STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wydarzenia społeczno-kulturalne
Email Drukuj PDF
Spis treści
Wydarzenia
Ważne daty i wydarzenia
Wydarzenia kulturalne
Inne ciekawe wydarzenia
Wszystkie strony

 

 

 

WYDARZENIA KULTURALNE

 

2011  -  Rok Czesława Miłosza

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Czesława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

W tym roku  mija bowiem 100. rocznica urodzin Czesława Miłosza. Rok Miłosza jest więc świetną okazją do przypomnienia poety i jego twórczości a także szansą głębszej refleksji na temat związków jego życia i literatury w zagmatwanym XX wieku.

Rok Miłosza świętowany będzie nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, w USA, we Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i w innych krajach. Na program Roku Miłosza złożą się nowe wydania książkowe, konferencje, dyskusje, poświęcone mu wystawy, organizowane w Polsce i za granicą - od Krasnojarska przez Wilno, Krasnogrudę, Kraków, Paryż po Nowy Jork i San Francisco.

 

Krótka biografia Czesława Miłosza : ( więcej m.in. w Wikipedzie )

Urodzony  30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat nagrody Nobla w roku 1980( dokładnie 9 października) i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na czterdzieści dwa języki. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa.
Szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie, tam również debiutował jako poeta, okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. Po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej PRL - w USA, i we Francji do roku 1951, kiedy to zwrócił się w Paryżu o azyl polityczny.
W roku 1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez dwadzieścia lat jako profesor języków i literatur słowiańskich wykładał na uniwersytecie w Berkeley. Do roku 1989 publikował głównie w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej "Kultury" i w Polsce poza cenzurą. Od roku 1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004 r.

Instytut Książki w połowie września 2010 uruchomił serwis www.milosz365.pl,  na którym  znajdują się wszystkie informacje o planowanych wydarzenia i wszelkich inicjatywach związanych z Rokiem Miłosza.

(Źródło: www.poland.gov.pl)

30 czerwca - w 100. rocznicę urodzin Czesława Miłosza a także  w przeddzień  inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej odbyło się w Krasnogrudzie (na Sejneńszczyźnie) z udziałem prezydenta B. Komorowskiego i licznych znakomitych gości z różnych stron świata,  uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Dialogu - nowatorskiej placówki, w której praktykowane będą idee wielokulturowości.

Przed wojną do dworku w  Krasnogrudzie Czesław Miłosz przyjeżdżał na wakacje do ciotek ze strony matki. Tu przeżywał pierwsze uniesienia, zbierał pierwsze inspiracje do wierszy. Po pół wieku, w 1989 roku, Miłoszowi udało się do Krasnogrudy wrócić, wtedy też dał swoje błogosławieństwo wizji odrodzenia tego miejsca, uczynił Pogranicze powiernikiem swej pamięci.

"To miejsce dla wielu przyszłych pokoleń. Myślę, że ojciec byłby dumny i zachwycony, gdyż Krasnogruda była dla niego ważnym miejscem. Teraz będzie to ważny ośrodek wymiany między narodami" - powiedział syn poety Anthony Miłosz, na co dzień mieszkający w Kalifornii.

Gospodarz uroczystości Krzysztof Czyżewski - szef Ośrodka Pogranicze na czerwonym ganku zrewitalizowanego dworu, mówił: - "Słowa, które widzicie na frontonie - o podróży i powrocie ("Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca" ) - wryły się głęboko w pamięć poety, który doświadczył wygnańczego losu. Ale na tyle długo żył, że udało mu się tu wrócić i swoim czynem pokazać, że wyroki historii nie są ostateczne."

Prezydent Bronisław Komorowski - "Chciałbym, byśmy ten piękny dwór traktowali jako dom Miłosza. Myślę, że poeta, wygnaniec, tułacz, wreszcie go znalazł i nas do niego zaprasza.To szczególne miejsce, w którym pamięć jest ciągle żywa.To tu, na pograniczu, jest właściwe miejsce dla domu polskiego noblisty, ukształtowanego i wychowanego w ogromnej mierze przez tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego. Myślę, że Czesław Miłosz zaprasza nas wszystkich do swojego domu, aby było to miejsce, gdzie podejmuje się działania na rzecz podtrzymania jego spojrzenia na świat i jego wizji Europy wspólnej, gdzie zanikają granice – i te administracyjne, i te w ludzkich sercach."

(Źródło: gazeta.pl/białystok)

Dwór w Krasnogrudzie.

