STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Informacje różne
Drukuj PDF
Spis treści
Informacje różne.
WYBORY
RÓŻNE(GMINNE)SPRAWY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZEBRANIA WIEJSKIE
RADA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Wszystkie strony

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 

UWAGA - Konsultacje społeczne!

W dniach od 26 listopada 2012r. do 10 grudnia 2012r. odbyły się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki (bip.bobrowniki.pl - Zakładka/Współpraca z organizacjami pozarządowymi) konsultacje społeczne w sprawie obowiązującego
od 1lipca 2013r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  (o zmianach w ustawie piszemy poniżej).

Konsultacje polegały na zgłaszaniu uwag do sporządzonych następujących  projektów  uchwał w sprawie:

 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w tym zakresie w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie S - PTP wystosowało pisma do:  Radnego Gminy Bobrowniki - Pana Jacka Mościńskiego (czytaj), Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska - Pana Stanisława Przybylaka (czytaj: cz.1, cz.2) oraz Pana Tomasza Gajka - Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Gminy Bobrowniki z uwagami, w ramach konsultacji społecznych, dotyczącymi nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Bobrowniki ( zapoznaj się: cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6 )

------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie:

 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ( czytaj )
 • projektu Uchwały Rady Gminy Bobrowniki w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń i usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( czytaj: cz.1, cz.2, cz.3 )
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w tym zakresie w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę ( czytaj: cz.1, cz.2 )
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki ( czytaj: cz.1, cz.2, cz.3, cz.4 )

 


Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego - 2014r.

 

Radni Sejmiku Woj. Śląskiego przyjęli  24.VIII.2012r.  wojewódzki plan gospodarki odpadami. Plan dzieli region na cztery tzw. regiony gospodarowania odpadami  (więcej...)

Zespół Studiów i Analiz Środowiskowych - ARCADIS w Katowicach, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego opracował plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Warto zapoznać się z tym dokumentem ( czytaj )


 

ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Zmieniają się  zasady odbierania odpadów od każdego z nas, bowiem z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Na wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmina ma maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym:

1 LIPCA 2013 r. ZMIENI SIĘ SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBROWNIKI.

Zgodnie z decyzjami rządowymi Rada Gminy w drodze uchwały:

 • dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty,
 • określi termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • określi wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • określi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • oraz przyjmie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Dlatego:  Z DNIEM 30 CZERWCA 2013 r. NALEŻY ROZWIĄZAĆ OBOWIĄZUJĄCĄ UMOWĘ Z PRZEDSIĘBIORCĄ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH !!!

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą przekazywali zbierane odpady na terenie nieruchomości jednemu podmiotowi wskazanemu przez gminę, wyłonionemu w drodze przetargu. Właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne złożonej do Wójta Gminy samodzielnie wyliczy miesięczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych, którą będzie uiszczał na wskazane konto Gminy.


Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne. Ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo!


Więcej informacji na temat tej kampanii społecznej  na stronie internetowej www.naszesmieci.pl , gdzie  prezentowane są  sposoby na to, jak postępować ze śmieciami, żeby było ich jak najmniej. Znajdą tam Państwo również wszystkie ustawy i rozporządzenia dotyczące tego tematu. Zachęcamy do lektury !

Źródło: UG-Bobrowniki, Ministerstwo Środowiska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent podpisał ustawę o odpadach! (więcej.... )

Nowe regulacje wprowadzają do polskiego porządku prawnego unijne dyrektywy 2008/98/WE oraz inne unormowania dotyczące gospodarki odpadami. Nowe przepisy zastąpią obowiązującą od października 2001 r. ustawę o odpadach. (Źródło: Kancelaria Prezydenta RP)

 

 


"Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 - konsultacje społeczne"

9 stycznia 2013r.- Ministerstwo transportu poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Założono w nim, że w latach 2012-2015 na 135 inwestycji kolejowych wydane zostanie 31,6 mld zł. Opinie na temat projektu będą zbierane do 11 lutego br. - ( więcej....)

26 kwietnia 2013r. - Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+, podczas której Urząd Marszałkowski zaprezentował projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".

Program Konferencji oraz informacje na temat projektu strategii rozwoju,  stanu prac nad aktualizacją strategii oraz  poprzednie i aktualne etapy konsultacji społecznych przedstawiliśmy  poniżej  w materiale "Warto przeczytać."

