostać poruszone.

W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdania  rzeczowe i finansowe za 2011r.  oraz z audytu wewnętrznego, które to zostały jednogłośnie zatwierdzone przez Walne Zebranie. Następnie podjęto  uchwały w sprawie planu pracy i budżetu na rok 2012, a także zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia. W związku z rezygnacją Pani Magdaleny Wójcik z funkcji Prezesa i członka Zarządu, dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia oraz wybrano nowego prezesa i wiceprezesa.

Skład Zarządu po wyborach:

Prezes – Zofia Krzykawska

Wiceprezes Jerzy Gadaczek

Wiceprezes – Jan Gwóźdź

Skarbnik – Joanna Waler

Sekretarz – Maria Czerwiecka

Członek Zarządu – Wiesława Furgacz

Członek Zarządu – Tadeusz Kańtoch

Na koniec omówiono  sprawy  bieżące  i tu najważniejsza okazała się informacja z posiedzenia zespołu Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej (relacja w zakładce: Kolej regionalna - Kalendarium wydarzeń)

Wszystkim uczestnikom zebrania - Panu Wójtowi, Członkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  przybycie oraz bardzo aktywny udział, a Komisji Rewizyjnej za pozytywną ocenę działalności Zarządu. Podziękowania kierujemy również do Pani Małgorzaty Trzcionki za pomoc w organizacji zebrania.

29.03.2012r.  -  XVIII Sesja Rady Gminy Bobrowniki

W obradach XVIII Sesji uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska-Prezes Stowarzyszenia, Panowie: Jerzy Gadaczek - Wiceprezes S-PTP i Leszek Fałek-członek S-PTP, reprezentujący mieszkańców Siemoni i Sączowa z ulicy Wolności.

W sprawach różnych Prezes Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ - Pani Zofia Krzykawska

 • podziękowała Panu Wójtowi za wystosowanie pisma do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odrzucenia raportu środowiskowego sporządzonego przez zespół projektantów dla projektu połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, w związku z nieuwzględnieniem w raporcie min. uskoku sączowskiego oraz terenów zalewowych w Wymysłowie.
 • drugi poruszony problem przez Panią Prezes to ciągłe powracanie przez część mieszkańców Gminy Ożarowice do wariantu przebiegu linii kolei regionalnej przy autostradzie A1, należy stanowczo zaprotestować przeciw tej propozycji. Jest to najbardziej niekorzystny przebieg dla Gminy Bobrowniki. Wprowadzenie tej zmiany będzie wymagało opracowania nowego raportu środowiskowego.

Problem kolei regionalnej nadal istnieje i na każdym etapie postępowania można zgłaszać swoje wnioski.

 • Należy rozważyć zorganizowanie spotkania z przedstawicielami sąsiednich gmin w celu poparcia stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego, aby kolej regionalna łącząca Katowice z MPL w Pyrzowicach przebiegała po istniejących torach do Tarnowskich Gór. Istniejąca infrastruktura kolejowa wymaga rewitalizacji, jednak koszty związane z rewitalizacją będą znacznie mniejsze, niż z wybudowaniem nowego odcinka.
 • Kolejny problem zgłoszony w sprawach różnych przez Panią Zofię Krzykawską, to wycinka drzew w Parku w Rogoźniku. Wycięte zostały kilkudziesięcioletnie drzewa, a pozostawiono drzewa o słabej kondycji, wybujałe, których pnie mogą być wyłamane przez silnie wiejące wiatry. Zadziwiający jest fakt ogołocenia skarpy południowej I zbiornika. Wycięte drzewa pełniły ważną role w naturalnym oczyszczaniu wody zbiornika, gdyż korzenie pobierały substancje mineralne zawarte w wodzie, były także miejscem rozrodu wielu gatunków ptaków. Wiosną, 2011 roku członkowie stowarzyszenia w osobach: Zofia Krzykawska, Jerzy Gadaczek i Jan Gwóźdź uczestniczyli (2 dni)  w przeglądzie drzewostanu parku razem z Panią Elżbietą Olszówką-Podinspektorem Referatu Ochrony Środowiska i ilość chorych zaznaczonych do wycięcia drzew stanowiła niewielką ilość, wszystkie drzewa zostały zapisane w protokołach przeglądowych, natomiast radykalna, wręcz rabunkowa wycinka jaka została dokonana nie powinna mieć miejsca. Wycięte zostały drzewa bez oznaczeń do wycinki. Największą wartość parku, czy lasu stanowią stare drzewa, które są nieodłącznym element krajobrazu. Po tej wycince,  park stracił na wartości przyrodniczej, dydaktycznej i krajobrazowej.
 • Zasypane zostały naturalne odkrywki w kamieniołomie w Rogoźniku, gdzie obywały się  młodzieżowe warsztaty geologiczne, zniszczone zostały także murawy kserotermiczne.

Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego gminy wymaga natychmiastowych działań zapobiegawczych, takich jak:

 • powołanie administratora parku w Rogoźniku, który będzie koordynował prace prowadzone w parku na działkach prywatnych właścicieli, dzierżawców i stanowiących własność gminy, w taki sposób aby nie dochodziło do gwałtownych zmian antropogenicznych w krajobrazie i środowisku przyrodniczym parku,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji Parku,
 • opracowanie planu  nasadzeń krajowych gatunków drzew i krzewów, tak żeby został zachowany charakter parku,
 • ochrona resztek muraw kserotermicznych, które jeszcze się zachowały w Siemoni.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła się z apelem do radnych i Pana Wójta o rozważne gospodarowanie terenem Parku oraz kontrolowanie firmy, której zlecono wycinkę drzew. Zadała pytanie : co stało się z drewnem pochodzącym z wycinki i  dlaczego prac porządkowych nie zlecono ZGK; dochody ze sprzedaży drewna, można byłoby przeznaczyć na dosprzętowienie i zabiegi pielęgnacyjne w parku?

Pani Prezes S-PTP skierowała również pytania do Dyrektora ZGK w sprawie poboru wody przez Firmę „BUDIMEX”, na Podmłyniu (z hydrantu obok posesji Pana Nabrdalika), która wykorzystywana jest do budowy autostrady A1 i przewożona jest z Siemoni do Dobieszowic:

 • jak rozliczana jest firma za pobór wody.
 • czy nie lepiej do celów technicznych pobierać wodę ze zbiorników wielofunkcyjnych?

Więcej informacji w Protokole z XVIII Sesji na stronie BIP Urzędu Gminy Bobrowniki w zakładce Działalność Rady Gminy Bobrowniki, kadencja 2010-2014/Protokoły z Sesji-Protokół Nr XIX/2012, w relacji filmowej zamieszczonej na stronie Bobrowniki TV.


KWIECIEŃ 2012r.   Fot. Z.Krzykawska

 

19.04.2012r. – Wyjazd do Sądu Rejonowego w Katowicach.

W Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS  został złożony wniosek o zmianę danych S-PTP. W wyniku wyborów uzupełniających zmienił się skład Zarządu stowarzyszenia. Dokumentację złożyli: Pani Zofia Krzykawska – Prezes S-PTP oraz Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes.


MAJ 2012r. Fot. J.Waler


16.05.2012r.  - Spotkanie z Panią Barbarą Jonderko Jagła.

Pani Joanna Waler i Pan Jacek Kłosiński spotkali się w Domu Kultury w Siemoni z Panią Barbarą Jonderko Jagła w celu omówienia szczegółów związanych z organizacją wystawy prac Artystki pt. "Malarstwo olejne" w Siemoni. Ustalono termin wernisażu na 9 czerwca 2012r - godz. 17.00

22.05.2012r.  -  Urząd Statystyczny w Katowicach.

Zgłoszenie ( Wniosek  RG-1) przez Panią Joannę Waler - skarbnika S-PTP ,  zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej  (Regon)

23.05 2012r.  -  Urząd Skarbowy w Będzinie.

Zgłoszenie przez Panią Joannę Waler - skarbnika S-PTP, wniosku NIP-2 ( zgłoszenie aktualizacyjne jednostki organizacyjnej ) oraz wniosku NIP- 5W (informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej.

28.05.2012r. - Posiedzenie łączone Komisji Rady Gminy – Urząd Gminy Bobrowniki.

Stowarzyszenie reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska – Prezes, Pan Leszek Fałek- członek stowarzyszenia, reprezentujący mieszkańców ulicy Wolności z Siemoni i Sączowa. Przedstawiciele S-PTP złożyli Radnym i Wójtowi życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

Na posiedzeniu omawiano min. sprawy związane z:

 • ustaleniem zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • wprowadzeniem zmian budżetu i w budżecie na rok 2012,
 • wprowadzeniem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012-2018,
 • opłatami za wjazd do Parku w Rogoźniku w dni wolne od pracy,
 • remontem starej szkoły w Dobieszowicach.

Pani Zofia Krzykawska zadała pytanie, czy przy wprowadzaniu zmian w budżecie uwzględniono wnioski zgłaszane przez stowarzyszenie, dotyczące kontynuacji monitoringu zwierciadła wód powierzchniowych pomiędzy autostradą A1 i ulicą Wolności w Siemoni i Sączowie.

Pani Barbara Ferdyn – Skarbnik Gminy Bobrowniki odpowiedziała, że w budżecie na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 to zadanie nie zostało uwzględnione.

Drugie pytanie dotyczyło opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przez organizacje pozarządowe. Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli w dotychczas zawartej umowie użyczenia nie są uwzględnione opłaty na ten cel, to stowarzyszenia nie będą ponosiły kosztów związanych z korzystaniem z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Pan Leszek Fałek pytał o termin rozpoczęcia prac związanych z odtworzeniem rowów odwadniających po stronie południowej ul. Kościuszki, za obiektem mostowym w Siemoni, oraz o termin rozpoczęcia prac związanych z wyczyszczenie i umocnieniem rowu R10. Pan Wójt odpowiedział, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg. Pan Leszek Fałek stwierdził, że rozmowy w tej sprawie prowadzone są od roku 2011, ale z nich niewiele wynika, ponieważ żadne prace nie zostały jeszcze rozpoczęte i mieszkańcy obawiają się kolejnych, intensywnych opadów, które mogą wystąpić w miesiącach letnich.

29.05.2012 r. - Sesja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

W Sesji uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska – Prezes oraz Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP. W obradach uczestniczył także Pan Jacek Mościński – Radny Gminy Bobrowniki. Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu Tarnogórskiego przekazała Pani Barbara Dziuk – Radna Sejmiku Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z punktów porządku obrad były propozycje zmiany przebiegu trasy połączenia kolejowego na odcinku Katowice-Pyrzowice w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice.

Pani Zofia Krzykawska, zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że przebieg kolei regionalnej przez Tarnowskie Góry jest optymalnym przebiegiem, ponieważ ma uzasadnienie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Powiedziała również, że bez uwzględnienia przebiegu alternatywnego przez Tarnowskie Góry lub Tarnowskie Góry i Zawiercie raport środowiskowy dla tej inwestycji nie powinien być przyjęty.

Wyraziła sprzeciw wobec traktowania konsultacji jako wymogu formalnego i nie uwzględnianiu wniosków zgłaszanych przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i pojedynczych obywateli, arogancji i lekceważeniu społeczności lokalnych np. nie odpowiadaniu na zgłaszane wnioski, pytania i postulaty, opuszczaniu sali obrad przez projektantów. Swoją wypowiedź zakończyła wnioskami:

 1. Sprawa projektowanego połączenia kolejowego powinna być ponownie poddana analizie podczas obrad Sejmiku Śląskiego.
 2. Powinny się odbyć rzeczywiste konsultacje społeczne, z udziałem ekspertów,  podczas których możliwe będzie wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wyboru optymalnej opcji przebiegu planowanego połączenia kolejowego.

31.05.2012 r.  -  XX  Sesja Rady Gminy Bobrowniki – Urząd Gminy Bobrowniki.

Stowarzyszenie reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska – Prezes, Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP, Pan Leszek Fałek- członek stowarzyszenia, reprezentujący mieszkańców ulicy Wolności z Siemoni i Sączowa.

W sprawach różnych, Prezes stowarzyszenia zapytała dlaczego w okresie kwitnienia zostały wycięte kasztanowce w Siemoni, jest to niezgodne z Ustawą o ochronie przyrody. Ponadto nie wycina się drzew w okresie lęgowym ptaków. Pan Wójt odpowiedział, że na to pytanie odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Pan Leszek Fałek zapytał, kiedy PZD przystąpi do prac związanych z udrożnieniem rowów odwadniających na ulicy Kościuszki w Siemoni i kiedy zostanie położony chodnik na ulicy Wolności. Pan Fałek stwierdził, że obrywający się asfalt przy poboczu drogi stanowi zagrożenie dla kierowców.

Pan Wójt odpowiedział, że i w tej sprawie odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

31.05.2012r -  Wizyta Pana Jacka Kłosińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie, podczas której omówione zostały zasady gry w "Petanque" oraz przeprowadzono rozgrywki na boisku szkolnym z uczniami klas IV i V.

Więcej w relacji filmowej na stronie http://www.bobrowniki.tv/relacje/xx-sesja/.


 

CZERWIEC 2012r.  Fot. J.Waler


1.06.2012r -  w Dniu Dziecka w Gimnazjum Publicznym w Siemoni, spotkanie Pana Jacka Kłosińskiego z młodzieżą, podczas którego przedstawiona została historia i zasady gry w Petanque. Celem spotkania było upowszechnienie gry i zachęcenie do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach i zawodach.

4.06.2012r. - Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska – Urząd Gminy Bobrowniki.

Z ramienia stowarzyszenia w obradach uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska – Prezes, Pan Leszek Fałek - członek stowarzyszenia, reprezentujący mieszkańców ulicy Wolności z Siemoni i Sączowa.

Głównym tematem posiedzenia był stan dróg i oświetlenia ulicznego w Gminie oraz ocena czystości i estetyki Gminy. Omówiono także stan środowiska w otoczeniu dróg i rowów przydrożnych. Zwrócono uwagę na pojawiające się dzikie wysypiska śmieci, pomimo odbioru śmieci przez ZGK i prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła uwagę na konieczność kontroli obiektów mostowych na Podmłyniu i za podstacją w Siemoni. Przejeżdżający ciężki transport podczas budowy autostrady A1 mógł spowodować osłabienie konstrukcji mostowych. Zbierająca się woda w wykopie byłej kolei piaskowej, pod mostem w Siemoni też może spowodować osłabienie konstrukcji tych obiektów, co może stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Odnowienia wymagają również barierki mostowe.

Pan Leszek Fałek zgłosił konieczność wyczyszczenia rowów odwadniających wzdłuż ulicy Wolności oraz ich wzmocnienia, tak żeby zbierająca się woda nie przesiąkała do piwnic okolicznych domów.

9.06.2012r.  - Wernisaż wystawy : " Malarstwo olejne" - Barbara Jonderko Jagła   -  Dom Kultury w Siemoni.

Wernisaż został zorganizowany przez Stowarzyszenie S-PTP i Dom Kultury w Siemoni. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia oryginalnych prac olejnych Artystki i co ważne, spotkać się i porozmawiać z Artystką. Prezentowane prace wzbudzały zainteresowanie i zachwyt zwiedzających.

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia w zakładce: Informacje Różne/Stowarzyszenie S-PTP i na stronie Bobrowniki TV.

12.06. 2012r. - Wizyta Pana Jacka Kłosińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie - przeprowadzenie rozgrywek w Petanque, na boisku szkolnym z uczniami klas IVi V.

13.06.2012r. – Posiedzenie łączone Rady Sołeckiej w Siemoni, stowarzyszeń i organizacji uczestniczących w przygotowaniach do SIEMONIADY, którą zaplanowano na 16.06.2012 r.- Publiczne Gimnazjum w Siemoni.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele S-PTP: Prezes - Pani Zofia Krzykawska, Wiceprezes - Pan Janusz Gwóźdź, Członek Zarządu – Pani Wiesława Furgacz, Pan Jacek Kłosiński odpowiedzialny za przygotowanie I Gminnego Turnieju Gry w PETANQUE.

Pan Jacek Kłosiński poinformował zebranych, że Turniej zostanie rozegrany na dwóch boiskach. W turnieju będą uczestniczyć drużyny rodzinne - 3-osobowe. Nagrody dla zwycięzców (statuetki, medale i dyplomy) zostaną zakupione z dotacji przyznanej dla stowarzyszenia przez Gminę Bobrowniki na realizację zadania publicznego. Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju zabezpiecza Zarząd S-PTP.

Pani Zofia Krzykawska zapytała:

 • jaki czas przewidziany jest na rozegranie turnieju?
 • Czy nagrody będą wręczane po zakończeniu każdego konkursu i turnieju, czy zostaną wręczone wszystkie nagrody w jednym czasie?

Pani Katarzyna Cofała -Sołtys Siemoni odpowiedziała, że I Gminny Turniej Gry w PETANQUE przewidziany jest w programie w godz. 16 -18 i nagrody będą wręczane po zakończeniu każdego konkursu i po zakończeniu rozgrywek w każdej dyscyplinie.

Relacja i fotoreportaż z Turnieju Gry w PETANQUE w Zakładce: Informacje Różne/Stowarzyszenie S-PTP i na Bobrowniki TV. Natomiast na stronie UG relacja filmowa z Siemoniady - zobacz

27.06.2012 r. – II Gminny Rodzinny Turniej Gry w PETANQUE – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie.

Turniej wzbudził duże zainteresowanie wszystkich uczestników. Ze względu na ograniczenia czasowe do rozgrywek zakwalifikowano dwanaście  3-osobowych drużyn rodzinnych. Mimo zaciętej rywalizacji rozgrywki odbywały się w radosnej i  przyjacielskiej atmosferze.

W przygotowaniach i przeprowadzeniu turnieju pomagała Pani Ewa Klimczyk - nauczyciel wychowania fizycznego i Pani Małgorzata Fijołek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie.

Trzy najlepsze drużyny zostały nagrodzone dyplomami i wydawnictwami albumowymi o osobliwościach przyrodniczych różnych kontynentów. Nagrody zakupiono z dotacji Gminy Bobrowniki przyznanej na realizację zadania publicznego  i środków stowarzyszenia. Turniej został zorganizowany i przeprowadzony przez: Jacka Kłosińskiego, Leszka Fałka, Tadeusza Kańtocha, Joannę Waler, Zofię Krzykawską, Marię Czerwiecką i  Wiesławę Furgacz.

Fotoreportaż w zakładce : Informacje Różne/ Stowarzyszenie S-PTP.

29.06.2012r. - XXI Sesja Rady Gminy Bobrowniki – Urząd Gminy Bobrowniki

W obradach XXI Sesji uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska – Prezes oraz Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP.

Podczas obrad Pani Przewodnicząca poprosiła radcę prawnego o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez prezesa stowarzyszenia na posiedzeniu łączonym Komisji Rady Gminy. Pytania dotyczyły czasu, jaki jest przeznaczony na głos mieszkańców, który mogą zabrać w sprawach różnych oraz sposobu prowadzenia dyskusji ( np. przerywania wypowiedzi w połowie zdania). Odpowiedź radcy prawnego była tendencyjna, podkreślająca tylko prawa przewodniczącej, bez obiektywnej odpowiedzi uwzględniającej również prawa mieszkańców.

Pani Krzykawska zwróciła uwagę, że odpowiedź radcy prawnego jest niezgodna z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa oraz z art.32 pkt.1-Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i pkt.2-Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. "Pan radca prawny nie odpowiedział na zarzut i wyszedł z sali obrad.

Kolejne pytanie dotyczyło doprecyzowania odpowiedzi na pismo Pana Leszka Fałka w sprawie udrożnienia rowów na ulicy Kościuszki w Siemoni oraz wyczyszczenia i wzmocnienia rowów odwadniających wzdłuż ulicy Wolności w Siemoni. Pan Roman Polarz - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych odpowiedział, że odpowiedź zostanie doprecyzowana na piśmie.

Więcej informacji na portalu Bobrowniki TV i stronie Urzędu Gminy - relacja filmowa.


LIPIEC 2012r. Fot. J.Waler


5.07. 2012r. - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ  podsumowujące pierwsze półrocze 2012r.

Na zebraniu podsumowano działalność stowarzyszenia w okresie od stycznia do czerwca 2012r. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania: rzeczowe ( Pani prezes Zofia Krzykawska) i finansowe ( Pani Joanna Waler - skarbnik)

9.07.2012 r.- Posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu Będzińskiego i Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki. - Dworek w Dobieszowicach.

Głównym tematem posiedzenia była propozycja zmiany przebiegu trasy połączenia kolejowego na odcinku Katowice-Pyrzowice w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice.

