STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Działalność S-PTP - kalendarium
Drukuj PDF
Spis treści
Działalność
KALENDARIUM 2010r.
KALENDARIUM 2011r.
KALENDARIUM 2012r.
KALENDARIUM 2013r.
KALENDARIUM 2014r.
KALENDARIUM 2015r.
Wszystkie strony

 

 

 

 

Kalendarium 2012r.

 

 

 

STYCZEŃ 2012 r.  Fot. J.Gwóźdź


23.01.2012r.  -  Łączone posiedzenie Komisji Rady Gminy Bobrowniki.

Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia:

 • zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego,
 • aktualne problemy związane z koleją regionalną,
 • program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • dofinansowanie organizacji pozarządowych,
 • badania geofizyczne związane z poszukiwaniem gazu,
 • przejęcie wąwozu w Rogoźniku – projekt uchwały
 • badania poziomu wód powierzchniowych-monitoring w piezometrach gminnych.

Stowarzyszenie S-PTP reprezentowali: wiceprezes – Pani Zofia Krzykawska, wiceprezes – Pan Jerzy Gadaczek, członek stowarzyszenia - Pan Leszek Fałek.

Skarbnik Gminy Bobrowniki Pani Barbara Ferdyn omówiła dotacje, jakie przyznała gmina na realizację zadań w poszczególnych sołectwach, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pani Zofia Krzykawska zapytała, jaka kwota w budżecie gminy została zaplanowana na realizację kontynuacji badań poziomu zwierciadła piezometrycznego w piezometrach gminnych, znajdujących się w pasie autostrady A1  w Siemoni? Pani skarbnik odpowiedziała, że w tym projekcie budżetu nie przewidziano żadnych kwot na realizację tego zadania.

Pan Leszek Fałek przypomniał, że od czerwca 2011r o konieczności kontynuacji badań i zabezpieczenia funduszy na to zadanie stowarzyszenie przypominało na każdej sesji Rady Gminy i aż trudno uwierzyć, że w budżecie gminy nie ma środków na kontynuowanie  tych badań.

Pani Zofia Krzykawska przypomniała, że autorzy ekspertyzy hydrogeologiczno-hydrologicznej wykonanej dla obszaru podtopień i zalań w sołectwach Siemonia i Sączów, w rozdziale V. Propozycje dalszych przedsięwzięć pkt.9 zalecają zachowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym odwierconych otworów obserwacyjnych (piezometrów), które w przyszłości mogą służyć do monitorowania sytuacji położenia zwierciadła wód gruntowych w rejonie nasypu eksploatowanej autostrady A1.

Stały monitoring ma ważne znaczenie dla podejmowania działań mających na celu odpowiednie zabezpieczenie i ostrzeganie mieszkańców, przed mogącymi ponownie wystąpić zalaniami i podtopieniami, ponieważ autostrada A1 nie ma zintegrowanego z obszarami przyległymi systemu odwadniającego. Pan Jerzy Gadaczek stwierdził, że jest to zadanie gminy i jeżeli wydano pieniądze na wykonanie ekspertyzy, to należy kontynuować badania już rozpoczęte. Pani  Zofia Krzykawska na ręce komisji złożyła pismo, w wyżej wymienionej sprawie z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Kolejny problem, na który uwagę radnych zwrócili przedstawiciele S-PTP uczestniczący w posiedzeniu, to współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Pani Zofia Krzykawska poruszyła sprawę ograniczania czasu merytorycznych wypowiedzi przedstawicieli stowarzyszeń na sesjach Rady Gminy oraz braku możliwości zgłaszania uwag do projektów uchwał przed przystąpieniem do głosowania, zwracając uwagę na fakt, że w okresie pomiędzy posiedzeniami komisji a obradami sesji mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność ponownego rozpatrzenia projektu uchwały i naniesienia ewentualnych zmian w jej treści. Ponadto treść każdej uchwały, przed głosowaniem powinna być odczytana przez wnioskodawcę, aby oprócz radnych, wiedzieli również zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w obradach, jakich spraw dotyczy poddana pod głosowanie uchwała.

25.01.2012r. – Spotkanie w Urzędzie Gminy Bobrowniki w sprawie nowego adresu Stowarzyszenia S-PTP.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki oraz Panie Zofia Krzykawska – wiceprezes i Pani Joanna Waler- skarbnik Stowarzyszenia: S-PTP. Podczas spotkania przeanalizowano projekt Umowy użyczenia pomieszczenia w Domu Kultury w Siemoni, z przeznaczeniem na biuro stowarzyszenia oraz zasad współpracy. Ustalenia:

 • projekt umowy pod względem prawnym nie budził zastrzeżeń,
 • projekt ten zostanie przesłany do Pani Elżbiety  Kozak - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach do dalszych konsultacji,
 • stowarzyszenie S-PTP po podpisaniu umowy użyczenia, będzie mogło posługiwać się adresem Domu Kultury w Siemoni.

26.01.2012r. – XVI Sesja Rady Gminy.

W obradach XVI Sesji Rady Gminy uczestniczyła wiceprezes S-PTP Pani Zofia Krzykawska oraz członek stowarzyszenia Pan Leszek Fałek reprezentujący mieszkańców Siemoni i Sączowa, których posesje znajdują się przy ulicy Wolności.

W sprawach różnych zabrała głos wiceprezes S-PTP, Pani Zofia Krzykawska, która zwróciła uwagę zebranych na powracający problem projektowanego połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej. W swoim wystąpieniu oświadczyła, że:

 • mieszkańcy gminy jak również władze samorządowe nie mogą godzić się na to, aby głosy sprzeciwu wyrażane wobec tej inwestycji pozostawały bez odpowiedzi. Do chwili obecnej, na żadnym spotkaniu, inwestor- PKP PLK ani projektant nie przedstawili alternatywnego przebiegu linii kolejowej poza obszarem gminy Bobrowniki,
 • nie wzięto pod uwagę naszych sugestii, by kolej skierować na Tarnowskie Góry,  aby przedsięwzięcie to miało uzasadnienie ekonomiczne (duża ilość pasażerów decydujących się na dojazd do pracy, na uczelnie i do szkoły koleją, poprowadzenie nowej linii kolejowej istniejącym szlakiem - zmniejszenie kosztów inwestycji o kwoty przeznaczone na odszkodowania z tytułu wysiedleń i wywłaszczeń)

Niestety, nikt nie bierze pod uwagę względów ekonomicznych, ważny jest tylko czas   przejazdu, skrócony do 30 minut.

Pani Zofia Krzykawska stwierdziła, że Gmina  bardzo dużo zrobiła dla aglomeracji górnośląskiej, gdyż zgodziła się na zbudowanie autostrady A-1, z której nie ma żadnego pożytku dla gminy i mieszkańców, ponieważ jest to inwestycja tranzytowa.

Działania mieszkańców przyczyniły się do odsunięcia kolejnej inwestycji liniowej jaką jest kolei dużych prędkości.

Spotkanie z projektantami kolei jest bardzo ważne, dlatego też powinni w nim uczestniczyć przedstawiciele  reprezentujący wszystkie środowiska naszej Gminy, a po tym spotkaniu powinny być wystosowane pisma do ważnych instytucji, gdyż do tej pory nie odpowiedziano nam, kto będzie utrzymywał to połączenie regionalne. Należy wziąć pod uwagę , że za to połączenie, w przyszłości koleje każą płacić samorządom lokalnym. Pani Zofia Krzykawska powiedziała, że jeśli nie będziemy upominać się o swoje prawa i nie uzyskamy odpowiedzi na nasze zapytania, to nie powinniśmy się zgadzać na przebieg kolei przez teren Gminy Bobrowniki. Zgłoszone wnioski przez Panią Wiceprezes:

 • zorganizowanie II Gminnej Konferencji Prasowej, która nagłośniłaby szeroko w społeczeństwie  problem kolei,
 • kontynuowanie prowadzenia systematycznych badań piezometrycznych ( zaapelowała do władz Gminy o podjęcie działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych z przeznaczeniem na prowadzenie odczytów, sporządzanie bieżących  analiz, konserwację piezometrów).
 • konieczność ścisłej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. Stowarzyszenie  powinno być partnerem z  możliwością zabieranie głosu poprzez swojego przedstawiciela w merytorycznej dyskusji,
 • konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu w Parku w Rogoźniku w celu wyeliminowania niekontrolowanej wycinki drzew.

Podczas obrad sesji głos zabrał także Pan Leszek Fałek członek stowarzyszenia S-PTP pytając o:

 • terminy wykonania chodnika i odprowadzenia wód deszczowych z ul. Wolności,
 • możliwość przebudowania rowów otwartych na zamknięte,
 • możliwość wykonania chodnika przy autostradzie w ramach rekompensaty za straty powstałe podczas budowy autostrady i korzystania dróg powiatowych i gminnych,
 • termin spotkania z GDDKiA przed oddaniem autostrady do użytku,

Pan L. Fałek zwrócił się do Pani Przewodniczącej Rady Gminy  z prośbą o przekazanie protokołu ze spotkania w GDDKiA, które odbyło się w czerwcu ub. roku z zapytaniem – kiedy popłynie woda rowem odwadniającym ul. Kościuszki w Siemoni?