Na piątkowej konferencji w sali Sejmiku Śląskiego, którą otworzyła Pani Aleksandra Gajewska - wicemarszałek Województwa Śląskiego, przedstawiono dokument Strategii, będący projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020"czyli  plan określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.

Ostateczny kształt projektu zaktualizowanej Strategii zostanie przedstawiony Sejmikowi Województwa Śląskiego w III kwartale 2013 roku, po zakończeniu opiniowania niniejszego projektu dokumentu i konsultacji z mieszkańcami województwa, partnerami społeczno-gospodarczymi, samorządami terytorialnymi, a także po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ich trakcie oraz z uwzględnieniem zaleceń płynących z przygotowanej Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

Konsultacje rozpoczęły się 25 marca i potrwają do 5 maja 2013r. Więcej informacji na temat konsultacji społecznych - tutaj!

Formularz zgłaszania uwag - pobierz!


 

Zarząd Województwa przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tym samym rozpoczęła się faza konsultacji społecznych. Otwiera to kolejny etap prac nad przygotowaniem dokumentu do negocjacji z Komisją Europejską. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego określa obszary i działania, na jakie Województwo Śląskie otrzyma środki na rozwój regionu z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument zawiera wstępną listę kluczowych inwestycji rekomendowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej w ramach pozakonkursowej ścieżki wyboru. Łączna wartość tych inwestycji to 3,8 mld zł, a zakładane dofinansowanie wynosi 2,8 mld zł.

Przyjęty dokument podlega obecnie konsultacjom społecznym, które potrwają do 24 maja br. Uwagi i komentarze należy przesyłać za pomocą formularza udostępnionego na stronie - pobierz.

Więcej informacji na temat prowadzonych konsultacji społecznych - znajdziesz tutaj.

W ramach prowadzonych spotkań konsultacyjnych Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza również wszystkich zainteresowanych na konferencję do Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Odbędzie się ona 6 maja br. o godzinie 10.00.

Program konferencji - zapoznaj się

Źródło: Oficjalny Serwis Województwa Śląskiego

Podsumowanie konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata  2014-2020.

 

Wydziały Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Planowania Strategicznego i Przestrzennego dziękują za aktywny udział w konsultacjach społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W toku konsultacji przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami zarówno jednostek samorządów terytorialnych, jak również partnerów społecznych oraz gospodarczych. W dniu 6 maja br. w Katowicach odbyła się ogólnodostępna konferencja regionalna, ponadto zorganizowano cykl warsztatów subregionalnych oraz eksperckich. W dniach 10 i 15 maja br. miały miejsce posiedzenia zespołu ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego oraz Regionalnego Forum Terytorialnego.

W ramach konsultacji, do Urzędu wpłynęło 1148 uwag od 164 podmiotów, które zostały przeanalizowane pod kątem ich ewentualnego wykorzystania w dalszych pracach nad Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Zestawienie uwag zgłoszonych do Projektu RPO WSL 2014-2020
KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie projektu ustawy prezydenckiej o ochronie krajobrazu.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W konsultacjach można wziąć udział poprzez bezpośrednie wysłanie opinii na adres: fdp.samorzad@prezydent.pl, jak również za pośrednictwem poczty: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa do dnia  20 czerwca 2013 roku.

Zobacz projekt ustawy przesłany do Sejmu.

Krajobraz jest dobrem ogólnonarodowym, ale nie zawsze potrafimy go wystarczająco chronić i właśnie ochronie krajobrazu ma służyć prezydencki projekt ustawy, która ureguluje m.in. zasady ustawiania nośników reklamowych.  Dewastacja krajobrazu jest ceną za przyspieszony rozwój infrastrukturalny, a Polska jest dopiero na początku drogi,  nie tylko jeśli chodzi wrażliwość na piękno krajobrazu, ale także na działania zmierzające do jego ochrony.Ważne jest  zbudowanie takiej ustawy, która ograniczy proces niszczenia krajobrazu.