W posiedzeniu uczestniczyli: Pani Barbara Dziuk – Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Śląskiego, Pan Krzysztof Malczewski-Starosta Będziński, Pan Emil Bystrowski- Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Pani Elżbieta Kwaśnicka - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego, Pan Arkadiusz Ziemba-Wójt Gminy Bobrowniki, Pani Katarzyna Cofała- Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki, pracownicy starostwa i gminy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy oraz sołtysi.

Stowarzyszenie: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska – Prezes S-PTP oraz Pan Leszek Fałek – członek stowarzyszenia, reprezentujący mieszkańców Siemoni i Sączowa z ul. Wolności.

Obrady otworzył Pan Stanisław Przybylak-Przewodniczący Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki.

Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że najkorzystniejszym przebiegiem dla przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice jest przebieg przez Tarnowskie Góry, lub Tarnowskie Góry i Zawiercie. Poparli stanowisko Rady Powiatu Tarnogórskiego, która w tej sprawie podjęła kolejną uchwałę. Pani Zofia Krzykawska przedstawiła Stanowisko S-PTP, natomiast Pan Leszek Fałek zwrócił uwagę zebranych na zaburzenie stosunków wodnych, jakie w zlewni Brynicy spowodował nasyp autostrady A1, a kolejna inwestycja liniowa – kolej, której przebieg zaprojektowano równolegle do autostrady A1, w wykopach i na nasypach przyczyni się do pogorszenia stosunków wodnych i zwiększy zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców pozostawionych pomiędzy autostradą i koleją.

Więcej wiadomości na naszej stronie w Zakładce: Kolej Regionalna - kalendarium wydarzeń, a także na stronie Bobrowniki.pl w Zakładce: Ważne Sprawy /Kolej regionalna oraz na portalu Bobrowniki Tv - relacja filmowa.

18.07.2012r -  Zebranie Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Sołtysówce w Rogoźniku.

W spotkaniu uczestniczyli m.in: przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy, Wójt Gminy Bobrowniki Pan Arkadiusz Ziemba, radny Gminy Bobrowniki Pan Jacek Mościński, Pan Henryk Wadowski. Stowarzyszenie: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentował Pan Jerzy Gadaczek - wiceprezes stowarzyszenia.

Gospodarzem spotkania był Przewodniczący  Gminnej Rady Pożytku Publicznego -  Pan Wiesław Urbańczyk.

Po przywitaniu przybyłych gości i odczytaniu protokołu z ostatniego zebrania (Pani Sapińska) przedstawiony został  pilotażowy projekt pt. "Moja Mała Ojczyzna"( zobacz. ) Następnie przedstawiono informację na temat realizacji programu współpracy Gminy Bobrowniki z organizacjami pozarządowymi. Frekwencja na  zebraniu ( ok.15 osób) zastanawia,  zważywszy, że sama Rada liczy 8 osób, zaś stowarzyszeń działających na terenie gminy jest ok.25!

23.07.2012r. - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stowarzyszenie: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentował Pan Jerzy Gadaczek - wiceprezes stowarzyszenia.

Głównymi tematami posiedzenia były:

 • Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014r ( m.in. rezolucja Radnej Sejmiku Śląskiego - Pani Barbary Dziuk w sprawie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, regionalne instalacje przetwarzania odpadów)
 • Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 ( pierwsza w Polsce tego typu strategia na szczeblu wojewódzkim, uwagi Pani Barbary Dziuk dotyczące zrównoważonego rozwoju, uwzględnienie rozdzielenia pojęć : pomnik przyrody i zabytek przyrody)

Założenia Programowe Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030  ( zapoznaj się )

W okresie od 15 października 2009r. do 30 listopada 2009r. odbyły się wstępne konsultacje odnośnie zakresu planowanej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Strategii można było zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną. Ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag do  Projektu można zapoznać się  tutaj.


SIERPIEŃ 2012r. Fot. J.Waler


24.08.2012r  - Zebranie Zarządu Stowarzyszenia: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia S-PTP ,  mimo przerwy wakacyjnej, miało na celu omówienie bieżących spraw związanych z działalnością stowarzyszenia. Głównym tematem zebrania była organizacja Jesiennego Międzyszkolnego Turnieju "Petanque". Ustalono termin ( 21 września 2012r.) przygotowano program zawodów i regulamin. Pan Jacek Kłosiński - koordynator zawodów, przedstawił członkom zarządu dotychczas podjęte  działania ( tzn. spotkania z dyrektorami szkół w celu udostępnienia boisk i placów szkolnych dla rozgrywek, etapy naboru uczestników zawodów, program szkoleń itp.) Przedyskutowano i zatwierdzono  harmonogram dalszych prac związanych z organizacją turnieju.


WRZESIEŃ 2012r. Fot. J.Waler


Działalność Zarządu S-PTP w miesiącu wrześniu zdominowały przygotowania i organizacja Międzyszkolnego Turnieju "Petanque" i tak :

03.09.2012r. -  Spotkanie Pani Joanny Waler i Pana Jacka Kłosińskiego z Panią Jolantą Holzheimer - Dyr. Gimnazjum Publicznego w Siemoni oraz Panią Małgorzatą Fijołek - Dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie w sprawie organizacji turnieju w dniu 21września 2012r na boisku szkolnym ZSP w Sączowie.

04.09.2012r. - Spotkanie Pani Joanny Waler i Pana Jacka Kłosińskiego z Dyrektorem Gimnazjum w Rogoźniku - Panem Arturem Flakiem w sprawie reprezentacji szkoły w organizowanym turnieju

12.09.2012r. - Spotkanie Pana Leszka Fałka z nauczycielką W-F - Panią Ewą Klimczyk i Panem Andrzejem Nabrdalikiem (pracownikiem obsługi) w sprawie przygotowania boiska szkolnego i "infrastruktury" do turnieju.

13.09.2012r. - Posiedzenie Zarządu S-PTP ( bieżące informacje na temat planowanego przebiegu kolei regionalnej do Pyrzowic, rewitalizacja centrum Siemoni, zmiana ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, sprawozdanie z dotychczas podjętych działań w sprawie organizacji Turnieju i ustalenie  dalszych prac, omówienie przygotowań do organizacji spotkania integracyjnego "Pieczenie ziemniaków", sprawy różne)

14.09.2012r. - Joanna Waler - zakup nagród dla uczestników Turnieju ( grawerowanie statuetek, druk dyplomów, nagrody rzeczowe itp.)

17.09.2012r. -  Kolejne spotkanie Pani Joanny Waler i Pana Jacka Kłosińskiego z Dyrektorem Gimnazjum w Rogoźniku - Panem Arturem Flakiem

18.09.2012r. - Przeprowadzenie przez Pana Jacka Kłosińskiego praktycznych zajęć gry z uczniami Gimnazjum w Siemoni i Rogoźniku.

19.09.2012r. - Kolejne spotkanie Pani Joanny Waler i Pana Jacka Kłosińskiego z Dyr. Małgorzatą  Fijołek i Panią Ewą Klimczyk (ostateczne ustalenia)

20.09.2012r. -  Panowie : Jacek Kłosiński, Leszek Fałek i Tadeusz Kańtoch organizują transport namiotu do ZSP w Sączowie

21.09.2012rMIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ "PETANQUE" - boisko szkolne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie.

Relacja i fotoreportaż z turnieju w Zakładce: Informacje Różne/ Stowarzyszenie S-PTP. Relacje filmowe dostępne również na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki i portalu Bobrowniki TV. Zachęcamy do obejrzenia!

21.09.2012r. - Posiedzenie Zarządu S-PTP (podsumowanie turnieju, omówienie działań związanych z rozliczeniem zadania publicznego -" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", dyskusja nad podjętymi uchwałami w sprawie przebiegu kolei regionalnej do Pyrzowic, interpelacją radnej B. Dziuk na sesji Sejmiku Woj.Śląskiego – 17.09.2012r ; sprawy różne m.in. decyzja Zarządu w sprawie konkursu „Społecznik Roku”, dyskusja nad sposobem rozdysponowania przyznanych stowarzyszeniu środków z "Funduszu Sołeckiego",  szczegóły organizacji "Pieczenia ziemniaków" w dniu 6.10.2012r. )

26.09.2012r. - Zebranie Wiejskie w Siemoni - przygotowanie przez prezesa Stowarzyszenia - Panią Zofię Krzykawską projektu Uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek  Katowice - Pyrzowice.


PAŹDZIERNIK 2012r. Fot. J.Waler


3.10.2012r. - Wspólne  posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawicieli organizacji społecznych, działających na terenie Siemoni w sprawie organizacji imprezy  integracyjnej - „Pieczenie ziemniaków.

Przedstawiciele poszczególnych organizacji  podzielili między sobą zadania związane z organizacją biesiady. Zbiórkę osób odpowiedzialnych za przygotowanie biesiady wyznaczono na sobotę 6 października o godz. 12.00. Koordynatorem i odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zadań został Pan Mieczysław Błoński - Prezes OSP w Siemoni.

6.10.2012r. - W Gimnazjum Publicznym im. J. Piłsudskiego  w Siemoni odbyła się impreza integracyjna "Pieczenie ziemniaków" zorganizowana przez Radę Sołecką wspólnie ze stowarzyszeniem S-PTP oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na terenie Siemoni.

Relacja ze spotkania w Zakładce: Działalność kulturalna / Spotkania środowiskowe

 


 

LISTOPAD 2012r.  Fot. J.Waler


13.11.2012 r. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Będzinie zorganizowane przez Starostę Będzińskiego Pana Krzysztofa Malczewskiego.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy i radni miast i gmin Powiatu Będzińskiego, parlamentarzyści, radni Sejmiku Śląskiego, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przebiegu kolei regionalnej łączącej MPL "Katowice" w Pyrzowicach  z miastami aglomeracji górnośląskiej oraz zredagowanie protestu przeciw wybranemu przez PKP PLK wariantowi planowanej inwestycji kolejowej, który nie spełnia warunków środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Protest zostanie przesłany do Premiera - Pana Donalda Tuska.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi:

 • Pan Waldemar Andzel – Poseł RP
 • Pani Barbara Dziuk-Radna Sejmiku ŚląskiegoWiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, która wspiera działalność naszego stowarzyszenia, służy radą i pomocą w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony krajobrazu i racjonalnego gospodarowania przestrzenią,
 • Pan Włodzimierz Trzcionka – Radny Powiatu Będzińskiego,
 • Pan Jacek Mościński - Radny Gminy Bobrowniki,
 • Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Urząd Gminy Bobrowniki,
 • Pan Bartosz Makieła - Inspektor Referatu Rozwoju i Promocji – Urząd Gminy Bobrowniki,
 • Pani Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP,
 • Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP.

Pan Krzysztof Malczewski-Starosta Będziński stwierdził, że projekt kolei regionalnej, która w przyszłości ma połączyć MPL ”Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej budzi wiele kontrowersji, a brak w raporcie środowiskowym opracowania alternatywnego przebiegu dla tej inwestycji jest przyczyną licznych protestów (ponad 3000) mieszkańców gmin, przez które ma przebiegać kolej regionalna według wybranego przebiegu. Problem jest poważny, ponieważ należy zachować równowagę pomiędzy rozwojem MPL w Pyrzowicach i jego znaczeniem dla całego regionu, a warunkami środowiskowymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, niezbędnymi do zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców, prawa własności i dziedziczenia oraz przestrzeni życiowej w czystym środowisku. Brak również uzasadnienia ekonomicznego dla tej inwestycji, ponieważ potoki pasażerów i pracowników lotniska będą zbyt małe i nie zapewnią rentowności dla projektowanej linii kolejowej.

Uczestnicy spotkania poparli wniosek o zmianę przebiegu linii kolejowej po trasie istniejących linii kolejowych 131 i 182 przez Tarnowskie Góry do MPL „Katowice” w Pyrzowicach, lub przez Tarnowskie Góry i Zawiercie.

Pan Jacek Mościński – Radny Gminy Bobrowniki zwrócił uwagę na fakt, że ilość pasażerów korzystających z MPL w Pyrzowicach od 2008 r. utrzymuje się na średnim poziomie 2,5 mln.  ciągu roku i nie wykazuje tendencji wzrostowej, dlatego linia kolejowa powinna przebiegać przez duże miasta, aby zapewnić potoki podróżnych, które zapewnią odpowiednie dochody ze sprzedaży biletów. Zbyt drogi bilet, przy małej ilości pasażerów jeszcze bardziej przyczyni się do zmniejszenia ilości podróżnych, korzystających z tego połączenia.

Pani Zofia Krzykawska-Prezes S-PTP wyraziła sprzeciw wobec określania merytorycznych uwag, zgłaszanych na etapie projektowania przez władze gminne, mieszkańców, organizacje pozarządowe w celu wypracowania kompromisowego przebiegu linii kolejowej, mającego uzasadnienie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe działaniami podważającymi i zakłócającymi proces inwestycyjny wybranego wariantu połączenia kolejowego przez Piekary Śląskie. Zwróciła również uwagę na fakt, że już na etapie przedprojektowym i projektowym należy zadbać o środowisko przyrodnicze i społeczne, w celu zapobiegania skutkom zaniedbań, braku wiedzy lub braku wyobraźni podczas budowy kolei i po jej zakończeniu.

Odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią powinno polegać na zrównoważeniu potrzeb człowieka i środowiska w celu zachowania jakości środowiska, utrzymania różnorodności biologicznej, właściwych warunków życia lokalnych społeczności, a nie tylko na realizacji celów biznesowych i ambicji politycznych.

Brak zgodnych z prawem konsultacji społecznych podczas planowania i projektowania tej inwestycji, spowodował protesty społeczne, na dotychczas niespotykaną skalę. Wnioski zgłaszane przez rady miast i gmin, zebrania wiejskie, organizacje pozarządowe były ignorowane przez inwestora i projektantów. Dopiero Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwracając Raport środowiskowy do poprawy, zwróciła uwagę na braki i błędy w Raporcie, które wcześniej wskazywane były przez mieszkańców miast i gmin zainteresowanych projektowanym połączeniem kolejowym MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Pan Jacek Mościński i Pani Zofia Krzykawska złożyli pisma - załączniki do protokołu ze spotkania.

15.11.2012r. - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia S-PTP.

Do najważniejszych spraw omawianych podczas obrad zaliczyć należy:

 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej" , dofinansowanego przez Gminę Bobrowniki. Przedmiotem umowy było upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, w tym organizowanie imprez sportowych środowiskowych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. W ramach dotacji zorganizowano Międzyszkolny Turniej Gry w Bule dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie oraz dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Siemoni i Rogoźniku. Dużym zainteresowaniem cieszył się również turnieje rodzinne  zorganizowane z okazji imprezy środowiskowej SIEMONIADA w Siemoni i podczas Czerwcowego Pikniku Rodzinnego w Sączowie. Całkowity koszt zadania wyniósł - 3 080,00 zł, w tym dotacja w kwocie -  1 820,00 zł. Sprawozdanie złożyła Pani Joanna Waler – Skarbnik S-PTP. Prezes Stowarzyszenia Pani Zofia Krzykawska podziękowała Pani Joannie Waler za wzorowo przygotowany wniosek o dotację oraz sprawozdanie, zarówno w części finansowej jak również w części rzeczowej. Podziękowania złożyła także Panu Jerzemu Gadaczkowi – Wiceprezesowi S-PTP za monitorowanie zadania na etapie planowania, realizacji i rozliczenia.

Szczególne podziękowania należą się Panu Jackowi Kłosińskiemu - miłośnikowi  i propagatorowi "Gry w bule", który  był inicjatorem całego przedsięwzięcia i aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do zawodów oraz  jako Przewodniczący  Komisji Sędziowskiej czuwał nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zawodów.

 • Pani Joanna Waler poinformowała Zarząd o realizacji przyznanej dotacji z Funduszu Sołeckiego w wysokości 500,00 zł. Z tego funduszu zostaną zakupione sztalugi oraz kartony do antyram. Sztalugi będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie i Dom Kultury w Siemoni podczas organizowania wystaw tematycznych oraz wernisaży dla mieszkańców gminy Bobrowniki.

GRUDZIEŃ 2012r. Fot. K.Paradowska

 

7.12.2012r. Spotkanie Podmiotów Sektora Ekonomii Społecznej, Biznesu oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dworek w  Dobieszowicach.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Inqbator - Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkania była budowa wspólnej strategii współpracy, integracja, oraz wymiana doświadczeń.

Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki przywitał uczestników spotkania, życzył owocnych obrad i bardzo dobrej współpracy w roku 2013.

Program i cel spotkania przedstawiła Pani Dorota Szybała-Pelak - Menedżer Projektu.

Pani Anna Cekiera - Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w swoim wystąpieniu nt. „Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej w nowym okresie programowania 2014-2020” zwróciła uwagę na małą aktywność społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych podczas prowadzonych konsultacji społecznych nad nowymi programami, projektami i zadaniami.

Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki przedstawił możliwości rozwoju współpracy organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu w Gminie Bobrowniki. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bobrowniki zaprezentowali plany działalności organizacji pozarządowych na rok 2013. Pan Tomasz Bednarek reprezentujący Stowarzyszenie Lepsza Gmina przedstawił prezentację Programu dofinansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Swiss Contribution. Celem programu będzie stworzenie „Internetowego portalu informacyjnego” dla inicjowania aktywności publicznej. Pan Tomasz Bednarek zaprosił organizacje pozarządowe do współpracy, wprowadzania nowych pomysłów podczas warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego, przygotowania konkursu wiedzy o demokracji dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz pikniku plenerowego „Aktywni obywatele - lepsza gmina”.

Stowarzyszenie SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentowała Pani Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP.

Podziękowała Pani Annie Cekiera - Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, za zwrócenie uwagi na rolę konsultacji społecznych w społeczeństwie obywatelskim. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że mieszkańcy gminy Bobrowniki, chociaż zwracali się z prośbą o zorganizowanie przez inwestora PKP PLK oraz projektantów nowej trasy połączenia kolejowego Katowice - Pyrzowice w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,  o przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych, to takowych nie przeprowadzono, ignorując całkowicie społeczność lokalną. Zorganizowano jedynie spotkania informacyjne, podczas których podawano informacje wzajemnie się wykluczające, enigmatyczne, sprzeczne ze stanem faktycznym, wprowadzające chaos informacyjny, co spowodowało skierowanie ponad 3000 protestów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do instytucji i władz państwowych i wojewódzkich.

Niestety, zapomniano o podstawowej zasadzie; aby uniknąć problemów z realizacją inwestycji mającej znaczący wpływ na środowisko najważniejsze jest podjęcie dialogu ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi. Przecież już od kilkudziesięciu lat prawo europejskie uważa gwarancje udziału społeczeństwa w podejmowaniu przez państwo decyzji w sprawach środowiska za standard w demokratycznym państwie. Niestety, arogancja inwestorów w kontaktach ze społecznościami lokalnymi nadal jest zjawiskiem występującym dość często. Trudno się więc dziwić, że społeczeństwo nie chce uczestniczyć w działaniach pozorowanych. Inny problem stanowi skuteczność powiadamiania o terminach konsultacji, nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do internetu, a zawiadomienia rozwieszone w urzędach i na tablicach ogłoszeń, są niestety mało skuteczne. Najskuteczniejsze jest skierowanie  zawiadomienia na piśmie do organizacji pozarządowych lub mieszkańców zainteresowanych realizacją danej inwestycji.

Pani Zofia Krzykawska poinformowała o planowanej przez Stowarzyszenie S - PTP.  na miesiąc czerwiec 2013 r. organizacji  - I Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych nt. „Zrównoważony rozwój gmin wiejskich, w których planowane są inwestycje infrastrukturalne.”

13.12.2012 r.- Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia S -PTP.

Jednym z ważniejszych problemów omawianych podczas obrad Zarządu, były konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bobrowniki w sprawie gospodarki odpadami.

Pani Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP zapoznała Zarząd z projektami uchwał. Podczas dyskusji, Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezes S-PTP zwrócił uwagę, że już na wrześniowym zebraniu sołeckim w Siemoni zgłoszono wiele uwag do kontrowersyjnej „ustawy śmieciowej”. Nowa ustawa nie powinna zawierać takich rozwiązań, które będą obciążać zwiększonymi kosztami mieszkańców, bo takie działania przyczynią się do powstawania nowych ”dzikich wysypisk śmieci”. Brak konkurencyjności firm zajmujących się gospodarką odpadami na obszarze gminy, przyczyni się do generowania większych kosztów, które nie zawsze będą adekwatne do jakości usług.