Na pytania i wnioski zgłoszone przez przedstawicieli stowarzyszenia  podczas XVI Sesji Rady Gminy odpowiedział Pan Wójt:

 • do chwili obecnej nie mamy pewności, czy monitorowanie piezometrów jest zadaniem własnym gminy i gdyby okazało się to niemożliwe, czy w tej sytuacji Stowarzyszenie nie mogłoby czynić starań o sfinansowanie tego zadania? Według wyliczeń Firmy INTER-GEO roczne koszty odczytów wyniosłyby 12,5 tys. zł rocznie (netto), przy czy Firma ta jednak nie złożyła do tut. Urzędu stosownej oferty,
 • budowa dalszej części chodnika na ul. Wolności, musi zostać odłożona w czasie z uwagi na konieczność budowy ul. Cmentarnej, której wartość wyniesie ponad 800 tys. zł.
 • rowy przy autostradzie są budowane zgodnie z projektami, zaś rowy przydrożne to zadanie PZD. Na rowy odwadniające i ich modernizację staramy się też pozyskać  środki z  programu p.powodziowego.
 • przed decyzją o budowie autostrady nie wynegocjowano z GDDKiA żadnego pakietu, a aktualnie to dzięki Firmie BUDIMEX trwają prace naprawcze, polegające na odtworzeniu nawierzchni dróg, z których firma korzystała.
 • termin spotkania z GDDKiA- spotkanie spróbujemy zorganizować  jak najszybciej, o czym powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Po wypowiedzi Pana Wójta, Pani Zofia Krzykawska oświadczyła, że stowarzyszenie nie uchyla się od pomocy w zdobywaniu środków na badania piezometryczne, prosi o zorganizowanie spotkania, podczas którego zostanie wypracowana odpowiednia strategia.

Przewodnicząca Rady  Gminy Pani Katarzyna Cofała, udzielając odpowiedzi Panu Leszkowi Fałkowi stwierdziła, że protokół zostanie dostarczony w ciągu 14 dni. Natomiast odprowadzenie wód, zgodnie z przeprowadzonymi ustaleniami, nowym ujęciem  nastąpi w przyszłym tygodniu.

Więcej informacji :

 • Na stronie BIP Urzędu Gminy Bobrowniki w zakładce Działalność Rady Gminy, Kadencja 2010-2014, Protokoły z Sesji  -  czytaj
 • Bobrowniki TV- Relacja z XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki - zobacz

27.01.2012r. – Spotkanie  w Urzędzie Gminy Bobrowniki z przedstawicielami zespołu projektantów połączenia kolejowego MPL "Katowice " w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Spotkanie zorganizował Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Katarzyna Cofała - Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki, Pan Tomasz Gajek – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Pan Stanisław Przybylak  - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska, Panowie: Piotr Mleko - Koordynator techniczny, Pan Michael Kremmer – Kierownik Projektu, Panie: Zofia Krzykawska –Wiceprezes, Pani Joanna Waler - Skarbnik Stowarzyszenia: S-PTP, Pani Irena Garczarczyk- Sołtys Sączowa, mieszkańcy Bobrownik i Dobieszowic najbardziej zagrożeni projektowaną inwestycją.

Podczas spotkania mieszkańcy, którzy będą musieli żyć między nasypami wybudowanej autostrady A1 i nasypami lub wykopami projektowanej kolei pytali, jakie rozwiązania społeczne i techniczne przewidziane są w projekcie dla zminimalizowania zagrożeń jakie zostaną skumulowane w wyniku realizacji obu inwestycji? Na jakich zasadach będą przebiegały wywłaszczenia i wykupy i jaka będzie ich skala, jeżeli dojdzie do budowy kolei. Mieszkańcy zwrócili także uwagę projektantów na to, że teren jest trudny pod względem hydrologicznym i wymaga szczególnej uwagi przy projektowaniu.

Pan Wójt podkreślił, że projekt powinien zawierać takie rozwiązania, które uwzględnią wszystkie uwarunkowania środowiska i nawet jeżeli obecnie nie da się przewidzieć wszystkich mogących w przyszłości wystąpić zdarzeń, to nie będą stanowiły zagrożeń dla ludzi i zwierząt.

Pani Zofia Krzykawska odniosła się w swojej wypowiedzi do problemów, które wystąpiły podczas budowy autostrady A1 – budowa realizowana była zgodnie z projektem, który nie został dostosowany do trudnych warunków hydrogeologicznych, co ujawniły ponadnormatywne opady deszczu w maju 2010 r. Wszyscy uczestnicy spotkania reprezentujący Gminę Bobrowniki po raz kolejny wyrazili protest przeciw planowanej inwestycji kolejowej.

30.01.2012r. – Dom Kultury w Siemoni. Spotkanie w sprawie projektowanego połączenia kolejowego MPL ”Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jacek Mościński - radny Gminy Bobrowniki, członkowie zarządu S-PTP Panie: Magdalena Wójcik - prezes, Zofia Krzykawska - wiceprezes, Maria Czerwiecka - sekretarz oraz Panowie: Jerzy Gadaczek - wiceprezes, Tadeusz Kańtoch - członek zarządu, Pan Leszek Fałek- członek stowarzyszenia.

Celem spotkania było opracowanie treści pism, które zostaną skierowane do różnych instytucji państwowych i branżowych, wyrażających sprzeciw wobec planowanej inwestycji kolejowej. Uzasadnienia dotyczyły:

 • niewystarczającej liczby pasażerów na projektowanym odcinku,
 • traktowania mieszkańców jako przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a nie jak ”natrętne muchy”
 • niepohamowanej, żywiołowej urbanizacji terenów podmiejskich,
 • działań administracji nie uwzględniających zrównoważonych rozwiązań,
 • nadmiernej eksploatacji przyrody, którą utożsamia się z hamowaniem rozwoju.

LUTY 2012r.   Fot. N.Waler


17.02.2012r.  -  Spotkanie z mieszkańcami Bobrownik i Dobieszowic w sprawie kolei regionalnej. Urząd Gminy Bobrowniki

W spotkaniu uczestniczyli:

 • mieszkańcy najbardziej narażeni na uciążliwości spowodowane w przyszłości realizacją projektu połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,
 • Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki,
 • Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
 • Pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki,
 • Pan Stanisław Przybylak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki,
 • Pani Zofia Krzykawska i Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezesi S-PTP,
 • Pan Tomasz Niebielski – Rzeczoznawca majątkowy,
 • Geodeta

Mieszkańcy pytali, dlaczego przed wydaniem decyzji środowiskowej dokonywane są pomiary w terenie wzdłuż projektowanego szlaku kolejowego. Geodeta wykonujący pomiary, poinformował zebranych, że są to prace przygotowawcze, mające na celu uporządkowanie spraw własnościowych, przyjęcie starych granic, wytyczenie nowych lub wznowienie granic. Przed wydaniem decyzji środowiskowych nie będą dokonywane podziały działek.

Pan Wójt poinformował mieszkańców, że Urząd Gminy zapewni porady prawne tym mieszkańcom, którzy zgłoszą taką potrzebę.

Rzeczoznawca majątkowy zaproponował aby mieszkańcy wcześniej przygotowali się do ewentualnych wykupów i wysiedleń i dokonali wyceny majątkowej swoich posesji.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy stwierdzili, że proponowane kwoty przez rzeczoznawcę nie są adekwatne do rzeczywistej wartości ich majątków i nie zapewniają możliwości odtworzenia nowego siedliska na wypadek wykupu i wysiedleń.

Pani Krzykawska zwróciła uwagę na fakt pominięcia w raporcie środowiskowym sporządzonym dla tej inwestycji, uwarunkowań społecznych i kosztów z nimi związanych.

W raporcie nie są określone kwoty przeznaczone na wysiedlenia i wywłaszczenia. Bez tego zapisu, określanie wysokości odszkodowań jest przedwczesne. Problem się rozwiąże, jeżeli kolej regionalna nie będzie przebiegała przez gminę Bobrowniki tylko przez Tarnowskie Góry po istniejących szlakach kolejowych, po ich rewitalizacji. Mieszkańcy zwrócili się do Pana Wójta z prośbą o ponowne zorganizowanie zebrania z udziałem przedstawicieli PKP PLK, którzy odpowiedzieliby na pytania dotyczące odszkodowań, wykupów i  wysokości rekompensat.

23.02.2012r.  -  XVII Sesja Rady Gminy Bobrowniki

W obradach XVII Sesji uczestniczyli wiceprezesi Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ - Pani ZOFIA Krzykawska i Pan Jerzy Gadaczek.

W sprawach różnych Pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki oświadczyła, że jej zadaniem jest czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad Sesji  i aby zdyscyplinować obrady Sesji, wprowadza ograniczenia czasu wypowiedzi od 2 do 5 minut

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu aplikanta radcowskiego B. Piątka, który  przedstawił normy prawne dotyczące prowadzenia obrad Sesji, podkreślając rolę przewodniczącego, natomiast pomijając zupełnie prawo do swobodnej wypowiedzi radnych oraz gości uczestniczących w obradach i zabierających głos w sprawach różnych. Podczas dyskusji, wypowiedź Pana Radnego Jacka Mościńskiego została przez Panią Przewodniczącą przerwana, Pan Mościński zadał pytanie aplikantowi radcowskiemu, „czy zwięzłość wypowiedzi jest czasowo określona przepisami ustawy”. Pan B. Piątek na zadane pytanie odpowiedział, że nie. Szkoda, że merytoryczna wypowiedź Pana Radnego Jacka Mościńskiego, dotycząca braku ekonomicznego i społecznego uzasadnienia dla wskazanego przez inwestora i projektantów przebiegu kolei regionalnej została przerwana. Radni, jak również goście uczestniczący w obradach, nie dowiedzieli się jakie argumenty uzasadniają odrzucenie proponowanych wariantów wybranego przebiegu.

