STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Działalność S-PTP - kalendarium
Drukuj PDF
Spis treści
Działalność
KALENDARIUM 2010r.
KALENDARIUM 2011r.
KALENDARIUM 2012r.
KALENDARIUM 2013r.
KALENDARIUM 2014r.
KALENDARIUM 2015r.
Wszystkie strony

 

 

Kalendarium 2010r.

 

 

 

Działania Zarządu Stowarzyszenia podjęte w I półroczu 2010r:


1. Organizacja i zarządzanie Stowarzyszeniem.

2. Współpraca z instytucjami wojewódzkimi w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

 • Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody – p. Jolantą Prażuch.
 • Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony  Środowiska p. Anną Wrześniak
 • Spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska p.Gabrielą Lenartowicz
 • Spotkanie z Dyrektorem REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA w Katowicach panią Anną Kuśką – Ciba w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla planowanej na obszarze Gminy Bobrowniki kolei regionalnej i Kolei Dużych Prędkości oraz udziału Stowarzyszenia w rozprawie administracyjnej
 • Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z panią Ewą Burchat-Błachutą ,wicedyrektorem Wydziału Strategicznego U.M.
 • Spotkanie w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z panią Renatą Bulą współautorką opracowania ekofizjograficznego strefy okołolotniskowej
 • Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • Udział w spotkaniu z Przewodniczącym Sejmiku Śląskiego panem Michałem Czarskim
 • Udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju.

3. Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na obszarze Polski -nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem : Pracownia Na Rzecz       Wszystkich Istot z Bielska - Białej

4. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w granicach administracyjnych Gminy Bobrowniki -nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą Działania – Brynica to nie granica.

5. Współpraca z Urzędem Gminy Bobrowniki : wójtem, radą gminy i radnymi

6. Współpraca z sołectwami Gminy Bobrowniki i sąsiednich gmin

7. Współpraca z Radą Sołecką w Siemoni : Wspólne posiedzenia zarządu i rady w sprawie ustalenia strategii działań w związku z planowaną budową   kolei regionalnej i uwagi do Studium Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Siemonia

8. Współpraca z mediami:

 • Udział w nagraniu audycji radiowej ZIELONY TELEFON - posłuchaj audycji !
 • Współpraca z TVS - problemy związane z budową kolei regionalnej MPL Pyrzowice- Katowice  (zobacz) ( zobacz )
 • Wizja lokalna w terenie z udziałem programów TV: TVS, TVP 3. Zmiany antropogeniczne w środowisku przyrodniczym Gminy Bobrowniki powodowane budową autostrady A1.  (zobacz)
 • Współpraca z Radiem Katowice – red. J. Zawartką i red. Anną Budzińską. Nagranie radiowe w Ożarowicach i Siemoni.
 • Współpraca z prasą: Wiadomości Zagłębia, Gazeta Wyborcza, Fakt, Dziennik Zachodni Informator Gminny etc

 

Działania Zarządu Stowarzyszenia podjęte w II półroczu 2010r.

1. Przygotowanie Otwartego Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia nt. pomocy mieszkańcom Siemoni i Sączowa, poszkodowanym podczas majowych   zalań i podtopień, pomoc w zabezpieczeniu budynków przed podtopieniami spowodowanymi budową autostrady A1. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej-wizja lokalna.

2. Uczestniczenie z głosem doradczym w kontrolach i wizjach lokalnych. Przesyłanie  wniosków pokontrolnych do instytucji i urzędów. Pomoc w redagowaniu pism i organizowaniu zebrań i spotkań.Czuwanie wraz z Urzędem i Radą Gminy nad realizacją budowy autostrady zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi.

3. Zorganizowanie w Urzędzie Gminy zebrania z mieszkańcami, inwestorem - GDDKiA, wykonawcą -Budimexem i Powiatowym Zarządem Dróg w celu dopracowania wspólnej strategii działań, które spowodują obniżenie poziomu wód gruntowych.

4. Informowanie społeczeństwa o planowanej  kolejnej inwestycji liniowej- Kolei Dużych Prędkości , przebiegającej przez teren naszej gminy. Organizowanie wspólnie z Urzędem  i Radą Gminy szeroko zakrojonej akcji protestacyjnej (podjęcie uchwał, zbieranie podpisów, petycje itp).Udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących modernizacji linii kolejowej E65 - Południe.

5. Udział w obradach Powiatowej Komisji Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Będzinie.

6. Zapoznanie się z planami utworzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół lotniska w Pyrzowicach. Udział w rozprawie administracyjnej,która odbyła się 10 marca 2011r w w Sali Marmurowej  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

7.Współpraca z Urzędem Gminy, Nadleśnictwem w Świerklańcu i Radą Sołecką podczas prac nad planami zagospodarowania przestrzennego. Apel o zachowanie i ochronę istniejących terenów leśnych i rolnych na obszarze Siemoni. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej zespołów biocenotycznych.

8.  Wystąpienie wspólnie z Radą Sołecką do Urzędu Gminy Bobrowniki  z wnioskiem o objęcie kwalifikowanymi formami ochrony przyrody obszarów przyrodniczo cennych, punktów widokowych, pięknych krajobrazów, terenów źródliskowych.Dokumentacja fotograficzna osobliwości przyrodniczych i miejsc zdegradowanych.

9. Wystąpienie do Urzędu Gminy z wnioskiem o objęcie ochroną w formie stanowisk dokumentacyjnych najciekawszych naturalnych siedlisk roślin i zwierząt dla zachowania bioróżnorodności. ( Rok 2010 - Rokiem różnorodności biologicznej)

10. Informowanie społeczeństwa o konieczności ochrony zbiorników wodnych, obszarów małej retencji, studni gospodarczych. Ochrona terenów wodonośnych, zasobów wód głębinowych i powierzchniowych.

11. Przygotowania do opracowania monografii Siemoni, współpraca z mieszkańcami i Publicznym Gimnazjum celem gromadzenia materiałów archiwalnych niezbędnych do opracowania monografii.

12. Utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia,celem informacji i promocji działań Stowarzyszenia.

13. Przygotowania do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica".Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez LGD.

14.Współpraca z mediami regionalnymi i krajowymi. informacja o bieżących sprawach Stowarzyszenia.

15. Przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowego i finansowego oraz audytu wewnętrznego.Podsumowanie wyników pracy - planu i terminowości.

16. Opracowanie planu pracy i budżetu na 2011rok. Zaplanowanie zadań na rok 2011 i terminu ich realizacji ( harmonogram pracy).

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 rok.  - zapoznaj się 
Start Działalność S-PTP - kalendarium