Podczas obrad zgłoszono następujące wnioski:

 • Pan Jerzy Gadaczek stwierdził, że należy zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych do 2 razy w miesiącu, szczególnie w miesiącach letnich,
 • Pani Joanna Waler zaproponowała aby przydzielony pojemnik na odpady nie był przyporządkowany dla dwóch osób, tylko dla trzech, bo taka jest statystycznie tradycyjna rodzina,
 • Pan Leszek Fałek zwrócił uwagę na problem zaśmiecania gminy Bobrowniki przez nieznanych sprawców (lasy, przydrożne rowy, pobocza dróg), w projektach uchwał nie uwzględniono tego problemu i sposobu jego rozwiązania.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła się z prośbą do uczestników spotkania o przygotowanie na piśmie propozycji kolejnych wniosków i uwag, które zostaną zamieszczone w konsultacyjnym formularzu zgłoszeniowym i przekazane do Urzędu Gminy Bobrowniki.

Pani Prezes podziękowała Zarządowi oraz pracownikom Domu Kultury w Siemoni za pracę w 2012 roku i z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożyła wszystkim serdeczne życzenia.

Fot. A.Brzeska, J.Waler

15.12.2012 r. - Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego „Płomień” Sączów.  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sączowie.

Na zaproszenie Prezesa Klubu Sportowego „Płomień” Sączów -  Pana Zygmunta Gonkiewicza w Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele S-PTP: Pani Zofia Krzykawska - Prezes Stowarzyszenia, Pan Janusz Gwóźdź - Wiceprezes Stowarzyszenia, Członkowie Zarządu: Pani Wiesława Furgacz i  Pan Tadeusz Kańtoch, członkowie stowarzyszenia: Pani Danuta Sztam i Pan Leszek Fałek. Przewodniczący obrad Pan Bartłomiej Elzner poprosił Panią Zofię Krzykawską, aby przedstawiła zebranym zasady gry w bule, która wzbudza duże zainteresowanie nie tylko wśród członków Klubu Sportowego „Płomień, ale również wśród mieszkańców Sączowa.

Pani Prezes przedstawiła zasady gry, podkreślając jej uniwersalny charakter. Pétanque to interesująca forma spędzania wolnego czasu, która łączy pokolenia, ponieważ mogą w nią grać wszyscy bez względu na wiek, umiejętności sportowe oraz predyspozycje. Proste zasady, a także możliwość gry w różnych warunkach np. na trawiastym lub żwirowym placu zabaw, na alejkach parkowych, na boisku szkolnym itp. dają możliwość doskonalenia sprawności fizycznej, ćwiczenia koordynacji i precyzji ruchów, zachowania równowagi. Przebieg gry zachęca do dyskusji, uczy umiejętności współdziałania w zespole, szacunku wobec przeciwników oraz wywołuje pozytywne emocje wśród zawodników i kibiców, pozwala także uwierzyć w swoje możliwości fizyczne i umysłowe. Daje możliwość bycia razem całym rodzinom podczas aktywnego wypoczynku.

Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o powołaniu w ramach działalności Klubu Sekcji Gry w Bule. Przewodniczący obrad, zwrócił się do przedstawicieli S-PTP o pomoc i wspieranie nowej sekcji podczas organizowania zawodów gry w bule.

19.12.2012 r. -  Złożenie w Urzędzie Gminy Bobrowniki FORMULARZA DO KONSULTACJI projektów uchwał w ramach wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach konsultacji, stowarzyszenie zgłosiło ogółem  32 uwagi i opinie, które przekazano Panu Tomaszowi Gajkowi Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, oraz Panu Stanisławowi Przybylakowi Przewodniczącemu Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska z prośbą o zapoznanie z przesłanymi uwagami radnych, członków Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi budzi wiele kontrowersji, dlatego składanie uwag na każdym etapie procedowania nad dokumentami prawa lokalnego jest ważne, ponieważ dotyczy całej społeczności naszej Gminy.

Oprócz uwag zamieszczonych w Formularzu  zgłoszeniowym, najwięcej wątpliwości dotyczyło:

 • wyboru firm odbierających odpady w procesie bez przetargu;
 • obowiązku indywidualnego dostarczania odpadów niebezpiecznych do gminnego punktu zbiórki tych odpadów, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami, oprócz kosztów za odbiór odpadów wynikających z zapisów umowy, a nie wszyscy mieszkańcy dysponują własnym środkiem transportu
 • odbioru odpadów szklanych bezpośrednio od mieszkańców, ponieważ pojemniki zbiorcze w poszczególnych sołectwach często są przepełnione, obok pojemników ustawiane są reklamówki z różnymi odpadami, nie tylko szklanymi, a często składowane opakowania szklane wypełnione są przeterminowanymi, zepsutymi przetworami;
 • uprzątania worków wypełnionych odpadami z miejsc (park, brzegi zbiorników wodnych, terenów leśnych przy poboczach dróg) objętych akcjami z okazji Dnia Ziemi, Sprzątania Świata. Bardzo często pełne worki nie są uprzątnięte nawet przez kilka miesięcy. Worki te często są rozszarpywane przez zwierzęta i dochodzi do wtórnego zaśmiecenia. Młodzież i dzieci, które uczestniczą w tych akcjach zwracają uwagę, że instytucje odpowiedzialne za uprzątnięcie zebranych śmieci nie wywiązują się ze swoich obowiązków i lekceważą ich pracę;
 • uprzątania poboczy i rowów w pasie drogowym przed posesjami, miejsca te należą do administratora drogi, a nie do mieszkańców. Często z przejeżdżających samochodów wyrzucane są śmieci (w reklamówkach, workach i kartonach);
 • uprzątania pasa drogowego z błota pośniegowego i innych odpadów pozostałych po okresie zimowym, za to zadanie odpowiedzialny jest administrator drogi a nie mieszkańcy;
 • uprzątania ogłoszeń, reklam i innych informacji zamieszczanych na słupach i tablicach ogłoszeń, które zrywane przez wiatr lub niektóre osoby zaśmiecają teren

28.12.2012 r. - XXV  SESJA RADY GMINY BOBROWNIKI

W obradach XXV SESJI uczestniczyła Pani Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP i Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezes S-PTP. Relację z obrad Sesji można zobaczyć na stronach: telewizji internetowej - Bobrowniki TV i Urzędu Gminy Bobrowniki .

Natomiast Protokół Sesji zamieszczony na stronie BIP - Bobrowniki i zawiera między innymi informacje na temat konsultacji projektów uchwał w ramach wdrożenia nowego  systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pani Prezes zwróciła uwagę na fakt, że brak możliwości zabrania głosu przed głosowaniem uchwał uniemożliwia radnym poznanie  wszystkich okoliczności, uwag i opinii dotyczących problemów społecznych, których rozwiązanie ma zabezpieczyć podjęta uchwała.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  2012r. -  zapoznaj się 

 

 

 

 

Kalendarium 2013r.

 

 

 

 

STYCZEŃ 2013r. Fot. J. Waler

17.01.2013r. – Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP

Podczas obrad Zarządu, informacje z Walnego Zebrania Klubu Sportowego „Płomień”, które odbyło się 15.XII.2012r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie przekazali zebranym: pani Wiesława Furgacz, pan Jan Gwóźdź i pan Leszek Fałek. W Walnym Zebraniu Klubu Sportowego „Płomień” uczestniczyli również: pani Zofia Krzykawska, pani Danuta Sztam, pan Tadeusz Kańtoch. Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie założenia Sekcji gry w bule. Przewodniczący obrad, pan Bartłomiej Elzner zwrócił się do członków Stowarzyszenia o pomoc podczas organizacji rozgrywek Petanque oraz o dalszą popularyzację gry zespołowej, która budzi duże zainteresowanie nie tylko dzieci i młodzieży ale również osób dorosłych.

Na prośbę przewodniczącego obrad, pani prezes Zofia Krzykawska przedstawiła historię i zasady gry w bule. Stowarzyszenie w miarę możliwości będzie współpracowało z Klubem Sportowym „Płomień” w Sączowie, dzieląc się doświadczeniami jakie zdobyło, organizując turnieje Petanque dla dzieci i młodzieży w roku 2012.

Informacje z obrad XXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki, która odbyła się 28.XII.2012r. - przedstawili: Prezes Zofia Krzykawska i Wiceprezes Jerzy Gadaczek.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła uwagę na czas trwania konsultacji pakietu projektów uchwał związanych z tzw.” Ustawą śmieciową”. Konsultacje powinny trwać 21 a nie 14 dni, ponieważ utrzymanie czystości i porządku w gminie dotyczy wszystkich mieszkańców. Również konsultacje powinny być adresowane do wszystkich mieszkańców gminy a nie tylko do organizacji pozarządowych. W sprawach różnych poinformowała radnych, że wiele rad gmin miejskich i wiejskich wstrzymało podejmowanie uchwał w związku z nowelizacją Ustawy i że lepiej poczekać do nowelizacji Ustawy, niż podejmować uchwały, a później ponownie nad nimi procedować i wprowadzać zmiany.

Transmisja z obrad na portalu  .   Protokół z obrad XXV Sesji  - BIP Urzędu Gminy  Bobrowniki

Podczas obrad Zarządu, wiceprezes Stowarzyszenia, pan Jerzy Gadaczek stwierdził, że nowa Ustawa powinna być lepsza od poprzedniej, a wprowadzone zmiany winny w sposób racjonalny i ekonomiczny normować gospodarowanie odpadami w gminie. Narzucenie mieszkańcom wybranej przez gminę firmy odbierającej odpady, pozbawia ich prawa suwerennego wyboru i narusza wolności obywatelskie oraz likwiduje konkurencję, co może mieć negatywny wpływ na ceny i jakość usług, ponieważ monopolista będzie stawiał warunki i dyktował ceny. Również odbieranie odpadów niesegregowanych raz w miesiącu budzi zastrzeżenia, ponieważ są odpady, które szczególnie w miesiącach letnich ulegają szybkiemu rozkładowi, któremu towarzyszą przykre zapachy. Powinny być odbierane 2 razy w miesiącu jak dotychczas.

Nadal wiele emocji budzi projektowane połączenie kolejowe aglomeracji górnośląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym ”Katowice” w Pyrzowicach.

Zarząd Stowarzyszenia wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowania decyzji sprzecznych z podjętymi przez Radę Gminy Bobrowniki i Zebrania Wiejskie Uchwałami i „spychanie” niechcianej inwestycji na obszar naszej gminy. Wyrazem tego sprzeciwu jest Oświadczenie Zarządu S-PTP.

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie : SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ uważa, że wszelkie działania podejmowane w sprawie budowy połączenia kolejowego MPL"Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice, bez przewidzianych prawem konsultacji społecznych, wbrew podjętym uchwałom: Rady Powiatu Będzińskiego, Rady Powiatu Tarnogórskiego,  Rady Gminy Bobrowniki i Zebrań Wiejskich, protestom mieszkańców oraz zawieranie niejawnych kompromisów, będzie traktowane za sprzeczne z wolą społeczeństwa i szkodliwe nie tylko dla Gminy Bobrowniki ale przede wszystkim dla całego regionu.

Zarząd S-PTP

Podczas obrad zatwierdzono Harmonogram Posiedzeń Zarządu na rok 2013. Harmonogram został podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w Domu Kultury w Siemoni.

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nie będące członkami S-PTP, ale  zainteresowane działalnością Stowarzyszenia lub zgłaszające wnioski, w realizacji których może pomóc Stowarzyszenie.

24.01.2013r. –  Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Prezes stowarzyszenia pani Zofia Krzykawska przypomniała zapisy Statutu, Rozdział 2, §5, stanowiące o kompetencjach Stowarzyszenia, w zakresie działalności na rzecz dobra wspólnego i społeczeństwa obywatelskiego. Zwróciła uwagę zebranych na potrzebę aktywnego działania w zakresie gospodarowania przestrzenią, udziału w konsultacjach społecznych, uczestniczenia w posiedzeniach komisji problemowych Rady Gminy Bobrowniki oraz w obradach Sesji Rady Gminy.

Na posiedzeniu Zarządu gościliśmy Pana Jacka Mościńskiego – Radnego Gminy Bobrowniki, który podzielił się wiadomościami na temat aktualnych wydarzeń i działań związanych z projektowanym przebiegiem kolei regionalnej. Pan Jacek Mościński powiedział między innymi, że wraz z Panią Barbarą Dziuk - Radną Sejmiku Śląskiego uczestniczył w Bytomiu, w spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury. Podczas spotkania przedstawiano swoje uwagi na temat alternatywnego przebiegu kolei regionalnej przez Bytom i Tarnowskie Góry. Podobne spotkanie odbyło się z Panem Wójtem Gminy Bobrowniki. W wyniku tych rozmów poszły odpowiednie pisma do Ministerstwa Transportu, Senatu i Związku Zawodowego Kolejarzy. Do 28 lutego br. ma być podjęta przez RDOŚ decyzja w sprawie raportu środowiskowego dla tej inwestycji. Pan Jacek Mościński poinformował również o planowanym wyjeździe do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 5 lutego br. ma odbyć się spotkanie w MPL „Katowice” w Pyrzowicach, organizowane przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, kolejne z serii spotkań na temat przebiegu kolei regionalnej,  łączącej MPL z miastami aglomeracji górnośląskiej. Pan Radny powiedział, że jest w stałym kontakcie z Panią Zofią Krzykawską, podziękował za pomoc w redagowaniu pism do różnych instytucji. W okresie od 17.01.2013 r. w dalszym ciągu pracowano z Panią Barbarą Dziuk i Panem Jackiem Mościńskim nad dokumentami w sprawie kolei regionalnej. Pani Zofia Krzykawska, poinformowała, że pierwsze plany i materiały dotyczące kolei regionalnej ukazały się już ....w 1982 roku. Decyzję w sprawie wyboru przebiegu kolei regionalnej przez Gminę Bobrowniki podjął Urząd Marszałkowski w porozumieniu z PKP PLK z pominięciem rzetelnych konsultacji społecznych. Stowarzyszenie S-PTP od 2009 r. jest przeciwne przebiegowi kolei regionalnej przez naszą gminę i popiera przebieg przez Tarnowskie Góry, lub Tarnowskie Góry i Zawiercie.

W dyskusji Pan Leszek Fałek zaproponował, aby temat kolei poruszyli sołtysi na zebraniach sołeckich oraz zasugerował  napisanie listu otwartego do mieszkańców naszej gminy i okolicznych miast i gmin.  Pan Tadeusz Kańtoch wyszedł z propozycją, aby list otwarty zamieścić nie tylko w prasie lokalnej, ale także na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.  Pani Zofia Krzykawska zaproponowała aby do dalszych działań włączyć inne stowarzyszenia, zapraszając ich Zarządy na wspólne spotkanie. Na prośbę Pana Marka Kamińskiego - sołtysa sołectwa Myszkowice, Pani Zofia Krzykawska zapoznała zebranych z treścią pisma jakie opracowała w związku z uciążliwym hałasem emitowanym z  autostrady A1. Pan Marek Kamiński skierował w imieniu mieszkańców  Myszkowic pismo do GDDKiA. Jednak lakoniczna odpowiedź GDDKiA na pismo niczego nowego nie wniosła do sprawy, dlatego Pan Kamiński zwrócił się o pomoc do Stowarzyszenia. Pan Jerzy Gadaczek zaproponował, żeby Pan Jacek Mościński skontaktował się z Panem Emilem Bystrowskim, Prezesem INTERPROMEX-u, pełniącym również funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie technicznych i ekonomicznych rozwiązań związanych ze zbiórka odpadów segregowanych i zmieszanych. Pan Emil Bystrowski powiedział, że z jego firmy tylko 10% ogólnej masy odpadów trafia na wysypisko śmieci. Pan Tadeusz Kańtoch zwrócił uwagę na fakt, że GTL oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach liczą na rozwój stref gospodarczych wokół lotniska, ponieważ, oprócz przewozów pasażerskich, port lotniczy w Pyrzowicach będzie rozwijał przewozy cargo i będą potrzebne tereny pod magazyny. Zgoda na przebieg kolei przez Gminę Bobrowniki spowoduje dodatkowe wykupy ziemi nie tylko pod infrastrukturę towarzyszącą linii kolejowej, ale także pod magazyny.  Istnieje obawa, że mogą to być magazyny na towary niebezpieczne związane z eksploatacją MPL.

31.01.2013r. – XXVI Sesja Rady Gminy Bobrowniki

W obradach uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska-Prezes i Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezes S-PTP.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę NR XXVI/356/13 w sprawie podtrzymania negatywnego stanowiska Gminy Bobrowniki dotyczącego przebiegu projektowanej linii kolejowej Katowice-Pyrzowice przez obszar Gminy Bobrowniki w ramach realizacji zadania „Budowa połączenia kolejowego MPL ”Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice i sprzeciwu wobec proponowanej przez PKP PLK zmiany trasy na odcinku północnym.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła uwagę na fakt, że wszystkie propozycje PKP PLK i innych instytucji, dotyczące obszaru gminy Bobrowniki powinny być konsultowane z mieszkańcami gminy, przedstawione na Sesji Rady Gminy, a nie metodą faktów dokonanych wpisywane do dokumentów planistycznych, wbrew wcześniej podjętym uchwałom.

Prezes S-PTP zaapelowała o poprawienie  w roku 2013 współpracy z Radą Gminy, poprzez przesyłanie materiałów sesyjnych Stowarzyszeniu, dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, spraw społecznych, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z zapisów Statutu, oraz umożliwienie prezentowania opinii Stowarzyszenia podczas obrad Sesji, przed podjęciem uchwał w wyżej wymienionych sprawach.

Transmisja z obrad XXVI Sesji Rady Gminy na stronie Urzędu Rady Gminy (zobacz ) oraz na portalu

Protokół Nr XXVI /2013  - zapoznaj się


LUTY 2013r. Fot. J.Waler

 

5.02.2013r. – Dom Kultury w Siemoni.

Spotkanie Prezesa S-PTP Pani Zofii Krzykawskiej z Panią Bogusławą Katolik. Ustalenie zasad współpracy w zakresie organizowania wydarzeń kulturalnych w roku 2013.

Podczas spotkania ustalono, że będą kontynuowane wernisaże promujące twórczość artystów działających w Województwie Śląskim. W tym celu należy nawiązać kontakt między innymi ze Stowarzyszeniem Artystów Zagłębia. Pani Bogusława Katolik przeprowadziła wstępne rozmowy z artystą plastykiem Panem Aleksandrem Kowalem, który wyraził zgodę na wernisaż. Do ustalenia pozostaje termin, zakres tematyczny wystawy, oraz przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne. Kolejne spotkanie z udziałem Pana Aleksandra Kowala odbędzie się w późniejszym terminie.

7.02.2013r. – Urząd Gminy Bobrowniki.

Spotkanie zorganizowane przez Pana Arkadiusza Ziembę - Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie zmiany przebiegu projektowanego połączenia kolejowego aglomeracji górnośląskiej z MPL ”Katowice” w Pyrzowicach.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Barbara Dziuk - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej; Pani Katarzyna Cofała Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki; Radni Gminy Bobrowniki; Pani Irena Garczarczyk - Sołtys Sołectwa Sączów; Pani  Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP.

Pan Wójt przekazał informacje ze spotkania, które odbyło się 5 lutego 2013 r. na terenie MPL w Pyrzowicach, w którym uczestniczyli min. przedstawiciele GTL, PKP PLK, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Ożarowice, Pani Barbara Dziuk - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Katarzyna Cofała Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki. Więcej informacji na temat przebiegu spotkania znajduje się w Notatce Służbowej zamieszczonej na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki - zapoznaj się

Uczestnicy spotkania okazali oburzenie, że nikt nie bierze pod uwagę stanowiska Rady Gminy Bobrowniki zawartego w Uchwałach; ostatnia uchwała NR XXVI/356/13,  podjęta dnia 31 stycznia 2013r., przedstawia stanowisko podtrzymujące sprzeciw wobec jakiegokolwiek przebiegu trasy kolejowej przez obszar gminy Bobrowniki, a tym samym sprzeciw wobec zmiany przebiegu trasy kolei na terenie naszej gminy tj. na ostatnich 9 km projektowanej linii kolejowej, odcinek północny, zaproponowanej przez Wójta i Radę  Gminy Ożarowice.

Zadziwiający jest fakt, że PKP PLK w sprawie przebiegu kolei bierze pod uwagę stanowisko gminy Ożarowice, natomiast ignoruje stanowisko gminy Bobrowniki.

Uczestnicy spotkania wyrazili po raz kolejny sprzeciw wobec ignorowania stanowiska władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców naszej gminy.

Propozycję przystanku ”Sączów” uznali za absurdalną, pozbawioną uzasadnienia ekonomicznego i społecznego, sprzeczną z głównym założeniem inwestora i projektantów o krótkim czasie przejazdu; dodatkowy przystanek w polu, będzie wydłużał czas przejazdu i generował straty. Ta propozycja została uznana za przysłowiową „marchewkę” ponieważ złożono ją tylko po to, aby uzyskać zgodę na przebieg projektowanej kolei przez gminę Bobrowniki.