W sprawach różnych zabrała głos Wiceprezes S-PTP Pani Zofia Krzykawska, która odczytała pytania Stowarzyszenia sformułowane po spotkaniu w PZD, w dniu 9 lutego 2012r. w sprawie planowanej budowy połączenia kolejowego MPL „ Katowice” z miastami aglomeracji górnośląskiej. Pani Przewodnicząca Katarzyna Cofała odpowiedziała, że odpowiedź na zadane pytania zostanie udzielona na piśmie.

Pani  Z.Krzykawska pytała również, czy będzie zorganizowany wyjazd na posiedzenie Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko do Warszawy i czy przed tym wyjazdem będzie konsultowane wspólne stanowisko mieszkańców, Rady Gminy i Pana Wójta?

Wójt Gminy- Pan Arkadiusz Ziemba – powiedział, że warto by było zorganizować taki wyjazd, chociaż jest to zbyt kosztowna sprawa. W zależności od ilości osób spróbuje jednak zorganizować wspólny wyjazd do Warszawy na posiedzenie Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko autokarem lub busem  Z pewnością w obradach Komisji będzie uczestniczyła reprezentacja Gminy, ale będzie to wyjazd prywatnymi samochodami lub koleją.

Pan Wójt zwrócił się do przedstawicieli stowarzyszeń lokalnych o aktywny udział w obradach Komisji, obiecał, że przed wyjazdem do Warszawy postara się  zorganizować spotkanie z mieszkańcami i osobami  zainteresowanymi sprawą budowy planowanego połączenia kolejowego.

Pani Z. Krzykawska poruszyła także temat wożonych odpadów z autostrady A1 pytając, czy są one składowane w miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz kto naprawi uszkodzone drogi przez ciężkie samochody transportowe?

Więcej materiału na stronie Bobrowniki TV oraz w Protokole z obrad XVII Sesji Rady Gminy, zamieszczonym na stronie BIP Gminy Bobrowniki, w zakładce Działalność Rady Gminy.

28.02.2012r.  - Spotkanie z mieszkańcami Bobrownik i Dobieszowic w Urzędzie  Gminy Bobrowniki w sprawie kolei regionalnej.

Spotkaniu przewodniczył Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Komunalnej.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pan Michael Kremmer – Kierownik Projektu „Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: Budowa połączenia kolejowego MPL „KATOWICE” w  Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice.
 • Mieszkańcy Bobrownik i Dobieszowic najbardziej narażeni na uciążliwości spowodowane w przyszłości realizacją projektu połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,
 • Pani Katarzyna Cofała – Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki,
 • Pan Stanisław Przybylak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki,
 • Radni Rady Gminy Bobrowniki – Pani Ilona Najda i Pan Jacek Mościński
 • Pani Zofia Krzykawska –Wiceprezes S-PTP i Pan Leszek Fałek członek S-PTP, reprezentujący mieszkańców ul. Wolności z Siemoni i Sączowa
 • Pani Irena Garczarczyk – Sołtys Sączowa

Zebranych przywitał Pan Tomasz Gajek i  przedstawił cel spotkania, informując, że spotkanie zorganizował Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki, na wniosek mieszkańców Bobrownik i Dobieszowic.

Wiceprezes S-PTP Pani Zofia Krzykawska poprosiła przewodniczącego spotkania o protokołowanie przebiegu obrad, motywując swój wniosek, następująco: sprawa zabezpieczenia warunków życia mieszkańców z najbardziej zagrożonych terenów wzdłuż planowanego przebiegu kolei regionalnej jest bardzo ważna i nie można jej tylko omawiać bez protokołowania. W przyszłości mieszkańcy nie będą mieli żadnych dowodów, że takie spotkanie się odbyło i że przedstawili swoje propozycje i wnioski. Wniosek Pani Wiceprezes S-PTP poparł Pan Jacek Mościński – Radny Gminy Bobrowniki. Pan Michael Kremmer nie wyraził zgody na protokołowanie spotkania i ostentacyjnie, bez słowa wyszedł z sali obrad, wzbudzając zdziwienie i oburzenie zebranych. Niektórzy mieszkańcy zdecydowali się na rozmowy indywidualne z Panem Kremmerem w innej sali Urzędu Gminy. Pan Jacek Mościński stwierdził, że jest to pierwszy przypadek, kiedy osoba, która powinna być przygotowana merytorycznie do odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania po prostu wychodzi, lekceważąc przedstawicieli Urzędu Gminy, Rady Gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowej i sołtysa, nie podając przyczyny opuszczenia sali obrad.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła uwagę, że jest to spotkanie dotyczące przyszłości mieszkańców i powinno być protokołowane. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że postawa, którą zaprezentował Pan Kremmer jest dowodem na to, że projektant nadal lekceważy mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, zamiast szukać rozwiązań kompromisowych, szczególnie w sytuacji kiedy projektowana linia kolejowa budzi tyle kontrowersji i protestów, stanowiących dowód braku akceptacji tej inwestycji.


MARZEC 2012r. Fot. Z.Krzykawska


6.03.2012r.  - Złożenie w Urzędzie Gminy Bobrowniki  oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

W imieniu S-PTP ofertę złożyli: Pani Joanna Waler – Skarbnik i Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezes. Gminę Bobrowniki reprezentowała Pani Wacława Kocot - Sekretarz Gminy.

19.03.2012r.  -  Posiedzenie Zespołu Roboczego Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.  Ministerstwo Środowiska w Warszawie.

Stowarzyszenie: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ  TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentowały Panie: Zofia Krzykawska-Wiceprezes i Joanna Waler-Skarbnik. Razem z przedstawicielkami stowarzyszenia uczestniczyli w posiedzeniu radni Gminy Bobrowniki Pan Jacek Mościński i Pan Adam Nocuń. Do udziału w posiedzeniu zaproszona została przez stowarzyszenie i radnych Pani Barbara Dziuk-Radna Sejmiku Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej. Relację na żywo z posiedzenia filmował Pan Henryk Wadowski.

Wymienione osoby pojechały do Warszawy na własny koszt, ponieważ gmina nie zorganizowała wyjazdu całej delegacji, pomimo zapewnień złożonych na XVII Sesji Rady Gminy przez Pana Wójta.

Gminę Bobrowniki, oprócz w/w osób reprezentowali:

 • Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki,
 • Pani Katarzyna Cofała - Przewodnicząca Rady Gminy,
 • Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 • Pan Bartosz Makieła - Redaktor Echa Gminy.

Relacja filmowa z obrad znajduje się na stronie Bobrowniki TV, sprawozdanie z obrad zamieszczono zakładce: Kolej regionalna/ Kalendarz wydarzeń oraz na stronie Gminy Bobrowniki w zakładce Archiwum str.11 „Rozmawiali o kolei”.

20.03.2012r.  - Podpisanie Umowy o wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.

W Urzędzie Gminy Bobrowniki została podpisana umowa na dofinansowanie i realizację zadania publicznego. Przedmiotem umowy jest:

 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie w gminie zawodów i turniejów sportowych oraz udział w zawodach i turniejach poza terenem Gminy Bobrowniki,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych, w tym organizowanie imprez sportowych środowiskowych.

Przyznana kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 1820 zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 3080 zł.

Stowarzyszenie reprezentowali: Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP oraz Pani Joanna Waler – Skarbnik S-PTP, którzy Umowę podpisali. Pan Jacek Kłosiński – Osoba do kontaktów roboczych podczas realizacji zadania.

23.03.2012 r. – Walne Zebranie Członków

23 marca 2012 r. w Domu Kultury w Siemoni odbyło się :

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Stowarzyszenia: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Gościem zebrania był Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Arkadiusz Ziemba, który w swoim wystąpieniu zasygnalizował licznie zebranym członkom stowarzyszenia - mieszkańcom Siemoni,  problemy związane z kończącą się już niebawem budową  autostrady A1, oraz przedstawił stanowisko Urzędu Gminy w sprawie planowanej budowy kolei regionalnej, łączącej MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Mieszkańcy zadawali Panu Wójtowi wiele pytań dotyczących negatywnych skutków inwestycji liniowej, której budowa dobiega właśnie końca. A mianowicie - zwrócili uwagę na ogrom zniszczonych dróg lokalnych i powiatowych, wywóz odpadów z autostrady i składowanie ich w miejscach do tego nie przeznaczonych, na zalania  i podtopienia, które wystąpiły wskutek zaburzeń hydrologicznych, brak odwodnienia i złe wyprofilowanie nawierzchni ulicy Wolności, odcinek pod Dziewiczą Górą, pozostawienie odpadów powstałych podczas wymiany nawierzchni drogi, prosili o  wzmocnienie rowu R10 i odtworzenie  zniszczonych i uszkodzonych piezometrów oraz rowów odwadniających południowe pobocze ulicy Kościuszki, za autostradowym obiektem mostowym w Siemoni.  Pytali też o lokalne inwestycje gminne - budowę chodników, remonty zdewastowanych dróg, plany budowy kanalizacji, skutki wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej, o podwyżkę podatków od nieruchomości i wiele innych.
Niestety, ze względu na ograniczony czas spotkania, pewnie nie wszystkie tematy mogły zostać poruszone.

W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdania  rzeczowe i finansowe za 2011r.  oraz z audytu wewnętrznego, które to zostały jednogłośnie zatwierdzone przez Walne Zebranie. Następnie podjęto  uchwały w sprawie planu pracy i budżetu na rok 2012, a także zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia. W związku z rezygnacją Pani Magdaleny Wójcik z funkcji Prezesa i członka Zarządu, dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia oraz wybrano nowego prezesa i wiceprezesa.