Rewitalizowany, zabytkowy dworek Kunatów (rodziny matki poety) w Krasnogrudzie, niedaleko Ogrodnik, tuż przy  granicy polsko-litewskiej,  mieści się w pięknym parku nad malowniczym jeziorem Hołny. Dwór  jest otwarty dla wszystkich i  każdy kto tam się pojawi jest bezpłatnie oprowadzany przez pracowników i wolontariuszy - młodych ludzi z Fundacji Pogranicze, niezwykle oddanych "sprawie".
Dworek wybudowany został prawie od podstaw, a ze starego zrujnowanego budynku zachowało się zaledwie parę belek, które zostały wkomponowane w nową konstrukcję. Więcej informacji na temat rewitalizacji dworu, a także ciekawe zdjęcia z poszczególnych etapów odnowy dworu można znaleźć na stronach Fundacji Pogranicze ( zobacz ), która prowadzi Centrum i zarządza dworem.
W środku nie utworzono tradycyjnego muzeum, za to obejrzeć tam można różne projekty związane z Czesławem Miłoszem. Na ścianach wiszą  wiersze poety, które można sobie dosłownie zerwać i zabrać ze sobą do domu (bardzo ciekawy pomysł). W dworku mieści się m.in.   biblioteka i czytelnia, której ogromną część stanowią bezcenne zbiory, które podarował Centrum Tomas Venclova, litewski pisarz, przyjaciel i tłumacz Czesława Miłosza.
W otaczającym dworek parku stworzono tzw. "ścieżkę poetów". Na pomoście prowadzącym do jeziora Hołny odbywają się ciekawe imprezy kulturalne. Np. 13 sierpnia odbył się tu ostatni w tym roku koncert  Lata w Pograniczu - dla licznie zgromadzonej publiczności zagrała Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. ( zobacz  relację ). Natomiast 14 sierpnia, w 7 rocznicę śmierci poety, na ganku Dworu miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu "Pamiętanie Miłosza" ( zobacz ).
Wszystkich, którzy będą mieć okazję przebywać w okolicach Sejn, gorąco zachęcam do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. Czasami nawet małe wakacyjne wyprawy mogą mieć swoje wielkie kulturalne odkrycia. Poniżej kilka zdjęć z Krasnogrudy.
(Fot. i opracowanie - J.Waler)

Poezja Czesława Miłosza na ...drzewach.

W ostatnich dniach Roku Miłosza na drzewach przed Biblioteką Śląską w Katowicach pojawiły się czerwone tasiemki z przymocowanymi do nich plastikowymi zakładkami do książek, na których umieszczone są fragmenty poezji Czesława Miłosza. Zakładek jest w sumie ponad 4 tysiące, każdy chętny może ją sobie zerwać z drzewa. Część z nich trafi także do różnego rodzaju instytucji kultury, pubów itp. więcej

 


 

2012r. - BĘDZIŃSKIM  ROKIEM KULTU

Trwa Będziński Rok Kultury - rok szczególny dla miasta. A wszystko przez przypadającą właśnie w tym roku,  100. rocz­nicę uro­dzin Jana Dormana. –  zało­ży­ciela Teatru Dzieci Zagłę­bia, wiel­kiego twórcy i eks­pe­ry­men­ta­tora. Chcąc w spo­sób szcze­gólny pod­kre­ślić wagę tego jubi­le­uszu, Pre­zy­dent Miasta Będzina (Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/168/2011) posta­no­wił uczcić ten rok pod nazwą Będziń­skiego Roku Kul­tury.

Na tę oka­zję przy­go­to­wano spe­cjalne logo, które fir­muje wyda­rze­nia. W grud­niu poprzed­niego roku, wspól­nie z Ośrod­kiem Kul­tury, ogło­szono kon­kurs na sta­tu­etkę Jana Dormana. To uni­wer­salna nagroda, która będzie wrę­czana oso­bom zasłu­żo­nym w dzie­dzi­nie kul­tury, arty­stom i twór­com, któ­rzy ode­grali ważną rolę w tej dzie­dzi­nie. Natomiast na  miesz­kań­ców mia­sta oraz oko­lic cze­ka sporo atrak­cji kulturalnych - bowiem przygotowano bardzo  różnorodny repertuar imprez tak, że  nawet naj­bar­dziej wybredny miesz­ka­niec znaj­dzie coś dla sie­bie.