Fot. Ł.Kamiński

Forum Debaty Publicznej " Krajobraz dobrem publicznym"

W prezydenckim projekcie zaproponowano m.in. wprowadzenie definicji krajobrazu, której brakuje w obecnym prawie, krajobrazu kulturowego (czyli łączącego walory przyrodnicze z efektami działalności człowieka), jak również określenie zagrożeń, które pozwolą na wprowadzenie skutecznych zasad jego ochrony. Poszerzeniu mają ulec zasady ocen oddziaływania na środowisko. Wprowadzona ma być także definicja tzw. dominanty krajobrazowej,  czyli obiektu o wiodącym oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie. Dominantą może być np. fabryka albo wiatrak produkujący energię. Projekt wprowadza też normy dotyczące ładu przestrzennego, np. maksymalnej wysokości zabudowy czy dopuszczalnej kolorystyki obiektów budowlanych. Jeżeli budynek nie spełni wymogów ochrony krajobrazu, powiatowy inspektor będzie mógł w drodze decyzji nakazać doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

W projekcie znalazły się także zapisy zobowiązujące samorządy województw do przeprowadzania przynajmniej raz na 20 lat audytów krajobrazowych. Ma to być spis krajobrazów z całego województwa i wytypowanie priorytetowych, podlegających ochronie. Sejmik województwa będzie ustalał zasady ochrony tych krajobrazów (np. określi maksymalną wysokość czy kolorystykę budynków na tych obszarach). Zmiany w prawie mają dać także samorządom możliwości decydowania o zasadach rozmieszczenia i wielkości nośników reklamowych. Rady gmin będą mogły ustalić zasady sytuowania tablic reklamowych, ogrodzeń, obiektów małej architektury jako samodzielny akt prawa miejscowego. Ponadto gmina będzie mogła wprowadzić opłaty od ustawianych na jej terenie reklam.

Prezydent wyraził nadzieję, że projekt jak najszybciej trafi do Sejmu do dalszych prac. - Wszyscy, którzy mają aspiracje do rządzenia Polską, powinni być zainteresowani tym, by jak najszybciej choć trochę w tym zakresie zrobić - dodał. W projekcie zaproponowano, by ustawa weszła w życie od początku przyszłego roku.

Prezydencki projekt o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu ma na celu wdrożenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, w której Polska zobowiązała się do ustanowienia zasad ochrony krajobrazu.

(Źródło: Oficjalna Strona Prezydenta RP)

Uwaga !

20 czerwca 2013 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Kancelaria Prezydenta RP serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich udział.

Na oficjalnej stronie Prezydenta zamieszczono, w postaci plików do pobrania,  opinie i stanowiska, które napłynęły do Kancelarii Prezydenta RP. Lista będzie na bieżąco aktualizowana w przypadku otrzymania przez Kancelarię kolejnych opinii i stanowisk do projektu ustawy.   ( zapoznaj się ) 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach.

Fot. M. Barciewicz

8 lipca 2013r. rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach.

Uwagi i opinie można zgłaszać od 8 lipca do 7 sierpnia 2013r.  pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
oraz na adres e-mail: srodowisko@slaskie.pl

Uczestnicy konsultacji mogą osobiście zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanego obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL „Katowice" w Pyrzowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach, pok. 310, III piętro (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.slaskie.pl

 

Więcej informacji na temat konsultacji w sprawie utworzenia

"Obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL "Katowice" w Pyrzowicach - zobacz


27 czerwca 2013r. - Wniosek Gminy Ożarowice w sprawie zmiany terminu konsultacji w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL "Katowice" w Pyrzowicach - zobacz ( Źródło: BIP Gminy Ożarowice )

4 lipca 2013r. - Dziennik Zachodni - "Będą nowe połączenia z Pyrzowic  i ....konsultacje z mieszkańcami"

8 lipca 2013r. -  Dziennik Zachodni - " Pyrzowice - ważą się losy działek wokół lotniska "

16 lipca 2013r. - Wniosek Wójta Gminy Ożarowice skierowany do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zorganizowana spotkania mieszkańców Ożarowic z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska i GTL-u  (na terenie Ożarowic) - zapoznaj się

30 lipca 2013r. - Ponowne pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zorganizowana spotkania z mieszkańcami  Ożarowic - przeczytaj

30 lipca 2013r. - Pismo Wójta Gminy Ożarowice do Pana Mirosława Sekuły - Marszałka Woj. Śląskiego z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia konsultacji w miesiącu wrześniu - przeczytaj


Uwaga!
5 sierpnia 2013r. - Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach przedłużone do 20 września br.

 

Apel Pani Barbary Dziuk - Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udziału mieszkańców w przedłużonych do 20 września konsultacjach -  zobacz

4 września 2013r. - Ogłoszenie o spotkaniu w dniu 10 września br. na temat utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL Katowice w Pyrzowicach. ( BIP Ożąrowice)

4 września 2013r. - WAŻNIEJSZE DATY W SPRAWIE UTWORZENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA MPL „KATOWICE” W PYRZOWICACH - zapoznaj się!  ( BIP Ożarowice )

10 września 2013r. - Wykład  Dr Adrianny  Miler na temat Obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL "Katowice" w Pyrzowicach.