Skład Zarządu po wyborach:

Prezes – Zofia Krzykawska

Wiceprezes Jerzy Gadaczek

Wiceprezes – Jan Gwóźdź

Skarbnik – Joanna Waler

Sekretarz – Maria Czerwiecka

Członek Zarządu – Wiesława Furgacz

Członek Zarządu – Tadeusz Kańtoch

Na koniec omówiono  sprawy  bieżące  i tu najważniejsza okazała się informacja z posiedzenia zespołu Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej (relacja w zakładce: Kolej regionalna - Kalendarium wydarzeń)

Wszystkim uczestnikom zebrania - Panu Wójtowi, Członkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za  przybycie oraz bardzo aktywny udział, a Komisji Rewizyjnej za pozytywną ocenę działalności Zarządu. Podziękowania kierujemy również do Pani Małgorzaty Trzcionki za pomoc w organizacji zebrania.

29.03.2012r.  -  XVIII Sesja Rady Gminy Bobrowniki

W obradach XVIII Sesji uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska-Prezes Stowarzyszenia, Panowie: Jerzy Gadaczek - Wiceprezes S-PTP i Leszek Fałek-członek S-PTP, reprezentujący mieszkańców Siemoni i Sączowa z ulicy Wolności.

W sprawach różnych Prezes Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ - Pani Zofia Krzykawska

 • podziękowała Panu Wójtowi za wystosowanie pisma do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odrzucenia raportu środowiskowego sporządzonego przez zespół projektantów dla projektu połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, w związku z nieuwzględnieniem w raporcie min. uskoku sączowskiego oraz terenów zalewowych w Wymysłowie.
 • drugi poruszony problem przez Panią Prezes to ciągłe powracanie przez część mieszkańców Gminy Ożarowice do wariantu przebiegu linii kolei regionalnej przy autostradzie A1, należy stanowczo zaprotestować przeciw tej propozycji. Jest to najbardziej niekorzystny przebieg dla Gminy Bobrowniki. Wprowadzenie tej zmiany będzie wymagało opracowania nowego raportu środowiskowego.

Problem kolei regionalnej nadal istnieje i na każdym etapie postępowania można zgłaszać swoje wnioski.

 • Należy rozważyć zorganizowanie spotkania z przedstawicielami sąsiednich gmin w celu poparcia stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego, aby kolej regionalna łącząca Katowice z MPL w Pyrzowicach przebiegała po istniejących torach do Tarnowskich Gór. Istniejąca infrastruktura kolejowa wymaga rewitalizacji, jednak koszty związane z rewitalizacją będą znacznie mniejsze, niż z wybudowaniem nowego odcinka.
 • Kolejny problem zgłoszony w sprawach różnych przez Panią Zofię Krzykawską, to wycinka drzew w Parku w Rogoźniku. Wycięte zostały kilkudziesięcioletnie drzewa, a pozostawiono drzewa o słabej kondycji, wybujałe, których pnie mogą być wyłamane przez silnie wiejące wiatry. Zadziwiający jest fakt ogołocenia skarpy południowej I zbiornika. Wycięte drzewa pełniły ważną role w naturalnym oczyszczaniu wody zbiornika, gdyż korzenie pobierały substancje mineralne zawarte w wodzie, były także miejscem rozrodu wielu gatunków ptaków. Wiosną, 2011 roku członkowie stowarzyszenia w osobach: Zofia Krzykawska, Jerzy Gadaczek i Jan Gwóźdź uczestniczyli (2 dni)  w przeglądzie drzewostanu parku razem z Panią Elżbietą Olszówką-Podinspektorem Referatu Ochrony Środowiska i ilość chorych zaznaczonych do wycięcia drzew stanowiła niewielką ilość, wszystkie drzewa zostały zapisane w protokołach przeglądowych, natomiast radykalna, wręcz rabunkowa wycinka jaka została dokonana nie powinna mieć miejsca. Wycięte zostały drzewa bez oznaczeń do wycinki. Największą wartość parku, czy lasu stanowią stare drzewa, które są nieodłącznym element krajobrazu. Po tej wycince,  park stracił na wartości przyrodniczej, dydaktycznej i krajobrazowej.
 • Zasypane zostały naturalne odkrywki w kamieniołomie w Rogoźniku, gdzie obywały się  młodzieżowe warsztaty geologiczne, zniszczone zostały także murawy kserotermiczne.

Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego gminy wymaga natychmiastowych działań zapobiegawczych, takich jak:

 • powołanie administratora parku w Rogoźniku, który będzie koordynował prace prowadzone w parku na działkach prywatnych właścicieli, dzierżawców i stanowiących własność gminy, w taki sposób aby nie dochodziło do gwałtownych zmian antropogenicznych w krajobrazie i środowisku przyrodniczym parku,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji Parku,
 • opracowanie planu  nasadzeń krajowych gatunków drzew i krzewów, tak żeby został zachowany charakter parku,
 • ochrona resztek muraw kserotermicznych, które jeszcze się zachowały w Siemoni.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła się z apelem do radnych i Pana Wójta o rozważne gospodarowanie terenem Parku oraz kontrolowanie firmy, której zlecono wycinkę drzew. Zadała pytanie : co stało się z drewnem pochodzącym z wycinki i  dlaczego prac porządkowych nie zlecono ZGK; dochody ze sprzedaży drewna, można byłoby przeznaczyć na dosprzętowienie i zabiegi pielęgnacyjne w parku?

Pani Prezes S-PTP skierowała również pytania do Dyrektora ZGK w sprawie poboru wody przez Firmę „BUDIMEX”, na Podmłyniu (z hydrantu obok posesji Pana Nabrdalika), która wykorzystywana jest do budowy autostrady A1 i przewożona jest z Siemoni do Dobieszowic:

 • jak rozliczana jest firma za pobór wody.
 • czy nie lepiej do celów technicznych pobierać wodę ze zbiorników wielofunkcyjnych?

Więcej informacji w Protokole z XVIII Sesji na stronie BIP Urzędu Gminy Bobrowniki w zakładce Działalność Rady Gminy Bobrowniki, kadencja 2010-2014/Protokoły z Sesji-Protokół Nr XIX/2012, w relacji filmowej zamieszczonej na stronie Bobrowniki TV.


KWIECIEŃ 2012r.   Fot. Z.Krzykawska

 

19.04.2012r. – Wyjazd do Sądu Rejonowego w Katowicach.

W Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS  został złożony wniosek o zmianę danych S-PTP. W wyniku wyborów uzupełniających zmienił się skład Zarządu stowarzyszenia. Dokumentację złożyli: Pani Zofia Krzykawska – Prezes S-PTP oraz Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes.


MAJ 2012r. Fot. J.Waler


16.05.2012r.  - Spotkanie z Panią Barbarą Jonderko Jagła.

Pani Joanna Waler i Pan Jacek Kłosiński spotkali się w Domu Kultury w Siemoni z Panią Barbarą Jonderko Jagła w celu omówienia szczegółów związanych z organizacją wystawy prac Artystki pt. "Malarstwo olejne" w Siemoni. Ustalono termin wernisażu na 9 czerwca 2012r - godz. 17.00

22.05.2012r.  -  Urząd Statystyczny w Katowicach.

Zgłoszenie ( Wniosek  RG-1) przez Panią Joannę Waler - skarbnika S-PTP ,  zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej  (Regon)

23.05 2012r.  -  Urząd Skarbowy w Będzinie.

Zgłoszenie przez Panią Joannę Waler - skarbnika S-PTP, wniosku NIP-2 ( zgłoszenie aktualizacyjne jednostki organizacyjnej ) oraz wniosku NIP- 5W (informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej.

28.05.2012r. - Posiedzenie łączone Komisji Rady Gminy – Urząd Gminy Bobrowniki.

Stowarzyszenie reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska – Prezes, Pan Leszek Fałek- członek stowarzyszenia, reprezentujący mieszkańców ulicy Wolności z Siemoni i Sączowa. Przedstawiciele S-PTP złożyli Radnym i Wójtowi życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

Na posiedzeniu omawiano min. sprawy związane z:

 • ustaleniem zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • wprowadzeniem zmian budżetu i w budżecie na rok 2012,
 • wprowadzeniem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012-2018,
 • opłatami za wjazd do Parku w Rogoźniku w dni wolne od pracy,
 • remontem starej szkoły w Dobieszowicach.

Pani Zofia Krzykawska zadała pytanie, czy przy wprowadzaniu zmian w budżecie uwzględniono wnioski zgłaszane przez stowarzyszenie, dotyczące kontynuacji monitoringu zwierciadła wód powierzchniowych pomiędzy autostradą A1 i ulicą Wolności w Siemoni i Sączowie.

Pani Barbara Ferdyn – Skarbnik Gminy Bobrowniki odpowiedziała, że w budżecie na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 to zadanie nie zostało uwzględnione.

Drugie pytanie dotyczyło opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przez organizacje pozarządowe. Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli w dotychczas zawartej umowie użyczenia nie są uwzględnione opłaty na ten cel, to stowarzyszenia nie będą ponosiły kosztów związanych z korzystaniem z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Pan Leszek Fałek pytał o termin rozpoczęcia prac związanych z odtworzeniem rowów odwadniających po stronie południowej ul. Kościuszki, za obiektem mostowym w Siemoni, oraz o termin rozpoczęcia prac związanych z wyczyszczenie i umocnieniem rowu R10. Pan Wójt odpowiedział, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg. Pan Leszek Fałek stwierdził, że rozmowy w tej sprawie prowadzone są od roku 2011, ale z nich niewiele wynika, ponieważ żadne prace nie zostały jeszcze rozpoczęte i mieszkańcy obawiają się kolejnych, intensywnych opadów, które mogą wystąpić w miesiącach letnich.