Sporo imprez już się odbyło ( m.in. w maju odbyły się tzw. Mar­leyki - czyli festiwal poświęcony Bobiemu Marleyowi, zaś w czerwcu Dni Będzina, podczas, których do miasta zawitała czo­łówka strong­me­nów, wystąpiły gwiazdy - Budka Suflera, Zako­po­wer, Andrzej Gra­bow­ski i zespół Video, miesz­kańcy mogli też zoba­czyć pokaz sztucz­nych ogni połą­czony z lase­rami). Ale wiele jeszcze przed nami -  18 września na terenie parku na Dolnej Syberce, odbędzie się impreza plenerowa pn. "I Będzińska Biesiada Smaków"podczas której, podjęta zostanie próba pobicia rekordu Guinnessa w długości stołu piknikowego - dotychczasowy rekord wynosi 93 metry. Rozstrzygnięty zostanie również – ogłoszony w lipcu pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina – konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu będzińskiego na najlepszy wypiek. W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach odbędą się także kon­certy blu­esowe czy jaz­zowe – np.  Jesień Tkana Blu­esem. Natomiast zwień­cze­niem 12 mie­sięcy wyda­rzeń będzie występ na deskach Teatru Dzieci Zagłę­bia akto­rów z Teatru Naro­do­wego, gdzie jedną z głów­nych ról zagra Janusz Gajos, który zawodu aktora uczył się właśnie w  Teatrze Dzieci Zagłębia, notabene pod opieką Jana Dormana.  Z inspiracji dziełem Jana Dormana w 100 lecie jego urodzin wiele propozycji wydarzeń kulturalnych przygotowała również  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie ( więcej...) Będziński Rok Kultury zakoń­czy ple­ne­rowy Sylwester. Przygotowywane w  ramach Będzińskiego Roku Kultury różnorodne koncerty, wystawy oraz wszelkie rodzaju eventy mają na celu wypromować wizerunek Będzina jako miasta z rozwijającą się kulturą. Czy to się uda? Oceńcie Państwo sami.

Honorowy patronat nad Będzińskim Rokiem Kultury objęło MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Źródło: Tygodnik Regionalny "Twoje Zagłębie"

 


 

 

Akcja "Narodowe czytanie"

Akcja

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BOBROWNIKI ,

Wójt Gminy Bobrowniki Pan Arkadiusz Ziemba oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w drugiej edycji akcji „Narodowe czytanie”, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

Publiczne czytanie utworów Aleksandra Fredry - twórcy wybitnych dzieł literackich ma na celu promocję polskiej kultury, zachęcanie do lektury książek, wzmacnianie wspólnoty narodowej oraz zbliżanie wszystkich pokoleń Polaków.

Ta szczytna akcja organizowana w całym kraju 7 września 2013 roku, w gminie Bobrowniki realizowana będzie w salach widowiskowych Domów Kultury w Bobrownikach, Sączowie i Siemoni przy udziale instruktorów Ośrodka Kultury oraz bibliotekarzy Bibliotek Publicznych w godzinach od 10.00 do 13.00.

„Narodowe czytanie” przypomina o tym, że kształtują nas te same lektury. Wspólne czytanie wybitnych dzieł Aleksandra Fredry wzmocni niewątpliwie nasze poczucie jedności. Niech zatem 7 września 2013 roku będzie radosnym spotkaniem z komediami Fredry, jego piękną polszczyzną i ponadczasowym dowcipem. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przedsięwzięciu!!!

Informacja ze strony Urzędu Gminy Bobrowniki.

7 września 2013 roku (sobota) godz. 10.00 – 13.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach oraz w filiach GOK-u   w Siemoni i Sączowie odbyła się wyżej zapowiadana akcja "NARODOWE CZYTANIE"

Relacje filmowe :  z Siemoni  ( zobacz )  i Bobrownik ( zobacz )  ( zobacz )

 

A już dziś zapraszamy na kolejne "Narodowe Czytanie" w przyszłym roku

- będziemy poznawać i promować bogatą twórczość Henryka Sienkiewicza.

 

 


30 grudnia 2015r. w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Siemoni odbył się koncert Olgi Szomańskiej, która wspólnie z bardzo licznie zgromadzoną publicznością zaśpiewała najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

Gromkimi brawami nagrodzono utwory z oratorium "Tu Es Petrus"- autorstwa Zbigniewa Książka (tekst) i Piotra Rubika (muzyka), powstałego na cześć Jana Pawła II, oraz akustyczne wersje przebojów Anny German.

Po zakończeniu koncertu, była możliwość spotkania z artystką - można było nabyć płyty i otrzymać autograf.

Fot. Henryk Wadowski - Bobrowniki.tv

 
Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2017 11:41  
Start Wydarzenia społeczno-kulturalne