10 września 2013r. - Uchwała  Nr 2/2013 Rady Sołeckiej Sołectwa Ożarowice w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w spr. utworzenia obszaru ograniczonego dla MPL Katowice w Pyrzowicach - zapoznaj się

15 września 2013r. Uchwała Nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zendek w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL Katowice w Pyrzowicach - zapoznaj się

 


 

Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. Celem opracowania dokumentu jest określenie najważniejszych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do roku 2030. Pozwoli to na rzetelne i właściwe adresowanie środków finansowych zarówno unijnych, jak i krajowych.

W Strategii zaplanowane zostaną kompleksowe działania na obszarze województwa, które będą oddziaływać na gospodarkę, środowisko oraz infrastrukturę społeczną terenów wiejskich. Do współpracy w przygotowaniu dokumentu zaangażowani zostaną przedstawiciele środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych, zawodowych, pozarządowych oraz grupy społeczne zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich.

Prace nad strategią prowadzone będą etapami w latach 2013-2015. Okres obowiązywania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego to lata 2014-2030, a więc cała perspektywa finansowa UE 2014-2020 oraz wizja lat następnych.

W ramach prac nad dokumentem powołany zostanie:

 • Komitet Sterujący ds. Strategii  Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, którego zadaniem będzie nakreślenie głównych kierunków prac, opiniowanie założeń programowych oraz czuwanie nad realizacją prac;
 • Konsultant, który poprowadzi nadzór merytoryczny, konsultacje metodologiczne, pokieruje pracami powołanych zespołów roboczych oraz będzie uczestniczył w konsultacjach społecznych;
 • Zespół Zadaniowy ds. Strategii  Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, którego głównymi zadaniami będzie zbieranie danych do opracowania Strategii, analiza tych danych, a także danych statystycznych, badania zgodności zapisów Strategii z dokumentami strategicznymi poziomu europejskiego, krajowego i regionalnego, obsługa prac Komitetu Sterującego oraz redakcja założeń programowych i projektu Strategii.

Więcej o strategii .

Zasady i tryb opracowania.

Harmonogram prac.

Źródło: Oficjalny serwis Województwa Śląskiego - Slaskie.pl


Na podstawie Art. 19a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) prowadzone są konsultacje Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1465/266/IV/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.

Uwagi do dokumentu w ramach prowadzonych konsultacji należy zgłaszać do 9 września br. poprzez formularz on-line. Uwagi zgłaszanie po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Drugą wersję Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowną uchwałę Zarządu Województwa można pobrać ze strony pod poniższym linkiem. Jednocześnie informuje się, że najpóźniej 19 sierpnia 2013 r. rozpoczną się konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WSL 2014-2020, które potrwają do 9 września 2013 r.

Szerokie konsultacje drugiej wersji Projektu Programu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WSL 2014-2020 skierowane są do wszystkich zainteresowanych i będą prowadzone w ramach spotkań we wszystkich subregionach. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone będą w późniejszym terminie.

W ramach ww. spotkań zostaną również zaprezentowane zapisy Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji ....

Źródło: Oficjalny serwis Województwa Śląskiego

 


 

Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

( Ruszają konsultacje społeczne )

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza, iż przystąpił do pracy nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.
Celem generalnym opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Na system transportu należy patrzeć przez pryzmat m.in. komunikacji: autobusowej, tramwajowej, kolejowej, lotniczej. Dokument będzie miał charakter długookresowy, uwzględniający warunki funkcjonowania i prognozy rozwoju dla różnych gałęzi transportu i komunikacji publicznej do roku 2035-tego
.

Tym samym Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konsultacje projektu :

"Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego"


Projekt Strategii przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1655/274/IV/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 479).

Mogą wziąć w nich udział m.in. samorządy, środowiska gospodarcze i naukowe, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego należy zgłaszać  z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

oraz drogą elektroniczną na adres: strategia-transport@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 479 pod ww. adresem.

Uwagi można przekazywać w terminie do 31 października 2013r. Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Więcej informacji .............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 grudnia 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego (uchwałą Nr 2714/299/IV/2013)  przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Ponadto Zarząd podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.  Zobacz harmonogram !