29.05.2012 r. - Sesja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

W Sesji uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska – Prezes oraz Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP. W obradach uczestniczył także Pan Jacek Mościński – Radny Gminy Bobrowniki. Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu Tarnogórskiego przekazała Pani Barbara Dziuk – Radna Sejmiku Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z punktów porządku obrad były propozycje zmiany przebiegu trasy połączenia kolejowego na odcinku Katowice-Pyrzowice w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice.

Pani Zofia Krzykawska, zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że przebieg kolei regionalnej przez Tarnowskie Góry jest optymalnym przebiegiem, ponieważ ma uzasadnienie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Powiedziała również, że bez uwzględnienia przebiegu alternatywnego przez Tarnowskie Góry lub Tarnowskie Góry i Zawiercie raport środowiskowy dla tej inwestycji nie powinien być przyjęty.

Wyraziła sprzeciw wobec traktowania konsultacji jako wymogu formalnego i nie uwzględnianiu wniosków zgłaszanych przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i pojedynczych obywateli, arogancji i lekceważeniu społeczności lokalnych np. nie odpowiadaniu na zgłaszane wnioski, pytania i postulaty, opuszczaniu sali obrad przez projektantów. Swoją wypowiedź zakończyła wnioskami:

 1. Sprawa projektowanego połączenia kolejowego powinna być ponownie poddana analizie podczas obrad Sejmiku Śląskiego.
 2. Powinny się odbyć rzeczywiste konsultacje społeczne, z udziałem ekspertów,  podczas których możliwe będzie wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wyboru optymalnej opcji przebiegu planowanego połączenia kolejowego.

31.05.2012 r.  -  XX  Sesja Rady Gminy Bobrowniki – Urząd Gminy Bobrowniki.

Stowarzyszenie reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska – Prezes, Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP, Pan Leszek Fałek- członek stowarzyszenia, reprezentujący mieszkańców ulicy Wolności z Siemoni i Sączowa.

W sprawach różnych, Prezes stowarzyszenia zapytała dlaczego w okresie kwitnienia zostały wycięte kasztanowce w Siemoni, jest to niezgodne z Ustawą o ochronie przyrody. Ponadto nie wycina się drzew w okresie lęgowym ptaków. Pan Wójt odpowiedział, że na to pytanie odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Pan Leszek Fałek zapytał, kiedy PZD przystąpi do prac związanych z udrożnieniem rowów odwadniających na ulicy Kościuszki w Siemoni i kiedy zostanie położony chodnik na ulicy Wolności. Pan Fałek stwierdził, że obrywający się asfalt przy poboczu drogi stanowi zagrożenie dla kierowców.

Pan Wójt odpowiedział, że i w tej sprawie odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

31.05.2012r -  Wizyta Pana Jacka Kłosińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie, podczas której omówione zostały zasady gry w "Petanque" oraz przeprowadzono rozgrywki na boisku szkolnym z uczniami klas IV i V.

Więcej w relacji filmowej na stronie http://www.bobrowniki.tv/relacje/xx-sesja/.


 

CZERWIEC 2012r.  Fot. J.Waler


1.06.2012r -  w Dniu Dziecka w Gimnazjum Publicznym w Siemoni, spotkanie Pana Jacka Kłosińskiego z młodzieżą, podczas którego przedstawiona została historia i zasady gry w Petanque. Celem spotkania było upowszechnienie gry i zachęcenie do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach i zawodach.

4.06.2012r. - Posiedzenie Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska – Urząd Gminy Bobrowniki.

Z ramienia stowarzyszenia w obradach uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska – Prezes, Pan Leszek Fałek - członek stowarzyszenia, reprezentujący mieszkańców ulicy Wolności z Siemoni i Sączowa.

Głównym tematem posiedzenia był stan dróg i oświetlenia ulicznego w Gminie oraz ocena czystości i estetyki Gminy. Omówiono także stan środowiska w otoczeniu dróg i rowów przydrożnych. Zwrócono uwagę na pojawiające się dzikie wysypiska śmieci, pomimo odbioru śmieci przez ZGK i prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła uwagę na konieczność kontroli obiektów mostowych na Podmłyniu i za podstacją w Siemoni. Przejeżdżający ciężki transport podczas budowy autostrady A1 mógł spowodować osłabienie konstrukcji mostowych. Zbierająca się woda w wykopie byłej kolei piaskowej, pod mostem w Siemoni też może spowodować osłabienie konstrukcji tych obiektów, co może stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Odnowienia wymagają również barierki mostowe.

Pan Leszek Fałek zgłosił konieczność wyczyszczenia rowów odwadniających wzdłuż ulicy Wolności oraz ich wzmocnienia, tak żeby zbierająca się woda nie przesiąkała do piwnic okolicznych domów.

9.06.2012r.  - Wernisaż wystawy : " Malarstwo olejne" - Barbara Jonderko Jagła   -  Dom Kultury w Siemoni.

Wernisaż został zorganizowany przez Stowarzyszenie S-PTP i Dom Kultury w Siemoni. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia oryginalnych prac olejnych Artystki i co ważne, spotkać się i porozmawiać z Artystką. Prezentowane prace wzbudzały zainteresowanie i zachwyt zwiedzających.

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia w zakładce: Informacje Różne/Stowarzyszenie S-PTP i na stronie Bobrowniki TV.

12.06. 2012r. - Wizyta Pana Jacka Kłosińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie - przeprowadzenie rozgrywek w Petanque, na boisku szkolnym z uczniami klas IVi V.

13.06.2012r. – Posiedzenie łączone Rady Sołeckiej w Siemoni, stowarzyszeń i organizacji uczestniczących w przygotowaniach do SIEMONIADY, którą zaplanowano na 16.06.2012 r.- Publiczne Gimnazjum w Siemoni.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele S-PTP: Prezes - Pani Zofia Krzykawska, Wiceprezes - Pan Janusz Gwóźdź, Członek Zarządu – Pani Wiesława Furgacz, Pan Jacek Kłosiński odpowiedzialny za przygotowanie I Gminnego Turnieju Gry w PETANQUE.

Pan Jacek Kłosiński poinformował zebranych, że Turniej zostanie rozegrany na dwóch boiskach. W turnieju będą uczestniczyć drużyny rodzinne - 3-osobowe. Nagrody dla zwycięzców (statuetki, medale i dyplomy) zostaną zakupione z dotacji przyznanej dla stowarzyszenia przez Gminę Bobrowniki na realizację zadania publicznego. Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju zabezpiecza Zarząd S-PTP.

Pani Zofia Krzykawska zapytała:

 • jaki czas przewidziany jest na rozegranie turnieju?
 • Czy nagrody będą wręczane po zakończeniu każdego konkursu i turnieju, czy zostaną wręczone wszystkie nagrody w jednym czasie?

Pani Katarzyna Cofała -Sołtys Siemoni odpowiedziała, że I Gminny Turniej Gry w PETANQUE przewidziany jest w programie w godz. 16 -18 i nagrody będą wręczane po zakończeniu każdego konkursu i po zakończeniu rozgrywek w każdej dyscyplinie.

Relacja i fotoreportaż z Turnieju Gry w PETANQUE w Zakładce: Informacje Różne/Stowarzyszenie S-PTP i na Bobrowniki TV. Natomiast na stronie UG relacja filmowa z Siemoniady - zobacz

27.06.2012 r. – II Gminny Rodzinny Turniej Gry w PETANQUE – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie.

Turniej wzbudził duże zainteresowanie wszystkich uczestników. Ze względu na ograniczenia czasowe do rozgrywek zakwalifikowano dwanaście  3-osobowych drużyn rodzinnych. Mimo zaciętej rywalizacji rozgrywki odbywały się w radosnej i  przyjacielskiej atmosferze.

W przygotowaniach i przeprowadzeniu turnieju pomagała Pani Ewa Klimczyk - nauczyciel wychowania fizycznego i Pani Małgorzata Fijołek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie.

Trzy najlepsze drużyny zostały nagrodzone dyplomami i wydawnictwami albumowymi o osobliwościach przyrodniczych różnych kontynentów. Nagrody zakupiono z dotacji Gminy Bobrowniki przyznanej na realizację zadania publicznego  i środków stowarzyszenia. Turniej został zorganizowany i przeprowadzony przez: Jacka Kłosińskiego, Leszka Fałka, Tadeusza Kańtocha, Joannę Waler, Zofię Krzykawską, Marię Czerwiecką i  Wiesławę Furgacz.

Fotoreportaż w zakładce : Informacje Różne/ Stowarzyszenie S-PTP.

29.06.2012r. - XXI Sesja Rady Gminy Bobrowniki – Urząd Gminy Bobrowniki

W obradach XXI Sesji uczestniczyli: Pani Zofia Krzykawska – Prezes oraz Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP.

Podczas obrad Pani Przewodnicząca poprosiła radcę prawnego o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez prezesa stowarzyszenia na posiedzeniu łączonym Komisji Rady Gminy. Pytania dotyczyły czasu, jaki jest przeznaczony na głos mieszkańców, który mogą zabrać w sprawach różnych oraz sposobu prowadzenia dyskusji ( np. przerywania wypowiedzi w połowie zdania). Odpowiedź radcy prawnego była tendencyjna, podkreślająca tylko prawa przewodniczącej, bez obiektywnej odpowiedzi uwzględniającej również prawa mieszkańców.

Pani Krzykawska zwróciła uwagę, że odpowiedź radcy prawnego jest niezgodna z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa oraz z art.32 pkt.1-Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i pkt.2-Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. "Pan radca prawny nie odpowiedział na zarzut i wyszedł z sali obrad.

Kolejne pytanie dotyczyło doprecyzowania odpowiedzi na pismo Pana Leszka Fałka w sprawie udrożnienia rowów na ulicy Kościuszki w Siemoni oraz wyczyszczenia i wzmocnienia rowów odwadniających wzdłuż ulicy Wolności w Siemoni. Pan Roman Polarz - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych odpowiedział, że odpowiedź zostanie doprecyzowana na piśmie.