Argument, że na prace projektowe zostały wydane znaczne kwoty nie jest żadnym argumentem, ponieważ nikt nie liczył się z uwagami i wnioskami zgłaszanymi w licznych protestach i na przekór wszystkim inwestor i zespół projektantów metodą faktów dokonanych realizował to zadanie, więc poniesione koszty są wynikiem podejmowania ryzykownych decyzji.

Natomiast argumentowanie opóźnień licznymi protestami społecznymi jest wyrazem arogancji polegającej na spychaniu odpowiedzialności za popełnione błędy na innych. Największym błędem, było przyjęcie wariantu najdroższego, nie akceptowanego społecznie. Wprowadzenie do prac projektowych zmiany przebiegu kolei  na odcinku 9 km, bez akceptacji tej zmiany przez gminę Bobrowniki (nie zostały przeprowadzone przez inwestora przewidziane prawem konsultacje społeczne), jest kumulowaniem kolejnych strat, ponieważ nadal nie ma zgody na przebieg kolei przez gminę Bobrowniki.

Ignorowanie przez PKP PLK samorządu lokalnego jest niezrozumiałe, ponieważ to Rada Gminy działając dla dobra mieszkańców, podejmuje w imieniu swoich wyborców uchwały decydujące o tym, czy dana inwestycja będzie realizowana na obszarze gminy. Nikt dotychczas, reprezentujący inwestora, czy projektantów nie pofatygował się na Sesję Rady Gminy, czy zebrania wiejskie żeby przedstawić swoje argumenty i wysłuchać argumentów radnych i mieszkańców gminy w sprawie proponowanego przesunięcia i przedstawić uzasadnienia społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.

Zdumienie wzbudziła sugestia, że przedstawiciele gmin powinni przygotować listę oczekiwań, co chcieliby uzyskać, w zamian za zgodę na przebieg kolei przez ich gminę. Uczestnicy spotkania uznali to za formę przekupstwa, bo jak można składać obietnice bez pokrycia (każde oczekiwanie wiąże się z określonymi funduszami, których w kraju brakuje). Potrzeby gminy są znaczne, ale przygotowanie listy oczekiwań za zgodę na przebieg kolei, która jako inwestycja mająca znaczący wpływ na środowisko pogorszy warunki życia mieszkańców jest pozbawione wszelkich zasad.

Sołtys  Sołectwa Sączów Pani Irena Garczarczyk zapoznała zebranych z treścią pisma przygotowanego w imieniu mieszkańców przez Radę Sołecką, skierowanego min. do Marszałka Województwa Śląskiego wyrażającego sprzeciw wobec zmiany przebiegu projektowanego połączenia kolejowego i przesunięcia szlaku kolejowego  na granicę min. Sączowa. Pani Sołtys podkreśliła, że mieszkańcy Sączowa popierają stanowisko Rady Gminy wyrażone w dotychczas podjętych uchwałach i nie zgadzają się na żaden proponowany przebieg kolei przez gminę Bobrowniki. ( przeczytaj! )

Prezes S-PTP Pani Zofia Krzykawska zapoznała zebranych z treścią Oświadczenia, które Zarząd stowarzyszenia podał do publicznej wiadomości na stronie: http://www.stowarzyszeniesiemoniaptp.cba.pl: w zakładce Informacje/ Kolej regionalna. Oświadczenie dotyczyło działań podejmowanych niezgodnie ze stanowiskiem gminy zawartym w Uchwałach Rady Gminy i Zebrań Wiejskich.

Pani Barbara Dziuk - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego,  Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na aspekt środowiskowy, podkreślając w swojej wypowiedzi, że nie można degradować inwestycjami kolejowymi nowych terenów, znajdujących się w dolinach rzecznych, mających ważne znaczenie dla gospodarki wodnej jako tereny naturalnej retencji i siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt, dla których doliny rzeczne stanowią korytarze ekologiczne, zapewniające migrację, od której zależy przetrwanie populacji i zachowanie bioróżnorodności. Projektowana linia, może przebiegać po istniejącym szlaku kolejowym przez Tarnowskie Góry, bez degradacji środowiska przyrodniczego i ustabilizowanych warunków środowiskowych, wzdłuż czynnej linii kolejowej. Natomiast poprowadzenie kolejnej inwestycji liniowej równolegle do autostrady A1 przyczyni się do powstania bariery ekologicznej zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt. Takie działania są niezgodne np.z Dyrektywą Ptasią, która obowiązuje nie tylko na terenach Natura 2000. Pani Barbara Dziuk swoje stanowisko zawarła w piśmie, które odczytała zebranym informując, że w najbliższym terminie przekaże pismo Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy spotkania po raz kolejny poparli przebieg projektowanego połączenia kolejowego przez Tarnowskie Góry a nie przez Bobrowniki.

14.02.2013r. – Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP

Podczas obrad, między innymi omówiono "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki". Bardzo często podczas miesięcy wakacyjnych na ulicach można spotkać bezpańskie psy, które najczęściej wyrzucane są z samochodów w pobliżu lasu. Stanowią zagrożenie dla przejeżdżających samochodów, oraz przechodzących lub oczekujących na przystankach autobusowych ludzi. Zestresowane, głodne, opuszczone zwierzęta często szukają pomocy starają się zdobyć zaufanie przypadkowo napotkanych ludzi;  niektóre z nich są nieufne i agresywne. Często można spotkać psy bez opiekuna, które opuściły posesję. W każdym przypadku mamy do czynienia z bezdusznością i bezmyślnością ludzi oraz z brakiem odpowiedzialności i wyobraźni.

Więcej informacji o Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki" - zapoznaj się !

W ramach przygotowań do Walnego Zebrania dokonano analizy Planu Pracy na rok 2012 oraz omówiono dokumenty przygotowane do audytu wewnętrznego (zakres realizacji zadań programowych i finansowych).

20.02.2013r. – Dworek w Dobieszowicach

Zofia Krzykawska i Jerzy Gadaczek złożyli gratulacje i serdeczne życzenia Pani Elżbiecie Kozak - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, z okazji nagrodzenia Pani Dyrektor KASZTELANKĄ,  za dokonania w dziedzinie kultury. Uroczyste wręczenie Kasztelanek odbyło się 15 lutego bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Będzinie. Serdeczność, życzliwość, otwartość na potrzeby i zainteresowania kulturą społeczności lokalnej, operatywność w pozyskiwaniu funduszy niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych to tylko niektóre z wielu zalet jakie posiada Pani Dyrektor Elżbieta Kozak. Cieszymy się, że nagrodzona została osoba, która swoją postawą i zaangażowaniem zasługuje na szacunek i uznanie.

O "Kasztelance" pisaliśmy w Zakładce: Informacje Różne / Nasze ( gminne) sprawy

22.02.2013r. –  Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Najważniejszym punktem obrad były przygotowania do Walnego Zebrania, które zaplanowano na 1 marca bieżącego roku. Przygotowania dotyczyły spraw organizacyjnych, programowych i przydziału zadań dla poszczególnych członków Zarządu.


MARZEC 2013r. Fot. J.Waler

 

1.03.2013r. –    Dom Kultury w Siemoni

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Fot. H. Wadowski

Podczas  zebrania zatwierdzone zostały  sprawozdania:  rzeczowe  i finansowe za 2012r, podjęte  uchwały w sprawie budżetu na rok 2013, zatwierdzono plan pracy na 2013r.  a także omówiono  sprawy  bieżące   (m.in. przedstawiono najnowsze informacje w sprawie przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej”)

Wójt Gminy Bobrowniki Pan Arkadiusz Ziemba w związku z zaproszeniem na zebranie skierował list do Pani Zofii Krzykawskiej - Prezesa Stowarzyszenia S-PTP – ( przeczytaj! )

Gośćmi zebrania byli m.in. Radni Gminy Bobrowniki – Panowie Stanisław Przybylak i Jacek Mościński oraz Prezes OSP Siemonia – Pan Mieczysław Błoński.

Relacja filmowa z otwarcia obrad Walnego Zebrania Członków na portalu - zobacz!

6.03.2013r.  – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Szkolenie  „ Jak skorzystać z sieci Natura 2000”  organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Program szkolenia – zapoznaj się!

W szkoleniu wzięli udział Pani Zofia Krzykawska i Pan Jerzy Gadaczek.

Program „Natura 2000” , obowiązujący w całej  Unii Europejskiej, opracowano w celu zadbania o nasze wspólne dobro, jakim jest przyroda -  naturalne  środowisko, w którym żyje człowiek. Jeżeli przetrwa przyroda, przeżyjemy i my, jeśli będziemy ją chronić. Z.Krzykawska i J. Gadaczek przekazali  informacje na temat korzyści, jakie  uzyskuje się dzięki udziałowi  w tym programie. Jeśli  na terenie gminy znajdują się obszary zaliczane do programu  „Natura 2000”, można  - na przykład - rozwinąć agroturystykę, wykorzystać ten fakt do produkcji zdrowej, ekologicznej żywności lub rozwinąć produkcję regionalnych potraw itp. Możliwości jest wiele. Wszystkiego można się dowiedzieć z licznych materiałów szkoleniowych, które stowarzyszenie otrzymało podczas szkolenia. Postanowiono część materiałów  przekazać Bibliotece Gminnej w Siemoni.

13.03.2013r.  – "Agora" – Bytom

Konferencja prasowa na temat planowanego połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej .


Stowarzyszenie S-PTP na konferencji reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska i Pan Jerzy Gadaczek.

Fragmenty z przebiegu konferencji - na portalu Bobrowniki TV - zobacz , a także  na blogu Pani Barbary Dziuk - Radnej Sejmiku Śląskiego oraz na stronie www.tg.net.pl (Tarnowizja i radio.tg)

14.03. 2013r. – Urząd Gminy Bobrowniki -  XXVII Sesja Rady Gminy

Relacja filmowa z obrad – zobacz!

Protokół Nr XXVII/2013 -  zapoznaj się!

W posiedzeniu sesji oraz w spotkaniu z przedstawicielami Koła Łowieckiego, jakie odbyło się w przerwie obrad sesji, a które dotyczyło głośnej sprawy polowań na terenie gminy Bobrowniki  uczestniczyła Pani Zofia Krzykawska.

15.03 2013r. - Dworek w Dobieszowicach : Spotkanie z cyklu „Wieczór z gwiazdą”

Karol Okrasa - polski kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów o tematyce kulinarnej.

Ukończył Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie im E. Pijanowskiego w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Karierę profesjonalną rozpoczął w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie. W latach 1997–2008 pracował w Hotelu Bristol, gdzie dwa lata był szefem kuchni. W 2003 wygrał casting i poprowadził w telewizji TVP1 kulinarny program Kuchnia z Okrasą. W 2009 roku program ten został uhonorowany nagrodą im. Mieczysława Orłowicza. Kolejną odsłoną gastronomicznych podróży był program Smaki czasu z Karolem Okrasą (TVP2), w którym zapraszał znane osoby, do odkrycia własnych kulinarnych wspomnień i fascynacji. Od października 2012 prowadzi program Okrasa łamie przepisy. Jest jednym z założycieli Fundacji Klubu Szefów Kuchni (2008), której celem jest propagowanie kultury stołu w Polsce oraz poza jej granicami.

W „Kulinarnej podróży do świata smaków z propagatorem kultury stołu – Karolem Okrasą” uczestniczyły Panie: Joanna Waler i Maria Czerwiecka oraz Pan Jan Gwóźdź.

Relacja ze spotkania  i wywiad Julii Mościńskiej z Karolem Okrasą - zobacz!

18.03. 2013r. -  Urząd Gminy Bobrowniki 

Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

W obradach Komisji uczestniczyła Pani Zofia Krzykawska – Prezes Stowarzyszenia S-PTP .Obecni byli również przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO z Bobrownik oraz  Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Praw Człowieka, Czystego Środowiska oraz Zabytków Województwa Śląskiego” z Dobieszowic. Omawiano problemy związane z wejściem w życie tzw. "Ustawy śmieciowej"(wymiana opinii na tematy: recykling odpadów organicznych, gminna kompostownia, niska świadomość ekologiczna, przetarg na gospodarkę komunalną,) a także poruszono sprawy estetyki ogólnej przestrzeni w gminie  ( kwestia reklam przy drogach i nie tylko), sprzątania gminy - w związku z Dniem  Ziemi, oraz restrukturyzacji Parku w Rogoźniku ( powołanie Administratora parku ?)

21.03.2013r. -   Dom Kultury w Siemoni.  Posiedzenie Zarządu S-PTP

Głównym punktem zebrania było podsumowanie Walnego Zebrania Członków oraz przygotowanie i podpisanie dokumentów niezbędnych do złożenia w Urzędzie Skarbowym  ( sprawozdanie finansowe, bilans  i rachunek wyników oraz deklaracje finansowe CIT 8, CIT8/0 ) a także sprawozdania do Starostwa Powiatowego w Będzinie.


KWIECIEŃ 2013r. J.Waler

 

10.04.2013r. - Sala Sesyjna Urzędu  Miejskiego  w Bytomiu.

Konferencja samorządowa dotycząca rozwoju kolei w Województwie Śląskim :

"PONAD PODZIAŁAMI  RAZEM ZADBAJMY O ROZWÓJ REGIONU".

Organizatorem konferencji była Pani  Barbara Dziuk - Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która zaprosiła do współpracy przy tworzeniu prezentacji i prelekcji Pana Jacka  Mościńskiego  - Radnego  Gminy Bobrowniki oraz Panią Zofię Krzykawską - Prezesa Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ.

Materiał opracowany na konferencję przez Panią  Z. Krzykawską  zwraca uwagę na ważne aspekty  z zakresu ochrony środowiska, lekceważone przez inwestorów i projektantów.  Radny - Pan  J. Mościński w swoim wystąpieniu przedstawił argumenty przemawiające  za korzystnym  przebiegiem połączenia kolejowego MPL "Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej przez Tarnowskie Góry.

Informacja o konferencji dostępna jest  na blogu Pani Barbary Dziuk,

natomiast relację z przebiegu konferencji zamieszczono na portalu - zobacz relację.

12.04.2013r.  - Tarnogórskie Centrum Kultury.

Konferencja "LIMUZYNA NA SZYNACH" pod patronatem Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej.

Organizatorem konferencji był  Pan Arkadiusz Czech - Burmistrz Tarnowskich Gór, a zorganizowana została  w celu wysłuchania opinii przedstawicieli władz samorządowych – także  protestujących gmin: Ożarowice i Bobrowniki  oraz władz województwa śląskiego. 

W roli  eksperta wystąpił  prof. Kazimierz Kłosek - Kierownik Zakładu Dróg i Kolei na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, który miał zadbać o  najwyższy merytorycznie poziom dyskusji, poprowadzonej przez  redaktora naczelnego  tygodnika "Gwarek"-  Jarosława Myśliwskiego. (Analiza prof. Kłoska - zapoznaj się , prezentacja burmistrza Tarnowskich Gór - Pana Arkadiusza Czecha- zobacz). Konferencja miała charakter otwarty - umożliwiło to zabranie głosu nie tylko przedstawicielom  władz samorządowych województwa ale także przedstawicielom  gmin protestujących przeciw przebiegowi "piekarskiemu"  a popierających przebieg przez Tarnowskie Góry. Do udziału w konferencji zaproszono Prezesa i Wiceprezesów Stowarzyszenia S-PTP. Pani  Z. Krzykawska opracowała na konferencję materiał  prezentujący argumenty na rzecz poprowadzenia połączenia kolejowego do lotniska przez Tarnowskie Góry.

Więcej informacji na: facebook.com/limuzynanaszynach oraz na portalu Tarnowskie Góry 24. Info

Relacja z przebiegu konferencji i materiał przygotowany przez Panią Z.Krzykawską  na portalu - zobacz

Zobacz również - "Limuzyna na szynach "

19.04.2013r. -    Dom Kultury w Siemoni.  Posiedzenie Zarządu S-PTP

Na zebraniu oprócz spraw bieżących, przedyskutowano materiały konferencyjne w sprawie połączenia kolejowego miast aglomeracji  górnośląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach przygotowane przez Panią Z. Krzykawską -  na konferencję pt.: „Ponad podziałami razem zadbajmy o rozwój regionu” oraz na konferencję pt.: „System komunikacji kolejowej na Górnym Śląsku”. Ponadto Zarząd stowarzyszenia uważa, że w ramach programu „Natura 2000” należałoby złożyć wniosek o objęcie ochroną bardzo starych lip -  pomnikowych drzew -  rosnących na terenie gminy, a także w Siemoni. Ponadto na wszelkie zgłoszenia mieszkańców gminy  w sprawie drzewostanu w parku lub zauważonych jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast  reagować  i  podejmować odpowiednie działania  interwencyjne.

27.04.2013r. - Dom Kultury w Sączowie.

VI Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego "Płomień" w Sączowie

W dniu 27 kwietnia 2013 roku w Domu Kultury w Sączowie odbyło się VI Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego "Płomień" Sączów.

Prezes Klubu Sportowego Zygmunt Gonkiewicz dokonał otwarcia zebrania. Przywitał gości: posła na sejm RP - Waldemara Andzela,Wójta Gminy Bobrowniki - Arkadiusza Ziembę, przewodniczącą Rady Gminy - Katarzynę Cofała, sołtysa Sączowa - Irenę Garczarczyk, radnych Gminy Bobrowniki - Alicję Nabrdalik - Kocot, Bartłomieja Elznera, przedstawicieli Stowarzyszenia "Siemonia - Przeszłość Teraźniejszość i Przyszłość" oraz zgromadzonych członków Klubu.

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania: finansowe,  Komisji Rewizyjnej, z działalności sportowej klubu oraz z otwarcia "Orlika" i V Pikniku Środowiskowego w Sączowie. W dalszej części zebrania Prezes KS „Płomień" Sączów przestawił informacje na temat planowanej działalności w roku 2013.

W punkcie dot. wolnych wniosków i spraw różnych głos zabrał m.in. Pan Jacek Kłosiński ( Stowarzyszenie S-PTP ), który podziękował za zaproszenie i deklarację Wójta, że na „Orliku" powstanie „bulodrom". Wyjaśnił szczegółowo zasady gry w bule. Podkreślił, że jest to gra rekreacyjno-towarzyska z bardzo bogatą historią i przeznaczona dla osób w każdym wieku.

Ponadto w zebraniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia S-PTP -  Panie: Joanna Waler, Maria Czerwiecka i Wiesława Furgacz oraz Panowie: Jacek Kłosiński i Leszek Fałek.

Relacja z zebrania na stronie: www.bobrowniki.com

29.04.2013r. - Dworek w Dobieszowicach

Spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z organizacjami pozarządowymi.

W Dworku w Dobieszowicach odbyło się zebranie organizacji pozarządowych działających na  terenie Gminy Bobrowniki z Gminną  Radą Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkania przewodniczący Rady - Pan Wiesław Urbańczyk przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności Rady - zapoznaj się .

W naszej gminie Rada składa  się z 9 członków: dwóch powoływanych przez Radę Gminy, dwóch przez Wójta Gminy, pozostałych pięciu wybierają  ze swego grona przedstawiciele organizacji pozarządowych. W związku z  zakończeniem  kadencji  Gminnej Rady Pożytku Publicznego, 29 kwietnia przedstawiciele organizacji pozarządowych  w drodze głosowania  wybrali 5 nowych członków. Są to: Pan Mieczysław Błoński, Pani Elżbieta Sapińska, Pan Wiesław Urbańczyk, Pan Stanisław Szęśniak i Pani Zofia Krzykawska. Skład Rady uzupełnią jeszcze  przedstawiciele Rady Gminy ( 2 osoby - wybrane na XXVIII sesji - 9.05.13r. - Pani Dorota Ligęza i Pan Stanisław Przybylak ) oraz powołani  przez Wójta Gminy Bobrowniki (2 osoby). Tak więc pełny skład nowej Rady Pożytku Publicznego poznamy najprawdopodobniej na pierwszym, w nowej kadencji posiedzeniu Rady.

Relacja filmowa ze spotkania Gminnej Rady Pożytku Publicznego dostępna jest na portalu  zobacz

30.04.2013r. - OTWARCIE NOWEGO DWORCA AUTOBUSOWEGO w Tarnowskich Górach

Nowoczesny dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach został uroczyście  otwarty 30 kwietnia 2013r. Wstęgę w hali dworca przecięli włodarze 9 gmin powiatu, które tworzą Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej. Na otwarcie przybyli m.in. samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele związków komunikacyjnych, organizacji społecznych  oraz mieszkańcy, którzy szczelnie wypełnili nowy budynek. Dla wszystkich odwiedzających organizatorzy przygotowali szereg niespodzianek: występ zespołu Avocado, bezpłatną  kawę przygotowaną przez Mistrza Polski Baristów, bezpłatne lody i sorbety,liczne konkursy, w których do wygrania były m.in.: bilety miesięczne oraz wiele więcej.