W trakcie trwania konsultacji społecznych przekazanych zostało: ponad 430 uwag i wniosków od około 60 podmiotów (instytucji, osób). Dotyczyły m.in. części diagnostycznej Strategii, czynników analizy SWOT, celów i kierunków działania wyznaczonych w dokumencie, zaproponowanych przedsięwzięć oraz systemu wdrażania i wskaźników monitorujących realizację zapisów dokumentu. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem przyjęcie Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego przez Sejmik Województwa Śląskiego ma nastąpić w I kwartale 2014 roku.

Pobierz Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Woj. Śląskiego ( prezentacja)

Poniżej -  fragment sprawozdania :

 • Na  stronie 16/140 sprawozdania czytamy:
Treść uwagi / wniosku :  ( Dotyczy połączenia kolejowego do Pyrzowic)

Należy zarzucić prace nad projektem budowy linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach w  nowym korytarzu.
Ta kwestia jest oczywista ze względu na analizy popytu–cały dzienny potok pasażerski lotniska (około 7 tys. PAX przy 11 tys. docelowej przepustowości  terminali) nie uzasadnia budowy nawet linii tramwajowej takiej długości. Udział transportu publicznego dla lotniska zlokalizowanego na obrzeżach aglomeracji z dostępem komunikacyjnym zapewnionym drogami S i A posiadającymi potężne zapasy przepustowości w  optymistycznych rozważaniach nie przekroczy kilkunastu procent ruchu. Z czego znaczy potok przejmują subwencjonowane autobusy KZK GOP oraz autobusowi przewoźnicy prywatni. W relacji planowanej linii kolejowej realnie możliwy jest do uzyskania potok pasażerów nie przekraczający realnie kilkuset osób na dobę. Taka linia byłaby trwale nierentowna. Nie ma co liczyć na przewozy towarowe, gdyż sami autorzy Strategii wskazują,że przewozy cargo realizowane są w większości przez firmy kurierskie, a one nie posługują się transportem kolejowym.

Przepustowość lotniskowego cargo to wg Strategii 50 ton dziennie–to dwa wagony kolejowe. W Polsce znane są już dwa studia przypadków-linii na lotnisko Okęcie i do Balic, gdzie mimo optymistycznych prognoz pociągi wożą powietrze. Szczegółowe analizy kosztów i korzyści wykażą, czy ewentualne odtworzenie linii Łazy-Tarnowskie Góry w  śladzie zlikwidowanej linii  jest opłacalne. Nawet kilkanaście minut dłuższa podróż na lotnisko nie będzie miała znaczenia przy dużym takcie pociągów.. Dla pasażera ważniejsze będzie, że pociąg jeździ co godzinę a nie co dwie- od tego czy jedzie 35 lub 45 minut na lotnisko.

Ewentualna próba politycznego forsowania połączenia w nowym śladzie do Pyrzowic tylko zablokuje na wiele lat środki finansowe,które mogłyby być przeznaczone na odtworzenie infrastruktury kolejowej w centrum aglomeracji. Realizacja tego projektu z powodu jego wartości wymagać będzie zgody Komisji Europejskiej i przedstawienia jej wiarygodnych parametrów ruchowo-ekonomicznych. Są one nie do osiągnięcia.

Odniesienie się i planowany  sposób wykorzystania uwagi:

Uwaga nie zostanie uwzględniona. Projekt budowy linii na MPL Katowice w Pyrzowicach jest projektem już realizowanym w warstwie projektowej przez PKP PLK S.A Jego realizacja ma służyć nie tylko połączeniu z samym lotniskiem, lecz także stworzenia połączenia transportem publicznym na obszarze Metropolii oraz podniesieniu konkurencyjności regionu i lotnisk.

 


 

Gospodarka wodna - jakich inwestycji potrzebujemy?

 


Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego.

Wody w Polsce jest coraz mniej i jest ona mocno zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie).

Aby polepszyć ten stan, należy  wprowadzić strategię gospodarki wodnej.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach opublikował projekt „Programu inwestycyjnego dla zadań planowanych do realizacji przez ŚZMiUW w Katowicach" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i informacją o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Dokument sporządzony został w celu dokonania wstępnej oceny zagrożeń, kosztów wykonania inwestycji, czasu jej realizacji, a także korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w odniesieniu do przewidywanych kosztów.

Istotną częścią opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko. Zawiera ona m.in. analizę przewidywanego wpływu planowanych inwestycji na stan środowiska. Prognoza zawiera również propozycje działań zapobiegawczych i minimalizujących ewentualne negatywne skutki oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko.