Więcej informacji na portalu Bobrowniki TV i stronie Urzędu Gminy - relacja filmowa.


LIPIEC 2012r. Fot. J.Waler


5.07. 2012r. - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ  podsumowujące pierwsze półrocze 2012r.

Na zebraniu podsumowano działalność stowarzyszenia w okresie od stycznia do czerwca 2012r. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania: rzeczowe ( Pani prezes Zofia Krzykawska) i finansowe ( Pani Joanna Waler - skarbnik)

9.07.2012 r.- Posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu Będzińskiego i Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki. - Dworek w Dobieszowicach.

Głównym tematem posiedzenia była propozycja zmiany przebiegu trasy połączenia kolejowego na odcinku Katowice-Pyrzowice w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice.

W posiedzeniu uczestniczyli: Pani Barbara Dziuk – Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Śląskiego, Pan Krzysztof Malczewski-Starosta Będziński, Pan Emil Bystrowski- Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Pani Elżbieta Kwaśnicka - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego, Pan Arkadiusz Ziemba-Wójt Gminy Bobrowniki, Pani Katarzyna Cofała- Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki, pracownicy starostwa i gminy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy oraz sołtysi.

Stowarzyszenie: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentowali: Pani Zofia Krzykawska – Prezes S-PTP oraz Pan Leszek Fałek – członek stowarzyszenia, reprezentujący mieszkańców Siemoni i Sączowa z ul. Wolności.

Obrady otworzył Pan Stanisław Przybylak-Przewodniczący Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska Rady Gminy Bobrowniki.

Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że najkorzystniejszym przebiegiem dla przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice jest przebieg przez Tarnowskie Góry, lub Tarnowskie Góry i Zawiercie. Poparli stanowisko Rady Powiatu Tarnogórskiego, która w tej sprawie podjęła kolejną uchwałę. Pani Zofia Krzykawska przedstawiła Stanowisko S-PTP, natomiast Pan Leszek Fałek zwrócił uwagę zebranych na zaburzenie stosunków wodnych, jakie w zlewni Brynicy spowodował nasyp autostrady A1, a kolejna inwestycja liniowa – kolej, której przebieg zaprojektowano równolegle do autostrady A1, w wykopach i na nasypach przyczyni się do pogorszenia stosunków wodnych i zwiększy zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców pozostawionych pomiędzy autostradą i koleją.

Więcej wiadomości na naszej stronie w Zakładce: Kolej Regionalna - kalendarium wydarzeń, a także na stronie Bobrowniki.pl w Zakładce: Ważne Sprawy /Kolej regionalna oraz na portalu Bobrowniki Tv - relacja filmowa.

18.07.2012r -  Zebranie Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Sołtysówce w Rogoźniku.

W spotkaniu uczestniczyli m.in: przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy, Wójt Gminy Bobrowniki Pan Arkadiusz Ziemba, radny Gminy Bobrowniki Pan Jacek Mościński, Pan Henryk Wadowski. Stowarzyszenie: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentował Pan Jerzy Gadaczek - wiceprezes stowarzyszenia.

Gospodarzem spotkania był Przewodniczący  Gminnej Rady Pożytku Publicznego -  Pan Wiesław Urbańczyk.

Po przywitaniu przybyłych gości i odczytaniu protokołu z ostatniego zebrania (Pani Sapińska) przedstawiony został  pilotażowy projekt pt. "Moja Mała Ojczyzna"( zobacz. ) Następnie przedstawiono informację na temat realizacji programu współpracy Gminy Bobrowniki z organizacjami pozarządowymi. Frekwencja na  zebraniu ( ok.15 osób) zastanawia,  zważywszy, że sama Rada liczy 8 osób, zaś stowarzyszeń działających na terenie gminy jest ok.25!

23.07.2012r. - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stowarzyszenie: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentował Pan Jerzy Gadaczek - wiceprezes stowarzyszenia.

Głównymi tematami posiedzenia były:

 • Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014r ( m.in. rezolucja Radnej Sejmiku Śląskiego - Pani Barbary Dziuk w sprawie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, regionalne instalacje przetwarzania odpadów)
 • Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 ( pierwsza w Polsce tego typu strategia na szczeblu wojewódzkim, uwagi Pani Barbary Dziuk dotyczące zrównoważonego rozwoju, uwzględnienie rozdzielenia pojęć : pomnik przyrody i zabytek przyrody)

Założenia Programowe Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030  ( zapoznaj się )

W okresie od 15 października 2009r. do 30 listopada 2009r. odbyły się wstępne konsultacje odnośnie zakresu planowanej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Strategii można było zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną. Ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag do  Projektu można zapoznać się  tutaj.


SIERPIEŃ 2012r. Fot. J.Waler


24.08.2012r  - Zebranie Zarządu Stowarzyszenia: SIEMONIA- PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia S-PTP ,  mimo przerwy wakacyjnej, miało na celu omówienie bieżących spraw związanych z działalnością stowarzyszenia. Głównym tematem zebrania była organizacja Jesiennego Międzyszkolnego Turnieju "Petanque". Ustalono termin ( 21 września 2012r.) przygotowano program zawodów i regulamin. Pan Jacek Kłosiński - koordynator zawodów, przedstawił członkom zarządu dotychczas podjęte  działania ( tzn. spotkania z dyrektorami szkół w celu udostępnienia boisk i placów szkolnych dla rozgrywek, etapy naboru uczestników zawodów, program szkoleń itp.) Przedyskutowano i zatwierdzono  harmonogram dalszych prac związanych z organizacją turnieju.


WRZESIEŃ 2012r. Fot. J.Waler


Działalność Zarządu S-PTP w miesiącu wrześniu zdominowały przygotowania i organizacja Międzyszkolnego Turnieju "Petanque" i tak :

03.09.2012r. -  Spotkanie Pani Joanny Waler i Pana Jacka Kłosińskiego z Panią Jolantą Holzheimer - Dyr. Gimnazjum Publicznego w Siemoni oraz Panią Małgorzatą Fijołek - Dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie w sprawie organizacji turnieju w dniu 21września 2012r na boisku szkolnym ZSP w Sączowie.

04.09.2012r. - Spotkanie Pani Joanny Waler i Pana Jacka Kłosińskiego z Dyrektorem Gimnazjum w Rogoźniku - Panem Arturem Flakiem w sprawie reprezentacji szkoły w organizowanym turnieju

12.09.2012r. - Spotkanie Pana Leszka Fałka z nauczycielką W-F - Panią Ewą Klimczyk i Panem Andrzejem Nabrdalikiem (pracownikiem obsługi) w sprawie przygotowania boiska szkolnego i "infrastruktury" do turnieju.

13.09.2012r. - Posiedzenie Zarządu S-PTP ( bieżące informacje na temat planowanego przebiegu kolei regionalnej do Pyrzowic, rewitalizacja centrum Siemoni, zmiana ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, sprawozdanie z dotychczas podjętych działań w sprawie organizacji Turnieju i ustalenie  dalszych prac, omówienie przygotowań do organizacji spotkania integracyjnego "Pieczenie ziemniaków", sprawy różne)

14.09.2012r. - Joanna Waler - zakup nagród dla uczestników Turnieju ( grawerowanie statuetek, druk dyplomów, nagrody rzeczowe itp.)

17.09.2012r. -  Kolejne spotkanie Pani Joanny Waler i Pana Jacka Kłosińskiego z Dyrektorem Gimnazjum w Rogoźniku - Panem Arturem Flakiem

18.09.2012r. - Przeprowadzenie przez Pana Jacka Kłosińskiego praktycznych zajęć gry z uczniami Gimnazjum w Siemoni i Rogoźniku.

19.09.2012r. - Kolejne spotkanie Pani Joanny Waler i Pana Jacka Kłosińskiego z Dyr. Małgorzatą  Fijołek i Panią Ewą Klimczyk (ostateczne ustalenia)

20.09.2012r. -  Panowie : Jacek Kłosiński, Leszek Fałek i Tadeusz Kańtoch organizują transport namiotu do ZSP w Sączowie

21.09.2012rMIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ "PETANQUE" - boisko szkolne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie.

Relacja i fotoreportaż z turnieju w Zakładce: Informacje Różne/ Stowarzyszenie S-PTP. Relacje filmowe dostępne również na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki i portalu Bobrowniki TV. Zachęcamy do obejrzenia!

21.09.2012r. - Posiedzenie Zarządu S-PTP (podsumowanie turnieju, omówienie działań związanych z rozliczeniem zadania publicznego -" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", dyskusja nad podjętymi uchwałami w sprawie przebiegu kolei regionalnej do Pyrzowic, interpelacją radnej B. Dziuk na sesji Sejmiku Woj.Śląskiego – 17.09.2012r ; sprawy różne m.in. decyzja Zarządu w sprawie konkursu „Społecznik Roku”, dyskusja nad sposobem rozdysponowania przyznanych stowarzyszeniu środków z "Funduszu Sołeckiego",  szczegóły organizacji "Pieczenia ziemniaków" w dniu 6.10.2012r. )

26.09.2012r. - Zebranie Wiejskie w Siemoni - przygotowanie przez prezesa Stowarzyszenia - Panią Zofię Krzykawską projektu Uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek  Katowice - Pyrzowice.


PAŹDZIERNIK 2012r. Fot. J.Waler


3.10.2012r. - Wspólne  posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawicieli organizacji społecznych, działających na terenie Siemoni w sprawie organizacji imprezy  integracyjnej - „Pieczenie ziemniaków.