Na tę szczególną dla naszego regionu uroczystość została  również zaproszona Pani Z. Krzykawska - prezes Stowarzyszenia S-PTP.  Jednak problemy zdrowotne uniemożliwiły jej uczestnictwo w imprezie, w związku z czym Stowarzyszenie reprezentował Pan J. Gadaczek, m.in.  autor fotoreportażu z przebiegu uroczystości.

Relacja z uroczystego otwarcia Dworca Autobusowego w Tarnowskich Górach na portalu - zobacz!


MAJ 2013r Fot. J.Waler


9.05.2013r. - Urząd Gminy Bobrowniki -  XXVIII Sesja Rady Gminy

Relacja filmowa z obrad - zobacz!

Na sesji poruszono wiele ciekawych kwestii -  Protokół Nr XXVIII/2013 ( zapoznaj się! )

Warto w tym miejscu  wspomnieć o sprawie połączenia kolejowego do Pyrzowic. A mianowicie, Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Arkadiusz Ziemba odniósł się do trzech spotkań, które odbyły się w tym temacie w ostatnim czasie.

Pierwsze miało miejsce 10 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Gminy i uczestniczył w nim Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła wraz z Wicemarszałkiem Stanisławem Dąbrową i Dyrektorem Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Andrzejem Baksikiem zaś z ramienia Gminy Wójtowi towarzyszyła Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Cofała. Na spotkaniu zadano Marszałkowi pytanie dotyczące braku akceptacji dla kolei wiążące się bezpośrednio z niepodjęciem przez Radę Gminy Bobrowniki uchwały o akceptacji dla przebiegu i budowy kolei. Marszałek odpowiedział, że w takich sytuacjach stosuje się rozwiązania siłowe.

Drugie odbyło się 22 kwietnia 2013 roku również w Urzędzie Gminy, a uczestniczył w nim Wicewojewoda Andrzej Pilot oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

Trzecie natomiast 6 maja 2013 roku i związane było z uroczystością wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę drogi startowej na lotnisku w Pyrzowicach, w której uczestniczyli Marszałek Województwa Śląskiego i Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk.

Wójt podkreślił, że na każdym z tych spotkań zaznaczano ważność połączenia kolejowego między Katowicami a Pyrzowicami, zarówno dla otoczenia Górnego Śląska, jak i dalszego rozwoju lotniska. Co więcej Marszałek przekazał informację o ostatecznym terminie złożenia uzupełnień do projektu przebiegu kolei (szczególnie w punkcie decyzji środowiskowej) przez PKP PLK, który został przesunięty z końca bieżącego roku na koniec sierpnia 2013 roku. Jednak PKP do tej pory nie złożyła żadnych dokumentów w tym kierunku (może to skutkować w przyszłości przesunięciami w terminach podjętych dotąd prac), co potwierdza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Pan Bernard Błaszczyk.

Ponadto Wójt Gminy spotkał się z Senatorem RP Panem Bogusławem Śmigielskim, podczas którego również rozmawiał o przebiegu i budowie linii kolejowej wiodącej do pyrzowickiego lotniska i usłyszał, że warianty przebiegu kolei zaprojektowała Politechnika Śląska w Gliwicach a wybór jednego z planów dokonano według kryterium czasu dojazdu z Katowic do Pyrzowic.

Rada Gminy na tym posiedzeniu wybrała także swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Są to: Pani Dorota Ligęza oraz Pan Stanisław Przybylak.

9.05.2013r.  -  Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Na zebraniu, po omówieniu bieżącej pracy Zarządu, uzgodniono wstępny  termin wystawy jego akwareli i obrazów Pan Aleksandra Kowala na dzień 13 września br. Ustalono również, iż do końca lipca br. należy przygotować projekt  zaproszeń oraz notę biograficzną artysty.

W związku z zapełnionym kalendarzem  imprez  i ważnych wydarzeń,  zaplanowanych w naszym sołectwie na miesiąc maj, postanowiono przesunąć  termin zorganizowania  przez stowarzyszenie spotkania towarzyskiego na inny dogodny termin.

Pani Zofia Krzykawska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie wiceprezesa Jerzego Gadaczka do pełnienia zastępstwa na posiedzeniach Gminnej Rady Pożytku Publicznego, co zatwierdzono w głosowaniu jednogłośnym.

Ponadto zwrócono uwagę , że na temat projektowanego połączenia MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej w „Echu Gminy” ukazał się artykuł pt.: „Przeciw kolei” autorstwa Bartosza Makieły. Członkowie Zarządu po zaznajomieniu się z treścią artykułu, z przykrością stwierdzili, że  w artykule całkowicie pominięto trzyletnią działalność Stowarzyszenia S-PTP w ww. sprawie. Podjęto decyzję o wystosowaniu pisma adresowanego do wójta Gminy Bobrowniki w sprawie  zamieszczenia sprostowania.

25.05.2013r. -   Jubileusz 95- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej z Siemoni.

 

Fot. J.Gadaczek

25 maja 2013r. Ochotnicza Straż w Siemoni obchodziła  95-lecie powstania. Z tej też okazji w Publicznym Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Siemoni odbyły się uroczystości, podczas których m.in. poświęcono nowy samochód pożarniczy i odznaczono zasłużonych strażaków.  Na uroczystości jubileuszowe zostali również zaproszeni członkowie Zarządu Stowarzyszenia S-PTP.

Pani prezes Zofia Krzykawska, Pani Wiesława Furgacz i Pan Jerzy Gadaczek  - przekazali na ręce Prezesa OSP Pana Mieczysława Błońskiego serdeczne gratulacje i życzenia okolicznościowe.

Fot. bobrowniki.com

Relacja fotograficzna z uroczystości 95-lecia OSP w Siemoni -zobacz!

Obszerna relacja z przebiegu jubileuszowych uroczystości również na portalu bobrowniki.com - zobacz!.

Ten niezwykły jubileusz był znakomitą okazją, by przedstawić  historię powstania OSP Siemonia. Zapraszamy więc do Zakładki: Siemonia – rys historyczny / OSP Siemonia.


CZERWIEC 2013r. Fot. J.Waler


11.06.2013r. - Dworek w Dobieszowicach - XXIX Sesja Rady Gminy.

Na posiedzeniu sesji Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Arkadiusz Ziemba poinformował zebranych o:

- uruchomieniu sztabu antykryzysowego w związku z nasilonymi opadami deszczu, wspominając przy tym, iż nie do końca dobrze działa system odprowadzania wód z autostrady A-1;

- wystąpieniu do Starostwa Powiatowego o zabezpieczenie środków na udrożnienie przepustów pod drogami powiatowymi, o czym poinformowano również Urząd Wojewódzki w Katowicach;

- konieczności zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków finansowych z przeznaczeniem na regulacje systemu gospodarki wodno-ściekowej

- półmetku zebrań wiejskich na temat gospodarki śmieciowej ( ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają  na powierzenie zadań z tego zakresu Gminnemu  Zakładowi Gospodarki Komunalnej  w najbliższych dniach zostanie ogłoszony  przetarg, celem wyłonienia odbiorcy odpadów komunalnych w gminie)

- stanie realizacji projektów unijnych

- najistotniejszych  działaniach  inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach

Ponadto Radny- Pan Stanisław Przybylak – zawnioskował o weryfikację wszystkich Planów Odnowy Miejscowości, bowiem były one podejmowane w r. 2008 a są one dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów inwestycyjno-remontowych  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.

Dyskutowano również nad aktualnym stanem poziomu wód, pod kątem ewentualnych zagrożeń tzn. zalań i podtopień. Zwrócono się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Zakładu Zlewni Przemszy w Przeczycach o dokładne przeanalizowanie układu wodnego na terenie Gminy w związku z odprowadzaniem wody z autostrady.

Więcej informacji:

Protokół Nr XXIX/2013 - zapoznaj się!

Relacja filmowa - zobacz!

13.06.2013r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Na posiedzeniu Pani Prezes Z.Krzykawska przedstawiła treść pisma Powiatowego Zarządu Dróg,  odpowiadającego  na wnioski zgłoszone przez  Stowarzyszenie S-PTP oraz Urząd Gminy a dotyczące bezpieczeństwa przepraw mostowych na terenie gminy. Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o podjęciu interwencji  w sprawie zabezpieczenia  uszkodzonych dróg i mostów oraz wzmożeniu kontroli ich  obecnego stanu.

W ramach przygotowań do Zebrania wiejskiego w Siemoni Zarząd postanowił zgłosić wnioski dotyczące:

-   udrożnienia studzienek wzdłuż ulicy Kościuszki przy posesjach położonych po stronie północnej

-    odwodnienia drogi łączącej ul. Kościuszki z parkingiem przy kościele i szkole

-    oznakowania tabliczkami informacyjnymi pomników przyrody – lip rosnących przy kościele w Siemoni                                    

-    zaktualizowania i dostosowania studium do Planu Zagospodarowania  Przestrzennego w zakresie zagrożenia powodziowego w gminie  

-    kontynuacji  działań w zakresie ochrony terenów gminy Bobrowniki przed planowanym połączeniem kolejowym do lotniska w Pyrzowicach.\

17.06.2013r. - Urząd Gminy Bobrowniki 

Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

Głównym tematem posiedzenia wyjazdowego Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska była restrukturyzacja Parku w Rogoźniku oraz podtopienia na Namiarkach. Komisja dokonała przeglądu zaawansowania prac, związanych z architekturą krajobrazu parku ( plan wydatków na ten cel w 2013r. wynosi - 1.538.717,00 zł ) takich jak: odtworzenie ścieżki rekreacyjnej i budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku.

Pani Z.Krzykawska zwróciła uwagę ,że niezbędne wydaje się zatrudnienie odpowiedzialnej osoby ( osób) do "zarządzania "parkiem ( w dyspozycji gminy jest 52ha!). W związku z tym, Przewodniczący Komisji wystosował do Wójta Gminy Bobrowniki wniosek w tej kwestii, zaznaczając, że to już drugi rok działalności Gminy w zakresie rewitalizacji Parku.

Członkowie Komisji przeprowadzili również wizję lokalną na Namiarkach i w Dobieszowicach na kolonii Wesoła,  gdzie zapoznali się kłopotami mieszkańców zalanych terenów.

19.06.2013r. -  Publiczne Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Siemoni .

Zebranie wiejskie w Siemoni.

Na zebraniu, które prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki - Pani Katarzyna Cofała - Sołtys Siemoni, gościliśmy  Wójta Gminy Bobrowniki - Pana Arkadiusza Ziembę oraz Pana Tomasza Gajka - Kierownika  Referatu Ochrony Środowiska.

Poinformowali oni  mieszkańców, że z dniem 1 lipca 2013 r. zmieni się system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców GMINY BOBROWNIKI. Nowy system ma zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi polegającą na jak największym odzysku odpadów do ponownej przeróbki z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego. Od lipca br. na wysypiska będzie można wywozić nie więcej niż 50 proc. odpadów ulegających biodegradacji. Z każdym rokiem normy będą ostrzejsze, a za ich nieprzestrzeganie będą grozić kary finansowe. Obowiązek segregacji i recyklingu nałożyła na nas Unia Europejska. Warto w tym miejscu przypomnieć, że opłata za odbiór śmieci jest obowiązkowa i musimy ją płacić wszyscy, nawet jeżeli nie odstawiamy śmieci do odbioru.

Jako gmina wytwarzamy rocznie ponad 3 tysiące ton śmieci, przy czym poziom ich segregacji wzrósł w 2012r do 14,57% (w 2009r wynosił tylko 12,09%).
Zarząd Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ zgłosił następujące wnioski ( wraz z prośbą o pisemną odpowiedź, kiedy i w jaki sposób zostaną wdrożone do realizacji):
 1. Odwodnienie drogi łączącej ul.Kościuszki z parkingiem przy kościele i gimnazjum, która jest systematycznie zalewana z powodu braku przepustów i odwodnienia
 2. Udrożnienie studzienek wzdłuż ul.Kościuszki, które nie są w stanie przyjąć wód opadowych, zalewających posesje po stronie północnej. Problem powtarza się przy większych opadach. Pomimo interwencji po opadach w latach 2007 i 2010 nic w tym zakresie nie zrobiono i problem ponownie wystąpił tego roku.
 3. Aktualizacja Studium do Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie zagrożenia powodziowego, w związku z wystąpieniem zalań posesji przy ul. Wesołej w Dobieszowicach i rozlewisk na Namiarkach w Bobrownikach. Zalania powtarzają się przy większych opadach w 1997r, 2007r, 2010r i 2013r. Dostosowanie Studium do uwarunkowań rzeczywistych, łącznie z wpływem nasypu autostradowego na zaburzenie stosunków wodnych Brynicy.
 4. Wystąpienie do dyrekcji GDDKiA o udostępnienie monitoringu w zakresie zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby, klimatu akustycznego, zaburzeń stosunków wodnych. Porównanie wyników z wartościami pomiarów w piezometrach gminnych i zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i w Echu Gminy.
 5. Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi lip - pomników przyrody, znajdujących się przy kościele w Siemoni.
 6. Opracowanie kompleksowego programu gospodarki wodnej w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych Brynicy i Jaworznika wraz z dopływami. Włączenie się w realizację wojewódzkich założeń w zakresie budowy małej retencji i renaturyzacji Brynicy.
 7. Kontynuowanie działań mających na celu ochronę gminy Bobrowniki przed planowanym połączeniem kolejowym do lotniska w Pyrzowicach, przez obszar gminy.

20.06.2013r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie.

IV Piknik Rodzinny.

20 czerwca odbył  się w Sączowie IV  Piknik Rodzinny. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani mgr Małgorzata Fijołek zaprosiła  do współpracy  przy organizacji pikniku Stowarzyszenie S-PTP - propagatora towarzyskiej gry „Petanque Boule”. W odpowiedzi na zaproszenie  Zarząd oddelegował do organizacji i prowadzenia rozgrywek  Panów: Jacka Kłosińskiego i  Leszka Fałka.

Fotoreportaż z pikniku - zobacz!

26.06.2013r. -  Dworek w Dobieszowicach.

Spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Zofia Krzykawska - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pan Wiesław Urbańczyk - przewodniczący Rady zapoznał zebranych z realizacją projektu " Moja lokalna Ojczyzna". Ustalono, by posiedzenia Rady odbywały się raz na kwartał. Zwrócono się również do zebranych - członków organizacji pozarządowych o zgłaszanie na piśmie swoich wniosków i uwag dotyczących programu i  strategii działalności Rady. Wybrano sekretarza Rady - została nią Pani Angelika Zabiegała.

27.06.2013r. - Dworek w Dobieszowicach - XXX Sesja Rady Gminy.

Na sesji m.in. Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Arkadiusz Ziemba przedstawił sprawę podjęcia działań w kierunku uruchomienia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego m.in. na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacyjnej na obszarach północnych sołectw Gminy. W tym miejscu, nawiązując do planowanej realizacji ww. zadania, Wójt A.Ziemba oświadczył, że  Urząd będzie bardzo restrykcyjnie podchodził do kwestii włączania się do kanalizacji, w przypadku, gdy istnieją takie możliwości. Ponadto, kontynuując temat związany z procedurą wyłonienia odbiorcy odpadów komunalnych poinformował, że najprawdopodobniej w najbliższy poniedziałek zostaną ogłoszone wyniki przetargu.

W punkcie "sprawy różne" zabrał głos Prezes Fundacji "Zwiastun" Pan H.Wadowski, który  podziękował  Wójtowi Gminy za nieodpłatne umożliwienie  pozyskania piaskowca z działki gminnej, który to przeznaczony zostanie na obelisk upamiętniający 740-lecie lokacji miejscowości Bobrowniki. Nadto Pan H. Wadowski poinformował zebranych, iż Fundacja zamierza z tej okazji stworzyć „kapsułę czasu”, w której umieszczona zostanie relacja filmowa, zarówno z etapu pozyskania piaskowca, jak i z przebiegu samych uroczystości, ku pamięci - dla potomnych.

Protokół XXX/2013 - zapoznaj się!

Relacja filmowa - zobacz !


LIPIEC 2013r. Fot. J. Waler

 

19.07.2013r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Mimo wakacji, odbyło się  kolejne posiedzenie Zarządu. Członkowie zapoznali się z korespondencją przychodzącą, w tym m.in. z pismem Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Pana Stanisława Przybylaka w sprawie parku w Rogoźniku, skierowanym do Wójta Gminy Bobrowniki o zatrudnienie osób do zarządu i administracji parku, oraz odpowiedź Wójta w tym temacie.

Omówiono również strategię działań w sprawie projektu budowy połączenia kolejowego aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach. Pani Zofia Krzykawska opracowała  uwagi i propozycje do pisma redagowanego przez Pana Jacka Mościńskiego, które będzie przesłane do instytucji mających wpływ na podjęcie ostatecznych decyzji w tej kwestii. Ponadto omówiono propozycje ponownego nagłośnienia problemu projektowanej kolei regionalnej w audycji radiowej „Zielony telefon” lub „Kawa na ławę”  oraz przedstawienia stanowiska mieszkańców gminy Bobrowniki.

Pani Zofia Krzykawska przekazała informacje o „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” oraz o przedstawionym harmonogramie działań,  przeprowadzania  konsultacji i analiz.   Ostatni kwartał bieżącego roku to czas na dokładne zaznajomienie się z materiałem, na przemyślenia, dyskusje i zgłaszanie  wniosków. Postanowiono opracować i zgłosić wnioski do "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Śląskim do roku 2030”.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie Pani mgr Małgorzata Fijołek  przesłała dyplom z podziękowaniem dla Panów: Jacka Kłosińskiego i  Leszka Fałka  za zorganizowanie  20 czerwca 2013r. podczas IV Pikniku Rodzinnego  towarzyskiej gry  „Petanque boule”, który to przekazano wyżej wymienionym osobom.


SIERPIEŃ 2013r. Fot.J.Waler

 

27.08.2013r. -  Zebranie Rady Sołeckiej w Siemoni

W posiedzeniu Rady Sołeckiej ze strony Stowarzyszenia wzięły udział : Panie - Z. Krzykawska i  M. Czerwiecka oraz Panowie - J.Gadaczek, J.Gwóźdź i  T. Kańtoch.

Sołtys Siemoni - Pani  Katarzyna Cofała  przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego sołectwa w minionym roku oraz propozycję nowego planu inwestycyjnego dla  Siemoni. Kolejny punkt obrad dotyczył podziału kwoty 21.446.60 zł. Funduszu Sołeckiego dla Siemoni. Po przeanalizowaniu zgłoszonych potrzeb, niestety znacznie przewyższających przyznany fundusz, ostatecznie uzgodniono rozdysponowanie posiadanych pieniędzy. Wobec zaistniałych trudności w ich podziale, Stowarzyszenie S-PTP złożyło rezygnację ze zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania ( zakup sztalug na potrzeby organizowanych przez Stowarzyszenie wernisaży)  na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich, obchodzących w roku 2014  jubileusz 85-lecia.

29.08.2013r. - Dworek w Dobieszowicach - XXXI Sesja rady Gminy.

W obradach XXXI Sesji uczestniczyła Pani  Zofia Krzykawska - Prezes Stowarzyszenia S-PTP.

Po złożonych sprawozdaniach z działalności między sesjami przez Przewodniczącą Rady Gminy oraz Wójta Gminy Bobrowniki i podjętych uchwałach,  zastanawiano się  nad sposobami zabezpieczenia wspólnego mienia społecznego ( została zgłoszona kradzież furtek z placu zabaw w Dobieszowicach i Twardowicach oraz  metalowych  pokryw do studzienek kanalizacyjnych).

Wójt Urzędu Gminy Bobrowniki poinformował zebranych o interwencyjnych pismach kierowanych do Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie w sprawie niewywiązywania się z  obowiązku oczyszczania kanalizacyjnych studzienek oraz  o przyznaniu przez Urząd Gminy Bobrowniki dofinansowania w kwocie 340.000 zł. na oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych  na terenie gminy.