Planowane zadania polegać będą przede wszystkim na odbudowie i regulacji koryt cieków, budowie, rozbudowie lub modernizacji wałów przeciwpowodziowych, budowie zbiorników wodnych, polderów oraz modernizacji budowli hydrotechnicznych typu: jazy i upusty. Inwestycje te mają przyczynić się głównie do zwiększenia pojemności retencyjnej zbiorników wodnych, a więc również i całej zlewni, jak również powstrzymanie erozji koryt rzek. Celem nadrzędnym zaplanowanych działań jest lepsza gospodarka wodna, szczególnie zaś poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Dokument przygotowany jest w układzie zlewniowym. Warto przypomnieć, że na terenie województwa śląskiego znajdują się zlewnie Małej Wisły, Górnej Odry, Soły (część regionu wodnego Górnej Wisły), Małej Panwi (część regionu wodnego Środkowej Odry), Warty i Pilicy (część regionu wodnego Środkowej Wisły).

Dokument zamieszczono na stronie internetowej Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Dostępny jest też w siedzibie ŚZMiUW (ul. Sokolska 65, Katowice). Uwagi i wnioski składać można w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub pocztą elektroniczną na adres ŚZMiUW w Katowicach (sekretariat@szmiuw.pl) lub Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego (tereny.wiejskie@slaskie.pl) w terminie do 4 września 2013.

Aby dokument otrzymał pełny kształt, oprócz przeprowadzenia konsultacji społecznych, wymagane prawem jest jego zaopiniowanie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Więcej informacji.........

 


 

Uwaga! Konsultacje społeczne dot. zmiany uchwały dotyczącej gospodarki odpadami.

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 września 2013r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dot. zmiany uchwały dotyczącej gospodarki odpadami.


Więcej informacji na BIP Urzędu Gminy Bobrowniki.

 


 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020.

 

Fot. Tomasz Żak

1 lipca 2013r. na XXXVIII Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, Sejmik  przyjął uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Przewiduje ona wprowadzenie czterech nowych przedsięwzięć:

 1. Regionalne kadry gospodarki. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekt systemowy „Kierunek przedsiębiorczość". (Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013-2015)
 2. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - V edycja". (Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013-2014)
 3. „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych, dla wybranego obszaru województwa śląskiego". (Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013-2014)
 4. „Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego systemu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń". (Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013-2014)

Radni sejmiku podjęli decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim. Systematyczne wspieranie finansowe zarówno gmin, jak i powiatów ziemskich pozwala zachować ciągłość realizowanych zadań oraz rozszerzyć i wzbogacić programy wychowawczo-edukacyjne przez nie prowadzone. Radni wojewódzcy zdecydowali również o przyjęciu "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+". Strategia jest aktualizacją "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020" oraz stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele i główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku. Przyjęta Strategia, uwzględnia zalecenia płynące z Prognozy Oddziaływania Na Środowisko, uwagi zgłoszone w trakcie trwania konsultacji społecznych (pisaliśmy o nich na naszej stronie) a także uwagi wynikające z raportu przygotowanego przez Bank Światowy.

Więcej informacji .......


 

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - 2013


Okresowa Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego została opracowana przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, kierowany przez Pana Andrzeja Baksika. Autorami opracowania są Panie: Ewa Burchat-Bukartyk, Agnieszka Kawecka-Kędzierska, Monika Olberek- Żyła, Joanna Pipała-Trzeciak i Pan Robert Knapik.

Okresowa Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego stanowi stały element prac planistycznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego, niezbędny dla świadomego kształtowania polityki przestrzennej województwa.

Niniejsza  Ocena -  jest już trzecim tego typu opracowaniem sporządzonym dla uchwalonego w 2004r. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ślaskiego. Aktualna edycja obejmuje również ocenę Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z 2010r, stanowiącą uszczegółowienie przyjętego w Planie zadania pn. "Rozbudowa MPL "Katowice" w Pyrzowicach".

Wniosek generalny:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego wymaga aktualizacji wynikającej m.in. z konieczności uwzględnienia ustaleń koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, systemowego podejścia do obszarów funkcjonalnych, w tym obszarów problemowych, systemowego podejścia do koncepcji układu transportowego i systemowego podejścia do planowania w układzie subregionalnym.

Zapoznaj się z dokumentem!

 


 

 

  
Start Informacje różne