Przedstawiciele poszczególnych organizacji  podzielili między sobą zadania związane z organizacją biesiady. Zbiórkę osób odpowiedzialnych za przygotowanie biesiady wyznaczono na sobotę 6 października o godz. 12.00. Koordynatorem i odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zadań został Pan Mieczysław Błoński - Prezes OSP w Siemoni.

6.10.2012r. - W Gimnazjum Publicznym im. J. Piłsudskiego  w Siemoni odbyła się impreza integracyjna "Pieczenie ziemniaków" zorganizowana przez Radę Sołecką wspólnie ze stowarzyszeniem S-PTP oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na terenie Siemoni.

Relacja ze spotkania w Zakładce: Działalność kulturalna / Spotkania środowiskowe

 


 

LISTOPAD 2012r.  Fot. J.Waler


13.11.2012 r. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Będzinie zorganizowane przez Starostę Będzińskiego Pana Krzysztofa Malczewskiego.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy i radni miast i gmin Powiatu Będzińskiego, parlamentarzyści, radni Sejmiku Śląskiego, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przebiegu kolei regionalnej łączącej MPL "Katowice" w Pyrzowicach  z miastami aglomeracji górnośląskiej oraz zredagowanie protestu przeciw wybranemu przez PKP PLK wariantowi planowanej inwestycji kolejowej, który nie spełnia warunków środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Protest zostanie przesłany do Premiera - Pana Donalda Tuska.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi:

 • Pan Waldemar Andzel – Poseł RP
 • Pani Barbara Dziuk-Radna Sejmiku ŚląskiegoWiceprzewodnicząca Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, która wspiera działalność naszego stowarzyszenia, służy radą i pomocą w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony krajobrazu i racjonalnego gospodarowania przestrzenią,
 • Pan Włodzimierz Trzcionka – Radny Powiatu Będzińskiego,
 • Pan Jacek Mościński - Radny Gminy Bobrowniki,
 • Pan Tomasz Gajek - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Urząd Gminy Bobrowniki,
 • Pan Bartosz Makieła - Inspektor Referatu Rozwoju i Promocji – Urząd Gminy Bobrowniki,
 • Pani Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP,
 • Pan Jerzy Gadaczek – Wiceprezes S-PTP.

Pan Krzysztof Malczewski-Starosta Będziński stwierdził, że projekt kolei regionalnej, która w przyszłości ma połączyć MPL ”Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej budzi wiele kontrowersji, a brak w raporcie środowiskowym opracowania alternatywnego przebiegu dla tej inwestycji jest przyczyną licznych protestów (ponad 3000) mieszkańców gmin, przez które ma przebiegać kolej regionalna według wybranego przebiegu. Problem jest poważny, ponieważ należy zachować równowagę pomiędzy rozwojem MPL w Pyrzowicach i jego znaczeniem dla całego regionu, a warunkami środowiskowymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, niezbędnymi do zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców, prawa własności i dziedziczenia oraz przestrzeni życiowej w czystym środowisku. Brak również uzasadnienia ekonomicznego dla tej inwestycji, ponieważ potoki pasażerów i pracowników lotniska będą zbyt małe i nie zapewnią rentowności dla projektowanej linii kolejowej.

Uczestnicy spotkania poparli wniosek o zmianę przebiegu linii kolejowej po trasie istniejących linii kolejowych 131 i 182 przez Tarnowskie Góry do MPL „Katowice” w Pyrzowicach, lub przez Tarnowskie Góry i Zawiercie.

Pan Jacek Mościński – Radny Gminy Bobrowniki zwrócił uwagę na fakt, że ilość pasażerów korzystających z MPL w Pyrzowicach od 2008 r. utrzymuje się na średnim poziomie 2,5 mln.  ciągu roku i nie wykazuje tendencji wzrostowej, dlatego linia kolejowa powinna przebiegać przez duże miasta, aby zapewnić potoki podróżnych, które zapewnią odpowiednie dochody ze sprzedaży biletów. Zbyt drogi bilet, przy małej ilości pasażerów jeszcze bardziej przyczyni się do zmniejszenia ilości podróżnych, korzystających z tego połączenia.

Pani Zofia Krzykawska-Prezes S-PTP wyraziła sprzeciw wobec określania merytorycznych uwag, zgłaszanych na etapie projektowania przez władze gminne, mieszkańców, organizacje pozarządowe w celu wypracowania kompromisowego przebiegu linii kolejowej, mającego uzasadnienie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe działaniami podważającymi i zakłócającymi proces inwestycyjny wybranego wariantu połączenia kolejowego przez Piekary Śląskie. Zwróciła również uwagę na fakt, że już na etapie przedprojektowym i projektowym należy zadbać o środowisko przyrodnicze i społeczne, w celu zapobiegania skutkom zaniedbań, braku wiedzy lub braku wyobraźni podczas budowy kolei i po jej zakończeniu.

Odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią powinno polegać na zrównoważeniu potrzeb człowieka i środowiska w celu zachowania jakości środowiska, utrzymania różnorodności biologicznej, właściwych warunków życia lokalnych społeczności, a nie tylko na realizacji celów biznesowych i ambicji politycznych.

Brak zgodnych z prawem konsultacji społecznych podczas planowania i projektowania tej inwestycji, spowodował protesty społeczne, na dotychczas niespotykaną skalę. Wnioski zgłaszane przez rady miast i gmin, zebrania wiejskie, organizacje pozarządowe były ignorowane przez inwestora i projektantów. Dopiero Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwracając Raport środowiskowy do poprawy, zwróciła uwagę na braki i błędy w Raporcie, które wcześniej wskazywane były przez mieszkańców miast i gmin zainteresowanych projektowanym połączeniem kolejowym MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Pan Jacek Mościński i Pani Zofia Krzykawska złożyli pisma - załączniki do protokołu ze spotkania.

15.11.2012r. - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia S-PTP.

Do najważniejszych spraw omawianych podczas obrad zaliczyć należy:

 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej" , dofinansowanego przez Gminę Bobrowniki. Przedmiotem umowy było upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, w tym organizowanie imprez sportowych środowiskowych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. W ramach dotacji zorganizowano Międzyszkolny Turniej Gry w Bule dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie oraz dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Siemoni i Rogoźniku. Dużym zainteresowaniem cieszył się również turnieje rodzinne  zorganizowane z okazji imprezy środowiskowej SIEMONIADA w Siemoni i podczas Czerwcowego Pikniku Rodzinnego w Sączowie. Całkowity koszt zadania wyniósł - 3 080,00 zł, w tym dotacja w kwocie -  1 820,00 zł. Sprawozdanie złożyła Pani Joanna Waler – Skarbnik S-PTP. Prezes Stowarzyszenia Pani Zofia Krzykawska podziękowała Pani Joannie Waler za wzorowo przygotowany wniosek o dotację oraz sprawozdanie, zarówno w części finansowej jak również w części rzeczowej. Podziękowania złożyła także Panu Jerzemu Gadaczkowi – Wiceprezesowi S-PTP za monitorowanie zadania na etapie planowania, realizacji i rozliczenia.

Szczególne podziękowania należą się Panu Jackowi Kłosińskiemu - miłośnikowi  i propagatorowi "Gry w bule", który  był inicjatorem całego przedsięwzięcia i aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do zawodów oraz  jako Przewodniczący  Komisji Sędziowskiej czuwał nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zawodów.

 • Pani Joanna Waler poinformowała Zarząd o realizacji przyznanej dotacji z Funduszu Sołeckiego w wysokości 500,00 zł. Z tego funduszu zostaną zakupione sztalugi oraz kartony do antyram. Sztalugi będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie i Dom Kultury w Siemoni podczas organizowania wystaw tematycznych oraz wernisaży dla mieszkańców gminy Bobrowniki.

GRUDZIEŃ 2012r. Fot. K.Paradowska

 

7.12.2012r. Spotkanie Podmiotów Sektora Ekonomii Społecznej, Biznesu oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dworek w  Dobieszowicach.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Inqbator - Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkania była budowa wspólnej strategii współpracy, integracja, oraz wymiana doświadczeń.

Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki przywitał uczestników spotkania, życzył owocnych obrad i bardzo dobrej współpracy w roku 2013.

Program i cel spotkania przedstawiła Pani Dorota Szybała-Pelak - Menedżer Projektu.

Pani Anna Cekiera - Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w swoim wystąpieniu nt. „Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej w nowym okresie programowania 2014-2020” zwróciła uwagę na małą aktywność społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych podczas prowadzonych konsultacji społecznych nad nowymi programami, projektami i zadaniami.

Pan Arkadiusz Ziemba - Wójt Gminy Bobrowniki przedstawił możliwości rozwoju współpracy organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu w Gminie Bobrowniki. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bobrowniki zaprezentowali plany działalności organizacji pozarządowych na rok 2013. Pan Tomasz Bednarek reprezentujący Stowarzyszenie Lepsza Gmina przedstawił prezentację Programu dofinansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Swiss Contribution. Celem programu będzie stworzenie „Internetowego portalu informacyjnego” dla inicjowania aktywności publicznej. Pan Tomasz Bednarek zaprosił organizacje pozarządowe do współpracy, wprowadzania nowych pomysłów podczas warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego, przygotowania konkursu wiedzy o demokracji dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz pikniku plenerowego „Aktywni obywatele - lepsza gmina”.

Stowarzyszenie SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ reprezentowała Pani Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP.