Pani Z. Krzykawska zwróciła się do władz gminnych z zapytaniem - kiedy i w jakich dokumentach, lub na jakich spotkaniach pojawiły się informacje o nowych radarach lotniskowych oraz o zagrożeniach mieszkańców terenów objętych zasięgiem tych radarów? A także czy Urząd Gminy zgłosi swoje uwagi do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Strategii Rozwoju Systemu Transportu Woj. Śląskiego i weźmie udział w konsultacjach społecznych II wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020. Oprócz tego Pani Prezes poruszyła problematykę niewłaściwej dystrybucji śmieci przez Firmę ALBA, kwestię nieodpowiedniego zaopatrzenia mieszkańców w worki oraz pytała o tonaż zebranych odpadów w kontekście dotychczas zbieranych wielkości. W dalszej kolejności, nawiązując do artykułu z „Ziemi Będzińskiej” Pani Z. Krzykawska pytała, w jaki sposób włączy się nasza Gmina do tworzenia Szlaku Kultury Łużyckiej? Kontynuując swoje wystąpienie Pani Prezes krytycznie oceniła wykonanie przycinki drzew wzdłuż dróg na terenie naszej Gminy oświadczając, iż drzewa nie mogą być przycięte wyłącznie z jednej strony.

Relacja filmowa z obrad - zobacz !

Protokół XXXI/2013 - zapoznaj się!

29.08.2013r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Na posiedzeniu Zarządu postanowiono, że w  ramach przygotowań do konsultacji społecznych należy  zgłaszać propozycje dotyczące:

a) Gospodarki wodnej: należy oczyścić rowy melioracyjne (Namiarki w Bobrownikach, Wesoław Dobieszowicach), ponieważ woda ze zbiornika w Kozłowej Górze zalewa posesje mieszkańców; przeprowadzić odmulenie dna koryta Brynicy na ww. odcinkach.

b) Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020: należy zaznajomić się z projektem i opracować wnioski lub propozycje, które należy zgłosić do 9 września br;

c)  Projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego: Propozycje można zgłaszać do dnia 10 września br.

d) Utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

e) Należy przygotować propozycje i wnioski dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie prześledzenia  studium uwarunkowań

Ustalono, że  wspólna organizacja imprezy  integracyjnej  „Pieczonki” w dniu 28 września br. zostanie omówiona  z przedstawicielami  Koła  Gospodyń  Wiejskich i  Ochotniczej Straży Pożarnej po zebraniu wiejskim dnia 3 września br.

Wernisaż Pana Aleksandra Kowala, na prośbę Artysty, zaplanowano w II połowie listopada. Organizację wernisażu powierzono Pani Joannie Waler. Współorganizatorem wystawy jest Dom Kultury w Siemoni i Pani Bogusława Katolik.

Ponadto Pani Zofia Krzykawska  przypomniała o rozpoczęciu przygotowań do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które musi się odbyć do dnia 22 stycznia 2014r. w związku z kończącą się 4-letnią kadencją działalności zarządu stowarzyszenia. Trzeba przygotować się do nowych wyborów oraz przygotować dokumentację dla Komisji Rewizyjnej.


WRZESIEŃ 2013r. Fot. J.Waler

 

7.09.2013r.  - Akcja  "Narodowe czytanie" w Domu Kultury w Siemoni.

Z okazji drugiej już  edycji akcji „Narodowe czytanie”, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego  m.in. w Domu Kultury w Siemoni odbyło się Narodowe Czytanie utworów  Aleksandra Fredry, twórcy wybitnych dzieł literackich. Akcja mająca na celu promocję polskiej kultury, zachęcanie do lektury książek i wzmacnianie wspólnoty narodowej z pewnością przyczyniła się do  zbliżenia wszystkich pokoleń Polaków.

„Narodowe czytanie” przypomniało o tym, że kształtują nas te same lektury. Wspólne czytanie wybitnych dzieł Aleksandra Fredry wzmocniło niewątpliwie nasze poczucie jedności,  a 7 września 2013 roku stał się  radosnym spotkaniem z komediami Fredry, jego piękną polszczyzną i ponadczasowym dowcipem.

Również członkowie Zarządu naszego  Stowarzyszenia - Pani Wiesława Furgacz i Pan Leszek Fałek aktywnie uczestniczyli w tej niewątpliwie szczytnej akcji.

Relacja filmowa z Domu Kultury w Siemoni  ( zobacz )

7.09.2013r. -  VI Środowiskowy Piknik Rodzinny w Sączowie.


W sobotę 7 września na Orliku w Sączowie, w wyjątkowo życzliwej, ciepłej  i miłej atmosferze  odbył  się coroczny VI Środowiskowy Piknik Rodzinny. Podczas Pikniku zorganizowano m.in. turnieje piłki nożnej, mecze siatkówki, grę w bule, oraz różnorodne zabawy dla najmłodszych a także zabawa taneczna i wiele, wiele atrakcji  i ..... niespodzianek dla wszystkich uczestników.

Członkowie naszego Stowarzyszenia -  Panie: Joanna Waler, Wiesława Furgacz oraz Panowie: Jacek Kłosiński, Leszek Fałek i Tadeusz Kańtoch zorganizowali rozgrywki gry w bule, które to cieszyły się, jak zawsze dużą popularnością.  Za życzliwość i osobiste zaangażowanie w organizację turnieju, Prezes Klubu Sportowego "Płomień"- Pan Zygmunt Gonkiewicz  uhonorował naszych członków okolicznościowym dyplomem.

 
 

 

22.09.2013r. Odeszła Pani ZOFIA KRZYKAWSKA - Prezes Stowarzyszenia S - PTP,

wielka społeczniczka, niestrudzona orędowniczka spraw związanych przede wszystkim z ochroną przyrody i środowiska naturalnego, wielce zasłużona dla społeczności lokalnej i całej Gminy Bobrowniki.


W tym miejscu, chcielibyśmy  wspomnieć śp.  Zofię Krzykawską,  która odeszła od nas tak niespodziewanie 22.09. 2013r.


ZOFIA KRZYKAWSKA

Prezes Stowarzyszenia: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

w latach 2012 - 2013

Wspomnienie pośmiertne

30.V.1946r. - 22.IX. 2013r.

" Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej"

Zofia Krzykawska należała do tych  niezwykłych, nieprzeciętnych  ludzi, którzy w swoje życie potrafili wpisać coś więcej niż codzienność.

Była pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń - z zawodu i zamiłowania. Do dziś serdecznie wspominana przez wychowanków, ich rodziców i współpracowników. W uznaniu zasług dla oświaty -  za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej uhonorowana Medalem Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Nagrodami Kuratora Oświaty i Wychowania. Cieszyła się autorytetem i szacunkiem, nie tylko w środowisku nauczycielskim, ale również wśród swoich uczniów i wychowanków. Za  wiedzę, pracowitość i zaangażowanie ceniona była przez wszystkich.

Od 1968 roku  wszelkie podejmowane przez Nią działania społeczne dotyczyły ochrony przyrody i naszego środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego. Była wielokrotnie nagradzana za realizowane projekty edukacyjne i osiągnięcia w dziedzinie ekologii.
Dzięki projektowi "Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku"- Jej autorstwa,  w latach 1991 - 2003 w warsztatach ekologicznych uczestniczyło tysiące uczniów.

W 2010r.  wspierana przez mieszkańców  Siemoni, była jednym ze współzałożycieli  Stowarzyszenia: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ, w którym później pełniła funkcję prezesa. Celem Stowarzyszenia jest ochrona interesów społeczności lokalnej, zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym i kształtowanie  takiego systemu wartości, w którym środowisko przyrodnicze jest dobrem naczelnym. Dlatego z tak ogromną determinacją, niestrudzenie domagała się zrównoważonego rozwoju i przestrzegała przed zagrożeniami  związanymi  z realizacją inwestycji  liniowych,  głównie kolei regionalnej. Jej zasługi na tym polu są nie do podważenia.

W 2012r. została uhonorowana przez redakcję Tygodnika Newsweek w konkursie  o tytuł „Społecznika  Roku" dyplomem za ogromne zaangażowanie w pomoc innym oraz za podejmowanie inicjatyw zmierzających do zmian w społeczności lokalnej i otaczającym środowisku.

Szczególnie mocno wsłuchiwała się w głosy mieszkańców – doceniała ich rady, sugestie. Pełna empatii, nieustannie służyła radą i wsparciem. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy.

Zawsze odważnie i szczerze prezentowała swoje racje i stanowisko. W dążeniu do słusznego celu nie uznawała kompromisów.

Była osobą niezwykle pracowitą,  wymagającą wiele przede wszystkim od siebie, ale również od innych, co nie zawsze znajdowało zrozumienie.

Zawsze pełna energii i pasji pozostała  skromnym człowiekiem - nigdy nie zabiegała o zaszczyty, nagrody czy dobra materialne.

Szacunek do ludzi i środowiska przyrodniczego, zrównoważony rozwój i aktywne uczestnictwo w życiu publicznym - to wartości jakie propagowała Zofia Krzykawska i takim właśnie działaniom poświęciła całe swoje życie.

Jej nagła i niespodziewana śmierć zasmuciła nie tylko najbliższych - Rodzinę i Przyjaciół, ale wszystkich, którzy mieli przyjemność  Ją poznać.

Pogrążeni w smutku, żegnamy Cię Zosiu ......  Jakże trudno jest żegnać na zawsze Kogoś, kto jeszcze długo mógł być z nami!

Będzie nam bardzo brakowało Twojej mądrości, życzliwości i serdeczności, a Twoja pracowitość i "oddanie słusznej sprawie"  będą dla nas wzorem do naśladowania.

Pozostaniesz na zawsze w  sercach i pamięci naszej.

Joanna Waler

  


24.09.2013r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

W związku z niespodziewaną śmiercią Pani Zofii Krzykawskiej, Zarząd Stowarzyszenia postanowił, że wobec tego, że do końca kadencji Zarządu pozostały tylko 4 miesiące (więc zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia -rozdz. 4, § 20,) jego skład nie będzie uzupełniany, ze względu na konieczność przeprowadzenia nowych wyborów do władz stowarzyszenia na  sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków już w pierwszej połowie stycznia 2014 roku. Pełnienie obowiązków Prezesa powierzył do końca kadencji,  wiceprezesowi Panu  Jerzemu Gadaczkowi.

Podjęto również decyzję o odwołaniu organizacji  zaplanowanej na 28 września  imprezy integracyjnej „Pieczonki”.

Ponadto Zarząd postanowił jednogłośnie zgłosić kandydaturę Pani Zofii Krzykawskiej do Nagrody Wójta Gminy Bobrowniki "Złote Bobry" - honorowego wyróżnienia dla  osób, które  w sposób szczególny przyczyniły się do  rozwoju i promocji Gminy Bobrowniki. Wniosek wraz z uzasadnieniem przygotuje  Pani Joanna Waler.

Na posiedzeniu Zarządu gościliśmy Radnych Gminy Bobrowniki - Panią Krystynę Bożek i Pana Jacka Mościńskiego, którzy złożyli Zarządowi Stowarzyszenia  S-PTP kondolencje z powodu śmierci Pani Prezes oraz wyrazili nadzieję, że Stowarzyszenie będzie kontynuowało swoją działalność oraz współpracę z Radnymi. Ponadto Pan Jacek Mościński zwrócił się z prośbą  do Zarządu  Stowarzyszenia o akceptację treści pisma w sprawie planowanej inwestycji połączenia kolejowego z Katowic do Pyrzowic, opracowanego wspólnie z Panią Zofią Krzykawską. Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść pisma i adresatów, do których ma zostać skierowane, a także adresy  innych ważnych  instytucji,  do których będzie przesłane "do wiadomości".


25.09.2013r.  - Uroczystości pogrzebowe Śp. Zofii Krzykawskiej.

25 września 2013r. o godz. 15.30  w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Siemoni, a następnie na Cmentarzu Parafialnym  odbyły  się uroczystości pogrzebowe zmarłej Śp. Zofii Krzykawskiej .

Za złożone  kondolencje i wyrazy współczucia

oraz tak liczne uczestnictwo w ostatniej drodze życia Śp. Zofii Krzykawskiej

Rodzina i  Zarząd Stowarzyszenia S-PTP składa Wszystkim serdeczne podziękowania.


27.09.2013r. -  Dworek w Dobieszowicach - "Galeria Spichlerz"

Inauguracja Sezonu Artystycznego 2013/2014.

7 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Bobrownikach miała miejsce Inauguracja Sezonu Artystycznego 2013/2014.

Z tej okazji w „Galerii Spichlerz” zabytkowego dworku w Dobieszowicach   odbyły się dwie kulturalne  uroczystości: Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby Teresy Wiekiery oraz Recital Marioli Koniecznej w repertuarze piosenki poetyckiej. Bardzo licznie zgromadzeni goście ( wśród nich również wiceprezes Stowarzyszenia S-PTP - Pan Jerzy Gadaczek) mogli podziwiać piękne obrazy i rzeźby oraz posłuchać wspaniałego recitalu.  Warto wspomnieć w tym miejscu, że Pani Mariola Konieczna jest mieszkanką Siemoni.

Obszerne fragmenty ze spotkania w Dobieszowickim Dworku - zobacz!


PAŹDZIERNIK 2013r. Fot. J.Waler


16.10.2013r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Członkowie Zarządu zapoznali się z informacjami  na temat utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL „Katowice” w Pyrzowicach ( 20. 09. 2013r. – ostatni dzień składania uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych. Po zakończeniu konsultacji Wydział Ochrony Środowiska UM Województwa Śląskiego  sporządzi zestawienie wszystkich uwag i wniosków, które rozpatrzy Zarząd Województwa Śląskiego i w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji przygotuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji wraz  z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia oraz  przedłoży je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Województwa Śląskiego)

Poruszono bulwersującą sprawę rozstrzygnięcia konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od 1.03.2013r) przez NZOZ "Primus" w Brudzowicach - pomimo sporej odległości i braku dogodnej komunikacji. W Brudzowicach też należy zgłaszać wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki.

Przewodnicząca zebrania - Pani Joanna Waler poinformowała o podpisaniu przez Wójta Gminy Bobrowniki umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem współpracy będą  seminaria w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2013/2014. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członkiem UTW może zostać każdy mieszkaniec gminy Bobrowniki w wieku dojrzałym, który chce poszerzać wiedzę i własne umiejętności. Tematyka wykładów będzie  bardzo obszerna i dostosowywana do potrzeb odbiorców.

Ustalono, że wernisaż odbędzie się  w poniedziałek  - 25 listopada 2013r. w Domu Kultury w Siemoni. Projekt zaproszeń na wystawę opracuje Pani Bogusława Katolik i przedłoży do akceptacji Panu A. Kowalowi. Rolę Gospodyni wieczoru (przywitanie, opracowanie i wygłoszenie słowa wstępnego, zawierającego najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia artystyczne Autora wystawianych prac) powierzono Pani Joannie Waler.

W ramach przygotowań do Walnego Zebrania Członków, Zarząd stowarzyszenia wstępnie ustalił termin WZC na dzień 10 stycznia 2014r.  Data i godzina zebrania zostanie  jeszcze uzgodniona z Panią B. Katolik - kier. Domu Kultury w Siemoni. Zawiadomienia  będą przygotowane co najmniej tydzień przed terminem i dostarczone członkom Stowarzyszenia. Trwają prace nad sprawozdaniem rzeczowym i finansowym oraz materiałami dla Komisji Rewizyjnej.


LISTOPAD 2013r. Fot. J.Waler

 

1-2.11.2013r. - Wszystkich Świętych - Dzień Zaduszny.

W tym pierwszych listopadowych dniach wspominaliśmy zmarłych, odwiedzając groby tych bliskich i tych mniej znanych. Modląc się, składaliśmy kwiaty i palili znicze. Towarzyszył nam nastrój zadumy, smutku i refleksji..........

Fot. J.Waler

11.11.2013r. -   Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach.

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości oraz Gala wręczenia "Złotych Bobrów"

Z okazji Święta Niepodległości Ośrodek Kultury w Bobrownikach, zorganizował uroczystą Wieczornicę  połączoną z Galą wręczenia honorowych nagród - ZŁOTYCH BOBRÓW - dla osób, które wyróżniły się w sposób szczególny w działalności na rzecz rozwoju i promocji Gminy Bobrowniki.

Tegorocznymi Laureatami „Złotych Bobrów” zostali: Barbara i Józef Skubacz - właściciele Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „BARBARA”, Ryszard Paruzel - Prezes Zakładów Mięsnych i Zakładu Gospodarstwa Rolnego, Zbigniew Binko - Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy oraz Ewa i Hubert Blochel - właściciele Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „HEH”.

Dla Stowarzyszenia: Siemonia - Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość był to dzień szczególny, ponieważ Kapituła Konkursu, w hołdzie zmarłej Pani Zofii Krzykawskiej - Prezes Stowarzyszenia S-PTP, przyznała Jej pośmiertnie nagrodę specjalną - „Złotych Bobrów” za wieloletnie osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz inspirowanie i promowanie działań przyczyniających się do rozwoju Gminy Bobrowniki.

Na uroczystości obecni byli członkowie Zarządu : Maria Czerwiecka, Wiesława Furgacz, Tadeusz Kańtoch i Joanna Waler, która miała zaszczyt odebrać w imieniu rodziny zmarłej tę piękną nagrodę.

Fot. J.Waler

Podczas uroczystości Wójt Gminy Bobrowniki Pan Arkadiusz Ziemba uhonorował nagrodą za działalność społeczną na rzecz sołectw Wymysłów i Myszkowice Panie: Zofię Dziuba oraz Aleksandrę Paliga. Natomiast Radna Sejmiku Województwa Śląskiego -  Pani Barbara Dziuk wręczyła nagrody „Anioły Śląska” za całokształt działalności społecznej Pani Halinie Gajdzik oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

W części artystycznej wieczoru wystąpił Zespół Śpiewaczy Sączowianki, duet: Ariadna Willmann (wiolonczela) i  Szymon Piguła (akordeon) a także artyści polskich scen muzycznych: Monika Rajewska (sopran), Wojciech Poprawa (tenor) oraz pianistka Katarzyna Rzeszutek, którzy uraczyli widzów najpiękniejszymi ariami operetkowymi i musicalowymi w programie  "Operetkowa Kraina Miłości".

Obszerna relacja filmowa z przebiegu  uroczystości na portalu Bobrowniki TV - zobacz

 

13.11.2013r. - Dworek w Dobieszowicach.

Spotkanie  inaugurujące prace nad Strategią Rozwoju Gminy Bobrowniki do 2020roku.

Spotkanie to, zgodnie z harmonogramem prac, przewidziane zostało dla tzw. "lokalnych liderów". Radni Gminy Bobrowniki, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych ( Stowarzyszenie S - PTP reprezentowali: Pani Joanna Waler i Pan Jerzy Gadaczek) i przedstawiciele Urzędu spotkali się, by wypracować wstępną wizję i misję Gminy 2020. Spotkanie miało formułę warsztatową. Prowadził je dr Wojciech Szalkiewicz, zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, który tworzył już strategie na terenie naszego powiatu, więc nie jest mu obca specyfika naszej okolicy.

Prace nad przygotowaniem strategii koordynuje Referat Rozwoju i Promocji i wszelkie pytania na tym, i na każdym kolejnym etapie prac mogą być kierowane na adres:  ref_rp@bobrowniki.pl (w temacie: strategia). Wkrótce powstanie również oddzielna strona internetowa poświęcona Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki.

14.11.2013r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Członkowie Zarządu obecni na Wieczornicy z okazji Święta Niepodległości podzielili się swoimi wrażeniami i refleksjami z przebiegu uroczystości. Zwrócono uwagę na podniosłą i miłą atmosferę. Ten niezapomniany wieczór sprawił, że Narodowe Święto Niepodległości Polski można było przeżyć godnie, serdecznie i bardzo radośnie, w czym bardzo duża zasługa Pani Elżbiety Kozak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, organizatora uroczystości.

Pani Joanna Waler i Pan Jerzy Gadaczek przedstawili Zarządowi relacje ze spotkania inaugurującego prace nad Strategią Gminy Bobrowniki podczas, którego uczestnicy spotkania sami wypracowywali elementy wizji i misji gminy i wskazywali słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia w anonimowych ankietach. Efekty pracy uczestników spotkania opracuje firma PRC Communications  prowadząca nadzór nad całością prac powstającej strategii.  Profesjonalne tworzenie Strategii  Rozwoju Gminy wymaga współpracy z jej mieszkańcami, bo tylko oni najlepiej znają potrzeby swoje, a także innych środowisk i mogą pomóc w ustaleniu strategicznych celów. Poprzez ankietę mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na temat  priorytetów przyszłych inwestycji.

W sprawie przygotowań do wernisażu zostały podjęte końcowe ustalenia.

16.11.2013r. - Dworek w Dobieszowicach : Spotkanie z cyklu „Wieczór z gwiazdą”

Zbigniew Zamachowski i Monika Richardson.