Podziękowała Pani Annie Cekiera - Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, za zwrócenie uwagi na rolę konsultacji społecznych w społeczeństwie obywatelskim. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że mieszkańcy gminy Bobrowniki, chociaż zwracali się z prośbą o zorganizowanie przez inwestora PKP PLK oraz projektantów nowej trasy połączenia kolejowego Katowice - Pyrzowice w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,  o przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych, to takowych nie przeprowadzono, ignorując całkowicie społeczność lokalną. Zorganizowano jedynie spotkania informacyjne, podczas których podawano informacje wzajemnie się wykluczające, enigmatyczne, sprzeczne ze stanem faktycznym, wprowadzające chaos informacyjny, co spowodowało skierowanie ponad 3000 protestów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do instytucji i władz państwowych i wojewódzkich.

Niestety, zapomniano o podstawowej zasadzie; aby uniknąć problemów z realizacją inwestycji mającej znaczący wpływ na środowisko najważniejsze jest podjęcie dialogu ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi. Przecież już od kilkudziesięciu lat prawo europejskie uważa gwarancje udziału społeczeństwa w podejmowaniu przez państwo decyzji w sprawach środowiska za standard w demokratycznym państwie. Niestety, arogancja inwestorów w kontaktach ze społecznościami lokalnymi nadal jest zjawiskiem występującym dość często. Trudno się więc dziwić, że społeczeństwo nie chce uczestniczyć w działaniach pozorowanych. Inny problem stanowi skuteczność powiadamiania o terminach konsultacji, nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do internetu, a zawiadomienia rozwieszone w urzędach i na tablicach ogłoszeń, są niestety mało skuteczne. Najskuteczniejsze jest skierowanie  zawiadomienia na piśmie do organizacji pozarządowych lub mieszkańców zainteresowanych realizacją danej inwestycji.

Pani Zofia Krzykawska poinformowała o planowanej przez Stowarzyszenie S - PTP.  na miesiąc czerwiec 2013 r. organizacji  - I Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych nt. „Zrównoważony rozwój gmin wiejskich, w których planowane są inwestycje infrastrukturalne.”

13.12.2012 r.- Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia S -PTP.

Jednym z ważniejszych problemów omawianych podczas obrad Zarządu, były konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bobrowniki w sprawie gospodarki odpadami.

Pani Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP zapoznała Zarząd z projektami uchwał. Podczas dyskusji, Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezes S-PTP zwrócił uwagę, że już na wrześniowym zebraniu sołeckim w Siemoni zgłoszono wiele uwag do kontrowersyjnej „ustawy śmieciowej”. Nowa ustawa nie powinna zawierać takich rozwiązań, które będą obciążać zwiększonymi kosztami mieszkańców, bo takie działania przyczynią się do powstawania nowych ”dzikich wysypisk śmieci”. Brak konkurencyjności firm zajmujących się gospodarką odpadami na obszarze gminy, przyczyni się do generowania większych kosztów, które nie zawsze będą adekwatne do jakości usług.

Podczas obrad zgłoszono następujące wnioski:

 • Pan Jerzy Gadaczek stwierdził, że należy zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych do 2 razy w miesiącu, szczególnie w miesiącach letnich,
 • Pani Joanna Waler zaproponowała aby przydzielony pojemnik na odpady nie był przyporządkowany dla dwóch osób, tylko dla trzech, bo taka jest statystycznie tradycyjna rodzina,
 • Pan Leszek Fałek zwrócił uwagę na problem zaśmiecania gminy Bobrowniki przez nieznanych sprawców (lasy, przydrożne rowy, pobocza dróg), w projektach uchwał nie uwzględniono tego problemu i sposobu jego rozwiązania.

Pani Zofia Krzykawska zwróciła się z prośbą do uczestników spotkania o przygotowanie na piśmie propozycji kolejnych wniosków i uwag, które zostaną zamieszczone w konsultacyjnym formularzu zgłoszeniowym i przekazane do Urzędu Gminy Bobrowniki.

Pani Prezes podziękowała Zarządowi oraz pracownikom Domu Kultury w Siemoni za pracę w 2012 roku i z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożyła wszystkim serdeczne życzenia.

Fot. A.Brzeska, J.Waler

15.12.2012 r. - Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego „Płomień” Sączów.  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sączowie.

Na zaproszenie Prezesa Klubu Sportowego „Płomień” Sączów -  Pana Zygmunta Gonkiewicza w Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele S-PTP: Pani Zofia Krzykawska - Prezes Stowarzyszenia, Pan Janusz Gwóźdź - Wiceprezes Stowarzyszenia, Członkowie Zarządu: Pani Wiesława Furgacz i  Pan Tadeusz Kańtoch, członkowie stowarzyszenia: Pani Danuta Sztam i Pan Leszek Fałek. Przewodniczący obrad Pan Bartłomiej Elzner poprosił Panią Zofię Krzykawską, aby przedstawiła zebranym zasady gry w bule, która wzbudza duże zainteresowanie nie tylko wśród członków Klubu Sportowego „Płomień, ale również wśród mieszkańców Sączowa.

Pani Prezes przedstawiła zasady gry, podkreślając jej uniwersalny charakter. Pétanque to interesująca forma spędzania wolnego czasu, która łączy pokolenia, ponieważ mogą w nią grać wszyscy bez względu na wiek, umiejętności sportowe oraz predyspozycje. Proste zasady, a także możliwość gry w różnych warunkach np. na trawiastym lub żwirowym placu zabaw, na alejkach parkowych, na boisku szkolnym itp. dają możliwość doskonalenia sprawności fizycznej, ćwiczenia koordynacji i precyzji ruchów, zachowania równowagi. Przebieg gry zachęca do dyskusji, uczy umiejętności współdziałania w zespole, szacunku wobec przeciwników oraz wywołuje pozytywne emocje wśród zawodników i kibiców, pozwala także uwierzyć w swoje możliwości fizyczne i umysłowe. Daje możliwość bycia razem całym rodzinom podczas aktywnego wypoczynku.

Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o powołaniu w ramach działalności Klubu Sekcji Gry w Bule. Przewodniczący obrad, zwrócił się do przedstawicieli S-PTP o pomoc i wspieranie nowej sekcji podczas organizowania zawodów gry w bule.

19.12.2012 r. -  Złożenie w Urzędzie Gminy Bobrowniki FORMULARZA DO KONSULTACJI projektów uchwał w ramach wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach konsultacji, stowarzyszenie zgłosiło ogółem  32 uwagi i opinie, które przekazano Panu Tomaszowi Gajkowi Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, oraz Panu Stanisławowi Przybylakowi Przewodniczącemu Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska z prośbą o zapoznanie z przesłanymi uwagami radnych, członków Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi budzi wiele kontrowersji, dlatego składanie uwag na każdym etapie procedowania nad dokumentami prawa lokalnego jest ważne, ponieważ dotyczy całej społeczności naszej Gminy.

Oprócz uwag zamieszczonych w Formularzu  zgłoszeniowym, najwięcej wątpliwości dotyczyło:

 • wyboru firm odbierających odpady w procesie bez przetargu;
 • obowiązku indywidualnego dostarczania odpadów niebezpiecznych do gminnego punktu zbiórki tych odpadów, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami, oprócz kosztów za odbiór odpadów wynikających z zapisów umowy, a nie wszyscy mieszkańcy dysponują własnym środkiem transportu
 • odbioru odpadów szklanych bezpośrednio od mieszkańców, ponieważ pojemniki zbiorcze w poszczególnych sołectwach często są przepełnione, obok pojemników ustawiane są reklamówki z różnymi odpadami, nie tylko szklanymi, a często składowane opakowania szklane wypełnione są przeterminowanymi, zepsutymi przetworami;
 • uprzątania worków wypełnionych odpadami z miejsc (park, brzegi zbiorników wodnych, terenów leśnych przy poboczach dróg) objętych akcjami z okazji Dnia Ziemi, Sprzątania Świata. Bardzo często pełne worki nie są uprzątnięte nawet przez kilka miesięcy. Worki te często są rozszarpywane przez zwierzęta i dochodzi do wtórnego zaśmiecenia. Młodzież i dzieci, które uczestniczą w tych akcjach zwracają uwagę, że instytucje odpowiedzialne za uprzątnięcie zebranych śmieci nie wywiązują się ze swoich obowiązków i lekceważą ich pracę;
 • uprzątania poboczy i rowów w pasie drogowym przed posesjami, miejsca te należą do administratora drogi, a nie do mieszkańców. Często z przejeżdżających samochodów wyrzucane są śmieci (w reklamówkach, workach i kartonach);
 • uprzątania pasa drogowego z błota pośniegowego i innych odpadów pozostałych po okresie zimowym, za to zadanie odpowiedzialny jest administrator drogi a nie mieszkańcy;
 • uprzątania ogłoszeń, reklam i innych informacji zamieszczanych na słupach i tablicach ogłoszeń, które zrywane przez wiatr lub niektóre osoby zaśmiecają teren

28.12.2012 r. - XXV  SESJA RADY GMINY BOBROWNIKI

W obradach XXV SESJI uczestniczyła Pani Zofia Krzykawska - Prezes S-PTP i Pan Jerzy Gadaczek - Wiceprezes S-PTP. Relację z obrad Sesji można zobaczyć na stronach: telewizji internetowej - Bobrowniki TV i Urzędu Gminy Bobrowniki .

Natomiast Protokół Sesji zamieszczony na stronie BIP - Bobrowniki i zawiera między innymi informacje na temat konsultacji projektów uchwał w ramach wdrożenia nowego  systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pani Prezes zwróciła uwagę na fakt, że brak możliwości zabrania głosu przed głosowaniem uchwał uniemożliwia radnym poznanie  wszystkich okoliczności, uwag i opinii dotyczących problemów społecznych, których rozwiązanie ma zabezpieczyć podjęta uchwała.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  2012r. -  zapoznaj się
 
Start Działalność S-PTP - kalendarium