Tłumy fanów  pojawiły się na spotkaniu z gościem specjalnym - Gwiazdą Wieczoru – Zbigniewem Zamachowskim, aktorem teatralnym i filmowym, autorem muzyki i tekstów piosenek, laureatem wielu nagród krajowych i zagranicznych, niezwykle lubianym przez publiczność, jak również cenionym przez krytyków. Spotkanie przebiegało w ciepłej, serdecznej atmosferze. Wywiad z aktorem przeprowadzał redaktor Telewizji Polskiej, producent wielu programów telewizyjnych Marcin Michrowski.

Niewątpliwą atrakcją wieczoru było również pojawienie się drugiej Gwiazdy Wieczoru, pani Moniki Richardson -  dziennikarki i prezenterki telewizyjnej, która swoją niezwykle ciepłą i barwną osobowością natychmiast podbiła serca zgromadzonej publiczności.

W spotkaniu z Gwiazdą wzięli udział: Pani Wiesława Furgacz oraz Pan Leszek Fałek wraz z małżonką.

25.11.2013r. - Dom Kultury w Siemoni

Wernisaż Aleksandra Kowala.

Zarząd Stowarzyszenia:  Siemonia - Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bobrownikach - Filia Siemonia zorganizował wystawę prac Pana Aleksandra Kowala - znanego ze swej działalności kulturalnej i społecznej artysty plastyka, związanego od najmłodszych lat z Ziemią Zagłębiowską.

Uroczyste otwarcie wystawy "Myśli w rysunku, pastelu i oleju " odbyło się 25 listopada 2013r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Siemoni. Mieliśmy więc  niepowtarzalną okazję poznać niektóre z prac Aleksandra Kowala i osobiście samego Artystę, z którym  mogliśmy porozmawiać i podzielić się wrażeniami i skojarzeniami. Nasz Gość, specjalnie dla nas przygotował niespodziankę  w postaci loterii, w której można było wylosować  aż 10 obrazów Artysty (w tym specjalnie na tę okoliczność, uwieńczony w oleju Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Siemoni). Loteria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i ze zrozumiałych względów, wzbudziła wiele emocji. Więcej w Zakładce: Informacje Różne/Stowarzyszenie S-PTP.

Fot. J.Gadaczek

Wystawa "Aleksander Kowal - malarstwo, rysunek, pastele"będzie czynna w Domu Kultury w Siemoni

do 10 stycznia 2014r. codziennie ( od poniedziałku do piątku ) w godzinach od 13.00 do 20.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zobacz relacje z wernisażu: filmową i zdjęciową  na portalu Bobrowniki TV oraz zdjęciowe na stronie Urzędu Gminy i portalu www.bobrowniki.com.


GRUDZIEŃ 2013r. Fot. J.Waler

 

10.12.2013r.   - Dworek w Dobieszowicach

Konferencja Organizacji Pozarządowych

Ponad 40 osób wzięło udział w konferencji, która została zorganizowana w pomieszczeniach zabytkowego Dworku w Dobieszowicach. Spotkanie organizacji pozarządowych z samorządem gminnym było okazją do podsumowania półrocznej działalności projektu - Aktywni Obywatele, który współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Realizacją przedsięwzięcia zajęło się Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina”

W konferencji nasze Stowarzyszenie reprezentował  wiceprezes  - Pan Jerzy Gadaczek. Działające na terenie gminy stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe składały sprawozdania z  dokonań przeprowadzonych w 2013 roku oraz projekty planów działania na kolejny rok.

Będący na spotkaniu Wójt Gminy Bobrowniki, Arkadiusz Ziemba powiedział ,że "organizacje pozarządowe zrzeszają ludzi, którym się chce chcieć" i  podkreślił, że prawidłowość funkcjonowania samorządu zależy tylko i wyłącznie od stowarzyszeń. To dzięki nim możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców.

13.12.2013r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

 

Trwają prace przygotowawcze do WZC. Podjęto Uchwałę Zarządu nr 52/7/2013 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków na dzień 10 stycznia 2014r. Pani  Maria Czerwiecka przekazała  dokumentację  Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Ostatnie sprawozdanie finansowe skarbnik stowarzyszenia Pani  Joanna Waler  przekaże Komisji Rewizyjnej dnia 2 stycznia 2014r., po dokonaniu rocznego  rozliczenia. Ponadto przedyskutowano projekty uchwał, które będą  podejmowane w trakcie WZC  oraz  planów pracy na rok 2014.

Radny Gminy Bobrowniki - Pan  Jacek Mościński przekazał informację o naprawionych piezometrach do odczytywania poziomu wód oraz o wprowadzeniu tzw. monitoringu, czyli  regularnych odczytów stanu poziomu wód.  Prosił o kontakt z mieszkańcami ulicy Wolności w Siemoni  i Sączowie w celu uzyskania dokładnych informacji, dotyczących występowania zalań lub podtopień w bieżącym roku.

Przewodnicząca zebrania (ostatniego w tym roku) - Pani  Joanna Waler złożyła wszystkim obecnym na posiedzeniu  serdeczne  życzenia świąteczne oraz podziękowania za wspólną, całoroczną  pracę, wręczając wszystkim pamiątkowe dyplomy z wiele mówiącym mottem, którego autorem jest Henry Ford: „ Połączenie sił – to początek,   pozostanie razem – to postęp, wspólna praca – to sukces".

18.12.2013r.  - Dom Kultury w Sączowie.

Zebranie informacyjno-konsultacyjne w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W Domu Kultury w Sączowie - 18 grudnia odbyła dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja dotyczyła sołectw: Siemonia, Twardowice, Myszkowice i Sączów. W spotkaniu z  wzięli udział: Panie Maria Czerwiecka, Danuta Sztam, Wiesława Furgacz oraz Panowie: Tadeusz Kańtoch i Leszek Fałek.

Zgodnie z  ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, każdy ma prawo wnieść uwagi i wnioski w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bobrowniki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2014 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bobrowniki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail: sekretariat@bobrowniki.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bobrowniki.

 

Sprawozdanie finansowe za 2013r. - zobacz!

 


 

 

 

 

 

Kalendarium 2014r.

 

 

 

 

STYCZEŃ 2014r. Fot. J.Waler

 

10.01.2014r. –    Dom Kultury w Siemoni.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Podczas zebrania przedstawione zostały, a następnie zatwierdzone sprawozdania: rzeczowe i finansowe z 4-letniej kadencji Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu i udzieliła absolutorium, podkreślając pracowitość i ogromne zaangażowanie wszystkich członków Zarządu.

Następnie przeprowadzono wybory do nowych władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nad prawidłowością wyborów czuwała Komisja Wyborcza. Prezesem Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ została jednogłośnie wybrana Pani Joanna Waler. Nowy skład władz Stowarzyszenia przedstawiamy w  Zakładkach: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia dziękujemy za liczny i aktywny udział w zebraniu, zaś  nowo wybranym władzom Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra wspólnego.

 

17.01.2014r. – Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach.

Noworoczne spotkanie kręgów samorządowych.

W Domu Kultury w Bobrownikach odbyło się Noworoczne Spotkanie Kręgów Samorządowych, podczas, którego Wójt Gminy Bobrowniki – Arkadiusz Ziemba podsumował prace samorządu w ubiegłym roku oraz przedstawił plany rozwoju Gminy Bobrowniki  w nowym roku. Noworoczne spotkania środowisk samorządowych mają już swoją wieloletnią tradycję. Ideą tych spotkań było i jest tworzenie wspólnoty wokół spraw i inicjatyw dotyczących rozwoju każdego miasta i gminy, ale też przedsięwzięć rozwojowych dotyczących zarówno powiatu jak i regionu.

Fot. J.Polakowski

Na zaproszenie Wójta przybyło wielu gości zajmujących się działalnością publiczną w naszym regionie, wśród nich znaleźli się m.in.: Posłanka Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik oraz Europoseł Bogdan Marcinkiewicz. Władze Wojewódzkie reprezentowali: Barbara Dziuk i Witold Grim, władze powiatowe : Starosta Krzysztof Malczewski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu - Emilem Bystrowskim i Jego zastępcą Marianem Koziełem.

W spotkaniu uczestniczyli również Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z miast i gmin naszego regionu. Oczywiście obecni byli także członkowie Rady Gminy Bobrowniki, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych, organizacji pozarządowych i  instytucji działających na terenie gminy. Nie zabrakło również dyrektorów i prezesów najważniejszych firm, którym bliskie są kwestie rozwoju Gminy Bobrowniki.Stowarzyszenie S-PTP reprezentowała Joanna Waler.

Spotkanie urozmaicił występ zespołu Czarno - Czarni, który przeniósł zebranych gości w lata 30.40. i 50. ubiegłego wieku i  dostarczył wszystkim gościom wielu wzruszeń i szczerej radości.

Fot. J.Polakowski

 

25.01.2014r. – Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego " Płomień" w Sączowie.

W Szkole Podstawowej w Sączowie o godzinie 15.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego "Płomień Sączów".

Na  zebraniu, po  głosowaniach  doszło do dwóch zmian w Zarządzie Klubu. Z udziału w Zarządzie zrezygnowali panowie: Bartłomiej Elzner oraz Zdzisław Dyszy, którym podziękowano  za dotychczasową pracę i zaangażowanie w działalność Klubu. Ich miejsce zajęli: Krawczyk Krzysztof oraz Adrian Palka .

Nowy skład Zarządu Klubu Sportowego Płomień Sączów:

Prezes – Zygmunt Gonkiewcz
Wiceprezes ds. finansowych – Waldemar Łukasik
Wiceprezes ds. rozwoju kultury fizycznej i sportu – Krzysztof Krawczyk
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Marcin Kocot
Członek zarządu – Waldemar Czapla
Członek zarządu – Adrian Palka

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia S-PTP :  Joanna Waler, Maria Czerwiecka, Wiesława Furgacz, Jan Gwóźdź, Tadeusz Kańtoch i Leszek Fałek  -  jednocześnie  członkowie sekcji Petanque  Klubu " Płomień Sączów", którzy kolejny raz zadeklarowali współpracę z Klubem w ramach organizacji rozgrywek w Petanque boule, której celem jest wspieranie różnych form aktywności ruchowej osób w każdym wieku.

 

30.01.2014r. – Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Stowarzyszenia S-PTP przebiegało pod znakiem spraw organizacyjnych ( zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sadowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i banku) oraz przygotowaniem planu pracy na rok 2014. Podjęto ważne uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2014r. oraz zatwierdzenia planu budżetu a także zakresy obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

Zarząd podjął decyzję w sprawie wystosowania pisma do PKP PLK i RDOŚ oraz do wiadomości wójta Gminy Bobrowniki  (w związku z obwieszczeniem z dnia 3 stycznia br.  w sprawie ogłoszenia nowego terminu wydania decyzji środowiskowej dla projektowanej budowy kolei do lotniska) z wnioskiem o udostępnienie informacji, jaki przebieg ma obecnie rozpatrywany dodatkowy wariant trasy i kiedy odbyły się konsultacje społeczne  w  tej kwestii. Ponadto Stowarzyszenie S-PTP wystosowało pismo do Wójta oraz do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy, popierające zgłoszone przez mieszkańców Siemoni, wnioski, dotyczące  zmian w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowniki. Odbyła się również dyskusja nad programem opieki nad zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności w związku z konsultacjami społecznymi ogłoszonymi w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2014r.

 


 

 

LUTY 2014r. Fot. J.Waler

 

7.02. 2014r. - Udział  w koncercie  noworocznym w Gimnazjum Publicznym w Siemoni.

Prezes Stowarzyszenia – Pani Joanna Waler wzięła udział w koncercie noworocznym organizowanym corocznie w Gimnazjum Publicznym w Siemoni.

Tym razem uczniowie Gimnzjum pod kierunkiem nauczycieli przygotowali przedstawienie " Betlejem Polskie" Lucjana Rydla. Tradycyjnie tez wystąpiła młodzieżowa orkiestra dęta z Zespołu Szkół Budowlanych w Bytomiu.

 

21.02.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

 

Na posiedzeniu Zarządu m.in. omówiono przebieg spraw związanych z postanowieniem Sądu w sprawie zmian w KRS-ie, dokonanych w związku z wyborami nowych władz Stowarzyszenia.

Następnie Pani Prezes poinformowała o:

- zarządzeniu konsultacji społecznych przez Radę Gminy w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Bobrowniki za park gminny ( projekt uchwały, zarządzenie, mapka, termin: 12-26. II. 2014r.)

- wprowadzeniu  usług prawnicze dla mieszkańców naszej gminy od dnia 21.02-20.06.2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobieszowicach

- zakończeniu procedury wnoszenia uwag do Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowniki

- wykładzie w Dom uKultury w Rogoźniku (Sołtysówka) w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Zagrożenia teleinformatyczne w codziennym życiu”-  dr inż. Krystian Mączka specjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu    informatyki śledczej.

- zaproszeniu  na spotkanie z Kabaretem „CIACH” w programie „Oddział śmiechoterapii” dnia 22.02.2014r. godz. 19.00

- XXXVII Sesji Rady Gminy ( 27.II.14r. godz. 13.00).

Odbyła się również dyskusja na temat planowanego spotkania członków Stowarzyszenia w plenerze -  w okresie letnim. Ponadto Pani Prezes poinformowała, iż na stronie internetowej Stowarzyszenia zwróciła się z apelem do wszystkich mieszkańców Siemoni,  o przesyłanie archiwalnych zdjęć, czy innych  ciekawych materiałów, znalezionych gdzieś na strychu czy w starej szufladzie, celem zorganizowania wystawy, która przywoła wspomnienia i przybliży kolejnym pokoleniom historię naszej okolicy, tradycje rodzinne i zwyczaje ludowe.

 


 

MARZEC 2014r.   Fot. J.Waler

 

4.03.2014r.  – Dom Kultury w Siemoni - Spotkanie "ostatkowe".

Na zaproszenie  Koła Gospodyń Wiejskich z Siemoni Pani Joanna Waler- Prezes S-PTP wzięła udział w organizowanych „ostatkach ”-  podczas których wręczyła  kwiaty i list gratulacyjny  Zespołowi  Śpiewaczemu  „ Twardowianki” z okazji nagrodzenia „Kasztelanką” - czyli Nagrodą Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.

Fot. www.starostwo.bedzin.pl

Więcej informacji o "Twardowiankach " w Zakładce: Informacje różne / Nasze ( gminne ) sprawy.

 

8.03.2014r.  – Bytomskie Centrum Kultury - koncert z okazji Dnia Kobiet.

Na zaproszenie Fundacji „ZWIASTUN” - prezes Stowarzyszenia wzięła udział w koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który odbył się w Bytomskim Centrum Kultury – pt. "The Rogal Pop Classix Night".

Koncert, w którym wzięli udział światowej sławy artyści: Daniel von Lison ( wirtuoz organów elektronicznych),  Silvio d"Anza (tenor), Katarzyna Dittwald (sopran) oraz Michael Makarow (skrzypek), zorganizowany został w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Razem zadbajmy o piękno i zdrowie" przez Panią Barbarę Dziuk, radną Sejmiku Województwa Śląskiego. W tym też dniu, wszystkie chętne panie mogły skorzystać z wszelkiego rodzaju usług  prozdrowotnych, badań i konsultacji lekarskich, kosmetycznych itp. oferowanych w "Miasteczku zdrowia".


 

20.03.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

 

Na posiedzeniu Zarządu m.in.dyskutowano na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2014-2012.

Od 17.03 2014r. do 11.04.2014r. trwać będą  konsultacje społeczne w tej sprawie. Dokument można pobrać ze strony www.bobrowniki.pl/strategia lub otrzymać do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

Omówiono także, przedstawione przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 propozycje inwestycji strategicznych rekomendowanych przez Zarząd do dofinansowania w ramach RPO WSL. Rekomendowane przedsięwzięcia dotyczą infrastruktury drogowej, kolejowej oraz przebudowy niektórych dróg wojewódzkich i krajowych.

Duże emocje wzbudziła planowana budowa zakładu termokatalicznego przetwarzania odpadów z tworzywa sztucznego w Wojkowicach, w bliskim  sąsiedztwie Rogoźnika.  Uzgodniono negatywne stanowisko Stowarzyszenia w tej kwestii - ( Prezes przygotuje oficjalne pismo do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Sosnowcu).

Pani prezes zaprosiła również na spotkanie z aktorem Piotrem Grabowskim, w ramach spotkań w Dworku - "Wieczór z gwiazdą" (24.03.) oraz na wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Życie i twórczość Czesława Miłosza” (Dr Małgorzata Wójcik-Dydak – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury Polskiej - 26.03.)

  

KWIECIEŃ 2014r. Fot. J.Waler

 

1.04.2014r. - Informacja w sprawie połączenia kolejowego do Pyrzowic.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odstąpiły od umowy z niemiecko – polskim konsorcjum na projektowanie nowej linii do lotniska w Pyrzowicach. Powodem decyzji jest blisko 2,5 roczne opóźnienie konsorcjum wykonującego prace projektowe i pozyskującego niezbędne decyzje. Mimo wezwań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, konsorcjum, którego liderem jest Pöyry Infra GmbH przez 900 dni nie uzupełniło dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej. To jeden z najważniejszych dokumentów pozwalających na przeprowadzenie inwestycji. Oznacza to, że nowa linia w projektowanym kształcie nie powstanie!

Zarząd Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ dziękuje Wszystkim, którzy współpracowali i wspierali Stowarzyszenie  w działaniach na rzecz zmiany przebiegu kolei regionalnej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach. Cieszymy się, że rzetelne argumenty, konsekwencja, stanowczość  i determinacja we wspólnym działaniu przyniosły w końcu zamierzony efekt i  nasz trud nie poszedł na marne.

W tym miejscu należy wspomnieć o śp. Zofii Krzykawskiej, która od 2009r. niestrudzenie, z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem sprawie, broniła  mieszkańców Gminy Bobrowniki przed realizacją tej inwestycji. Dziś, ojców sukcesu będzie z pewnością wielu, tym bardziej uzasadnione jest zwrócenie uwagi na zasługi w tej kwestii, właśnie śp. Zofii Krzykawskiej. A tych, którzy być może nie wiedzą lub nie pamiętają już, jak wyglądała batalia "o kolej" zapraszamy do Zakładki: Kolej regionalna- kalendarz wydarzeń - warto przypomnieć sobie najistotniejsze fakty.

 

14.04.2014r. - Dom Kultury w Siemoni - wieczór autorski Edwarda Kramarczyka.

W wieczorze autorskim Pana Edwarda Kramarczyka - " Malowane łowy",  podczas którego zaprezentowane zostały obrazy o tematyce łowieckiej, wzięli udział również członkowie naszego Stowarzyszenia: Joanna Waler, Wiesława Furgacz, Jerzy Gadaczek i Jacek Kłosiński. Organizatorem spotkania byli Katarzyna i Grzegorz Cofałowie.

 

25.04.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Obrady Zarządu zdominowała dyskusja nad informacją o odstąpieniu od budowy planowanego połączenia kolejowego do Pyrzowic, o co od 2010r. "walczyło" Stowarzyszenie. Następnie omówiono planowane inwestycje na terenie Gminy. Zastanawiano się,  czy to planowane działania czy tylko przedwyborcza aktywność? Niezależnie od tego, dobrze, że podejmowane są działania służące mieszkańcom. Zwrócono też uwagę na obowiązujący od 1 kwietnia nowy harmonogram odbioru śmieci i  przedłużenie do 31.03.2015r obecnie obowiązującej ceny za wodę i ścieki. Ubolewano nad tym, że wciąż, mimo naszych starań,  nie udało się doprowadzić bulodromu w Siemoni do użytkowania.

Pani prezes zachęcała  zainteresowanych do udziału w obradach  XL Sesję Rady Gminy Bobrowniki ( 30.04.)


 


 

MAJ 2014r. Fot. J.Waler

 

15.05.2014r. -  "ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI"


15 maja  obchodzimy "Dzień Polskiej Niezapominajki" -  święto przyrody mające na celu promowanie jej walorów i stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto to, ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. W myśl niezapominajkowej zasady - szczególnie tego dnia, nie zapominamy o bliskich, przyjaciołach i znajomych.

Fot. J.Waler

Z tej też okazji, w Domu Kultury w Siemoni przygotowaliśmy spotkanie i słodki poczęstunek z „niezapominajkowym” przesłaniem – nie zapomnij o mnie! I nie zapomnieliśmy również o "naszej' Zosi - Zosi Krzykawskiej. Tego dnia złożyliśmy kwiaty  i zapalili znicze na grobie śp. Zofii Krzykawskiej, po czym udaliśmy się na mszę św. odprawianą  w Jej intencji.

"Niezapominajki pomagają pamiętać" - niech więc ten nieśmiały, skromny, niebieski kwiatek

- symbol pamięci i miłości, zagości na trwale w naszych ogrodach i na naszych balkonach.

Anglicy mają swoje ulubione hiacynty, Francuzi - konwalie, Holendrzy - tulipany.

A Polacy mają swoje......niezapominajki. Może staną się naszymi narodowymi kwiatami?

 

Dom Kultury w Siemoni - Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Na zebraniu z inicjatywy Jana Gwoździa zaproponowano zorganizowanie "spotkania sobótkowego" u podnóża Góry Korzystnej, co przyjęto z aprobatą wszystkich zebranych. Zapoznano się również z bogatym kalendarzem imprez organizowanych w maju w Gminie, a mianowicie:

19 maja – „Wieczór z Gwiazdą” w Dworku w Dobieszowicach ( godz. 18.00) – Paweł Królikowski

23 maja – VI Biesiada Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych ( Twardowice – godz. 17.00)

24 maja – Obchody 80-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Dobieszowic.

30-31 maja – Zlot Motocykli w Parku w Rogoźniku ( m.in.występ zespołu Proletariat)


20.05.2014r. - Dom Kultury w Siemoni - Spotkanie  w sprawie organizacji Siemoniady.

Pani Joanna Waler i Jacek Kłosiński spotkali się  z Radą Sołecką, prezesem Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej i prezesem stowarzyszenia "Lepsza Gmina" w celu omówienia przygotowań do Siemoniady.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zaproponowali  współuczestnicto w organizacji SIEMONIADY, poprzez przeprowadzenie  rozgrywek w "Petanque boule" – gry towarzysko-sportowej, propagowanej na terenie Gminy Bobrowniki przez nasze Stowarzyszenie oraz  Sekcję „Petanque boule” Klubu Sportowego „Płomień”  z Sączowa. Omówiono wszystkie szczegóły organizacyjne i rozdzielono zadania.


24.05.2014r. - Sportowy piknik na "Orliku" w Sączowie.

Klub Sportowy "Płomień" wspólnie z Urzędem Gminy Bobrowniki  przygotował dla mieszkańców gminy wiele atrakcji. W piekącym słońcu, odbyły się rozgrywki w siatkówkę. Niestety, kilka godzin później, już turniej gry w bule rozegrano w ulewnym deszczu. Na szczęście, mimo kapryśnej aury, nie zabrakło emocji..... i  prawdziwie rodzinnej atmosfery.

W organizacji  turnieju gry w bule wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia, będący jednocześnie członkami Sekcji Petanque, utworzonej  przy Klubie Sportowym "Płomień".


30.05.2014r. - "Tropem Kolberga" - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego.

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie przeprowadziły etnograficzne badania terenowe pt. "Tropem Kolberga". Etnografowie, Panie: Urszula Batko i Agnieszka Tuszyńska - badały teren Siemoni. Tematem badań były  obrzędy doroczne i rodzinne. W spotkaniu z etnografami  wzięli udział  również członkowie naszego Stowarzyszenia.

 

 


 

CZERWIEC 2014r. Fot. J.Waler

 

9.06.2014r. - Spotkanie sobótkowe u podnóża Góry Korzystnej w Siemoni.

Mieszkańcy Siemoni - członkowie i sympatycy Stowarzyszenia S - PTP spotkali się u podnóża Góry Korzystnej z okazji Zielonych Świątek. Jak na sobótkę przystało, nie zabrakło tradycyjnego, ogromnego ogniska. No i wesołej zabawy - ze śpiewem, tańcami i ....grą w bule!  Niezwykle gorący wieczór, nie tylko ze względu na palące się ogromne ognisko, upłynął wszystkim miło i sympatycznie.

Fot. J.Gwóźdź

14.06.2014r. - SIEMONIADA

14 czerwca w Siemoni, na placu przy Gimnazjum Publicznym im. J.Piłsudskiego bawiliśmy się kolejny już raz na  Siemoniadzie. Stowarzyszenie S-PTP organizowało grę w bule, która to, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło też wielu innych atrakcji i .... nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych.

Turniej gry w bule.

Fot. J.Gwóźdź

27.06.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Prezes Stowarzyszenia przekazała uczestnikom posiedzenia  informacje o publikacjach w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, dotyczących nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który stanie się aktem prawa miejscowego 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Następnie zrekapitulowano prace Zarządu wykonane w pierwszym półroczu nowej kadencji.  Skarbnik p. Leszek Fałek przekazał informacje dotyczące aktualnego stanu finansów, na podstawie przygotowanego szczegółowo sprawozdania za okres pierwszego półrocza.  Okazuje się, że nie wszyscy członkowie stowarzyszenia opłacają obowiązkowe składki członkowskie. Zastanawiano się, jak zmotywować członków stowarzyszenia do wywiązywania się ze swoich obowiązków członkowskich.

Pani Prezes przekazała zaproszenie na obchody Dni Gminy Bobrowniki, które odbywać się będą na stadionie KS Orzeł w Bobrownikach w dniach 28 i 29 czerwca ( wystąpia m.in. zespoły Loka, O!Ela, T.Love i S.O.S.)

Kończąc oficjalne posiedzenia Zarządu, Pani Prezes zaprosiła członków Zarządu na spotkanie plenerowe, podczas którego m.in. rozegrano mini -turniej gry w bule,  tym samym kończąc sympatycznie, w duchu sportowej rywalizacji I - półrocze nowej kadencji.

 


 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ  2014r.


Fot. J.Waler

 

- PRZERWA WAKACYJNA-

 


 


WRZESIEŃ 2014r. Fot. J.Waler

 

 

6.09.2014r. -  VII Piknik Środowiskowy  na Orliku w Sączowie.


Członkowie Zarządu Stowarzyszenia z Sekcji Petanque przy Klubie Sportowym Płomień przygotowali turniej gry w bule, który tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Rozgrywkom sprzyjała piękna, słoneczna pogoda i znakomita atmosfera. Dlatego, mimo wielu atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy chętnych do gry w bule  nie brakowało, a nagrody ufundowane przez Klub Sportowy "Płomień" zachęcały do sportowej rywalizacji bez względu na wiek.

 

10.09.2014r. -  Gimnazjum Publiczne w Siemoni.


W ramach współpracy  z Gimnazjum Publicznym w Siemoni, w promowaniu aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, Stowarzyszenie zorganizowało rozgrywki w Petanque boule dla uczniów w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Młodzież ochoczo i z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w zawodach, co bardzo ucieszyło organizatorów.

 

12.09.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

 

Na posiedzeniu Zarząd  dyskutował nad Wieloletnim Planem Współpracy Gminy Bobrowniki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2015-2017, który zatwierdzony został uchwałą na sesji 11.09.14r. Ponadto omówiono kwestię utworzenia Strefy Ograniczonego Użytkowana dla Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach ( utworzenie  strefy zatwierdzono 24.08.14r. na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego). Obszar ograniczonego użytkowania ma na celu zapobieganie  szkodliwym skutkom hałasu, ale jednocześnie nakłada na mieszkańców ograniczenia w remontach i inwestycjach.

Członkowie Zarządu kontynuowali również prace przygotowawcze związane z  organizacją wystawy starych fotografii pt. "Znalezione na strychach i w starych szufladach".

 

17.09.2014r.  - Spotkanie z wizytatorami d/s ewaluacji oświaty

Na zaproszenie Pani Jolanty Holzheimer - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Siemoni, prezes Stowarzyszenia - Pani Joanna Waler wzięła udział w spotkaniu z wizytatorami d/s ewaluacji zewnętrznej, którzy chcieli uzyskać pełny obraz funkcjonowania szkoły. Dlatego oprócz rozmów  z dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami, chcieli również zasięgnąć opinii przedstawicieli instytucji i organizacji,z którymi szkoła na co  dzień współpracuje. Wypływające, z prawie  2-godznnego spotkania wnioski, zamieszczone będą w  raporcie opublikowanym na platformie internetowej www.npseo.pl.

 

22.09.2014r.  -  I - sza rocznica śmierci Śp. Zofii Krzykawskiej

Członkowi Zarządu w  I-szą rocznicę śmierci Śp.Zofii Krzykawskiej uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w Jej intencji. Złożyli  również wiązankę kwiatów na Jej grobie i zapalili znicze.

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"  - Wisława Szymborska


23.09.2014r. -  Zebranie wiejskie w Siemoni.


Tegoroczne zebrania wiejskie w Gminie przebiegały w atmosferze zbliżających się wyborów samorządowych. Nie inaczej było w Siemoni. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Arkadiusz Ziemba podsumował obszernie kończącą się kadencję 2010- 2014. Oczywiście, ze zrozumiałych względów gros wystąpienia zajęły sukcesy i osiągnięcia, niestety o sprawach mniej pozytywnych mówiono niewiele, albo wcale.Tak więc dowiedzieliśmy się, że na 2,5 tysiąca gmin z całej Polski - nasza Gmina w rankingu podsumowującym kadencję zajęła 267miejsce!

Ponadto posiadamy najniższy poziom zadłużenia i najniższe wydatki na administrację w powiecie będzińskim. Skutecznie też aplikowaliśmy o środki zewnętrzne, gdyż aż 40 mln zł. wyniosła wartość inwestycji realizowanych z tej puli.  Pomimo tak dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, stan finansów Gminy nie uległ znacznemu pogorszeniu i Gmina posiada u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej potężne możliwości rozwojowe. A więc jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.

Na zebraniu, podobnie jak w pozostałych sołectwach rozdysponowano środki z Funduszu Sołeckiego. Siemonia miała do dyspozycji ok.23 tys.zł. Mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć 8 tys. na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP, 6 tys.na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum Publicznego. Na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich przeznaczono 4 tys. a kolejne 4tys. na organizację imprez integracyjnych  - zimowej i letniej Siemoniady. Na doposażenie Domu Kultury przeznaczono 1tys. zł (zakup antyram i sztalug na wystawy).

 

24.09.2014r. - Uroczystości pogrzebowe Śp. Bogusławy Katolik.

24 września wzięliśmy udział  w uroczystościach pogrzebowych Śp.Bogusławy Katolik - z którą Zarząd Stowarzyszenia S - PTP miał  przyjemność przez ostatnie kilka lat współpracować w Domu Kultury w Siemoni.

Pani Bogusia była osobą niezwykle skromną, ciepłą i wrażliwą -  zawsze życzliwa ludziom. Mimo różnych przeciwności losu, potrafiła cieszyć się życiem i tę radość  przekazywać innym. Niestety, zbyt szybko odeszła od nas. Będzie nam bardzo brakowało Jej przyjaźni i ... uśmiechu. Tak trudno uwierzyć w to, że już Jej nie  zobaczymy.

"Człowiek odchodzi, ale na szczęście pozostaje - pamięć!"

 

27.09.2014r. -  Jubileusz 85-lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Siemoni.

55-lecie istnienia Zespołu Śpiewaczego "Siemonianki"


27września 2014r. obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 85-letniej działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Siemoni i 55-lecie istnienia Zespołu Śpiewaczego "Siemonianki".

Święto rozpoczęła uroczysta msza święta, po której zaproszono gości do Domu Kultury w Siemoni. Wśród nich znaleźli się: Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, władze samorządowe gminy Bobrowniki z Wójtem Gminy-  Arkadiuszem Ziembą na czele, nadto Radni Gminy, Powiatu i przyjaciele Koła. Oczywiście - nie zabrakło też  przedstawicieli naszego Stowarzyszenia. Oprócz licznych gratulacji - m.in. od Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz Starosty Powiatu Będzińskiego Panie otrzymały także szczególne wyróżnienie – Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi na polu kultury ludowej. Wójt Gminy ofiarował na ręce Pani Prezes specjalnie przygotowaną na tą okoliczność publikację jubileuszową, opracowaną na podstawie Kroniki Koła prowadzonej przez wiele lat przez Państwa Możdżeń.

Następnie razem z Przewodniczącą Rady Gminy, Katarzyną Cofałą, odznaczył Panie, które szczególnie zasłużyły się podczas wieloletniej pracy w Kole. Pamiątkowe medale otrzymały: Helena Brzeska, Zofia Możdżeń, Halina Mańka, Antonina Zawodniak, Henryka Tajer, Stanisława Czerska, Irena Kadłubiec, Danuta Dyszy, Irena Mańka, Henryka Nabrdalik oraz obecna prezes KGW – Alina Szaleniec.

Postanowiono również  uhonorować za wiele lat pracy na rzecz folkloru i kultury ludowej mieszkankę Siemoni, emerytowaną Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Teresę Niedbałę.

Po części oficjalnej nadszedł czas na gratulacje, kwiaty i wyrazy uznania za tak wytrwałą działalność. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał na pamiątkę folder oraz kalendarz na 2015 rok ze zdjęciami zespołu.

 


 

PAŹDZIERNIK 2014r. Fot. J.Waler

 

6.10.2014r. -  Spotkanie z Panią Dorotą Falkowską - Adamiec.

Pani Joanna Waler - Prezes Stowarzyszenia spotkała się w Domu Kultury w Siemoni  z Panią Dorotą Falkowską - Adamiec, by omówić szczegóły organizacji wystawy prac Artystki.  Uzgodniono termin wernisażu ( 14.11.2014r.) i wszystkie niezbędne szczegóły organizacyjne.

 

11.10.2014r. -  Uroczystości pogrzebowe ks. kanonika Tadeusza Strzelczyka.

8 października 2014 roku, po ciężkiej chorobie - w 78 roku życia i 53 roku kapłaństwa - odszedł do Pana ks. kan. Tadeusz Strzelczyk. Przez ponad 30 lat był proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Siemoni. Od 2011 roku, z chwilą ukończenia 75 roku życia, przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie....

Uroczystości pogrzebowe, w których to, oczywiście wzięliśmy udział, odbyły się w sobotę - 11 października br. w  Kościele Parafialnym  pw. Wszystkich Świętych w Siemoni, a przewodniczył im Ks. Bp Grzegorz Kaszak. Śp. ks. Tadeusz Strzelczyk, zgodnie ze swoją wolą,  pochowany został  na cmentarzu parafialnym w Siemoni. "To był kapłan, który w służbie Bożej się nie oszczędzał" - mówił w słowie pożegnania ks. Marek Wyjadłowski, obecny proboszcz siemońskiej parafii żegnając swojego poprzednika.

W pamięci parafian zapisał się jako dobry gospodarz remontujący zabytkową świątynię oraz gorliwy duszpasterz troszczący się o powierzone owce. W słowie pożegnania mówili o nim "ciągle z zapałem, nowymi pomysłami, zawsze w biegu". I dodawali "Pamiętamy jego wspaniałe homilie – te tłumaczące istotę Ewangelii, ale także te patriotyczne. Zwłaszcza gdy zapominaliśmy o dewizie naszych przodków "Bóg, honor, Ojczyzna". Wtedy grzmiał do nas z ambony i nadawał kierunek, przypominając o wartościach obowiązujących każdego chrześcijanina i Polaka".

Fot. www.diecezja.sosnowiec.pl

17.10.2014r. - Inauguracja sezonu artystycznego 2014/2015 w Bobrownikach.


17 października 2014r.  w nowo wyremontowanej, wypełnionej po brzegi  sali widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach, odbyła się inauguracja nowego sezonu artystycznego 2014/2015, w której to oczywiście, uczestniczyli również członkowie naszego Stowarzyszenia.

W pierwszej części wieczoru z mini recitalem wystąpiła znana wokalistka sceny muzycznej Irmina Barczewska – Garus. Jednak najistotniejszym wydarzeniem był zaprezentowany spektakl filmowo teatralny „Brat naszego Boga” wg dramatu Karola Wojtyły, w reżyserii znanego aktora polskiej sceny teatralnej i filmowej ARTURA DZIURMANA. Spektakl wystawiony został przez krakowską SCENĘ MOLIERE. W rolę główną wcielił się aktor Teatru Słowackiego Maciej Jackowski, zaś w pozostałe role - aktorzy scen krakowskich jak również aktorzy niewidomi i słabo widzący. To widowisko o wciąż aktualnej tematyce dotyczącej miłości, idei miłosierdzia i pomocy drugiemu człowiekowi, o dylematach życiowych wyborów, pełne pokory, prostoty i lojalności wzbudziło w widzach wiele emocji, wzruszeń, ciepła i ekscytacji.

To był wspaniały wieczór, który na długo pozostanie w sercach i pamięci widzów.

Fot. Jan Polakowski

 

23.10.2014r. - Wystawa starych fotografii - "Znalezione na strychach i w starych szufladach"

Stare pożółkłe fotografie, kawałek papieru - dokument, rachunek, widokówki, świadectwa, stara gazeta czy inne materiały archiwalne, z pozoru niepotrzebne, pochowane gdzieś w starych szufladach i na strychach naszych domów, nie rzadko, niestety, wyrzucane do śmietnika - przywołują lata, które minęły i być może zatarły się już w naszej pamięci. Mogą  one jednak ożyć, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - więc ocalmy je od zapomnienia - dla nas i przyszłych pokoleń.

To właśnie zainspirowało nas do zorganizowania wystawy, której celem  jest przybliżenie wszystkim, obecnie żyjącym, historii naszej okolicy, tradycji rodzinnych  i zwyczajów ludowych. Dzięki zebranym,  pamiątkowym już fotografiom, możemy wyobrazić sobie, jak żyło się naszym przodkom kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i, co jest szczególnie ważne, przekazać tę wiedzę kolejnym pokoleniom.

Naprawdę warto obejrzeć te, często wyszperane na strychu, czy na  dnie starej szuflady, cenne pamiątki, bo to w nich właśnie drzemie cząstka naszej historii i czeka, aż ją zbudzimy, odkurzymy i .... ocalimy od zapomnienia - dla nas i przyszłych pokoleń.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu i organizacji wystawy.

 


 

LISTOPAD 2014r. Fot. J.Waler

 

 

3.11. 2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.


Tematem przewodnim zebrania była organizacja wernisażu prac Pani Doroty Falkowskiej-Adamiec. Po wyszczególnieniu zadań do wykonania, uzgodniono szczegółowo kto i co zobowiązuje się wykonać. Uzgodniono, że przygotowanie sali i eksponatów do wystawy  należy rozpocząć już 12 listopada, by wykonać to należycie. Jak zwykle - wszyscy członkowie Zarządu spisali  się na medal i wszystko udało się przygotować ...perfekcyjnie.

Ponadto omówione zostały sprawy finansowe Stowarzyszenia - skarbnik przedstawił aktualny stan konta i poniesione wydatki. Zapoznał też członków Zarządu z raportem dotyczącym wywiązywania się członków Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

14.11.2014r. - Wernisaż wystawy malarstwa Doroty Falkowskiej-Adamiec

 

14 listopada 2014r. w Domu Kultury w Siemoni miało miejsce szczególne wydarzenie - została uroczyście otwarta wystawa malarstwa Pani Doroty Falkowskiej-Adamiec pt. " IMPRESJE I DYGRESJE" .

Wydarzenie to spowodowało, że do Siemoni przyjechało wielu znamienitych przedstawicieli kultury i sztuki - przyjaciół i znajomych artystki. Wszyscy, bez wyjątku,  zachwyceni byli wspaniałymi pracami artystki.

Gospodyni wieczoru - Pani Joanna Waler przedstawiła licznie zebranym,  życiorys artystyczny i dokonania Artystki. W tym miejscu warto nadmienić, że Pani Dorota Falkowska-Adamiec za swoją bogatą twórczość artystyczną została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami - m.in. złotą odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków, nagrodą w dziedzinie kultury "Muza 97". Została też "Bytomianką Zimy 2009r."

Odznaczona została również Orderem Św. Stanisława III klasy. Orderem ustanowionym w 1795r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mimo, tak długiej historii tego orderu niewielu kawalerów i dam może poszczycić się tym wyjątkowym odznaczeniem . Wśród tych wyjątkowych osób  jest niewątpliwie nasza Artystka - serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych nagród i wyróżnień.

Więcej informacji w Zakładce: Działalność Kulturalna i nie tylko.

Dorota Falkowska - Adamiec 

GRUDZIEŃ 2014r.  Fot. J.Waler

 

18.12.2014r. - Spotkanie opłatkowe w Domu Kultury w Siemoni.

 

"Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski."

Koło Gospodyń Wiejskich w Siemoni wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Sołecką i Stowarzyszeniami: "Lepsza Gmina" oraz "Siemonia - Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość " zaprosiło mieszkańców Siemoni  18 grudnia 2014r. do Domu Kultury  na  spotkanie opłatkowe. Bardzo licznie zgromadzonych gości przywitały kolędy i pastorałki w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego "Siemonianki " pod kierownictwem Pana Jana Gwoździa oraz wokalistki Kseni Mazan. Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję przez organizatorów. W bardzo miłej, świątecznej atmosferze składano sobie wzajemnie życzenia i jak tradycja nakazuje, łamano się opłatkiem.

Fot. J.Gadaczek


 

 

 

 

 

Kalendarium 2015r.

 

 

 

 


 
Start Działalność S-PTP - kalendarium